Accés directe als continguts

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Data oficial:31/10/2020

PORTADA > L'Ajuntament > Informació Oficial > Anuncis, edictes i bans > Edicte: Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del Text refós del PERI “Les Escoles” (clau 5.2-E.2)

Edicte: Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del Text refós del PERI “Les Escoles” (clau 5.2-E.2)

Data de l'anunci: dijous, 8 d'agost de 2013 a les 09:00

EDICTE

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 7 d’agost de 2013, va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del Text Refós del Peri “Les Escoles” (Clau 5.2.-E.2).

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu - silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.


Sant Feliu de Codines, 8 d’agost de 2013


L’alcalde.


Pere Pladevall Vallcorba

Arxius adjunts

Arxivat a: Anuncis, edictes i bans
Darrera actualització d’aquest contingut: 15/03/2019 a les 10:04h
Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Plaça Josep Umbert Ventura, 2 - 08182

Telèfon: 938 662 768 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

NIF: P-0820900I

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona
Fons Europeu de Desenvolupament Regional