Accés directe als continguts

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Data oficial:31/10/2020

PORTADA > L'Ajuntament > Informació Oficial > Anuncis, edictes i bans > Edicte: Aprovació definitiva del projecte de mur de contenció a la finca inclosa dins del Pla de Millora Urbana de l’entorn dels carrer Figueretes i Onze de setembre

Edicte: Aprovació definitiva del projecte de mur de contenció a la finca inclosa dins del Pla de Millora Urbana de l’entorn dels carrer Figueretes i Onze de setembre

Data de l'anunci: dijous, 14 de maig de 2015 a les 12:00

EDICTE

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 13 de de maig de 2015, va aprovar definitivament el projecte de mur de contenció a la finca inclosa dins del Pla de Millora Urbana de l’entorn dels carrer Figueretes i Onze de setembre.

Aquest projecte resta exposat al públic per termini de 30 dies comptadors des de la darrera publicació del preceptiu anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al web i tauler d’edicte de l’Ajuntament.


Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.

Sant Feliu de Codines, 14 de maig de 2015

L’alcalde
Pere Pladevall Vallcorba

Arxius adjunts

Arxivat a: Anuncis, edictes i bans
Darrera actualització d’aquest contingut: 15/03/2019 a les 10:04h
Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Plaça Josep Umbert Ventura, 2 - 08182

Telèfon: 938 662 768 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

NIF: P-0820900I

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona
Fons Europeu de Desenvolupament Regional