Accés directe als continguts

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Data oficial:14/10/2019

Portada > L'Ajuntament > Serveis i tràmits > Tràmits i gestions - Catàleg de serveis > Comunicació prèvia de primera ocupació

Comunicació prèvia de primera ocupació

Descripció

Llicència que acredita les condicions d'habitabilitat dels edificis que han sofert obres majors, bé per reforma o per nova construcció. És necessària una vegada s'han finalitzat les obres.

Període tramitació

Durant tot l'any.

Temps de resolució

1 mes

Qui el pot demanar

Les mateixes persones que han sol·licitat una llicència d'obra major

Preu de la tramitació

Segons ordenances fiscals vigents

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

Iniciar el tràmit

Presencialment

  • Sol·licitud de primera ocupació
  • Fotocòpia del DNI
  • Acreditació de la presentació del model de declaració de modificació de dades cadastrals (model 902). Es pot sol·licitar a l'Oficina de l'ORGT que s'ubica a l'Ajuntament els dijous de 9 a 14h
  • Certificat original de final d'obra emès pel tècnic director, degudament visat pel col·legi professionalcorresponent
  • Certificat de telecomunicacions de l'empresa d'instal·lacions, si l'edifici consta de més de 21 habitatges
  • Fotografia amb el número de policia col·locat a la façana
  • Certificat de l'empresa d'instal·lacions i certificat de l'enginyer que ha realitzat el projecte, si l'edifici consta de més de 21 habitatges.
  • Si en el transcurs de les obres s'han produït modificacions no substancials, s'han d'aportar plànols, per duplicat i visats pel col·legi oficial corresponent, que reflecteixin dites modificacions. En els casos que les modificacions siguin de caràcter substancial s'haurà de sol·licitar nova llicència.

* S'entén per modificació no substancial les que no tinguin per objecte augmentar el nombre d'habitatges autoritzats o comportin alteracions de les normes sobre ús del sòl, altura, volum, situació de les edificacions i ocupació màxima permesa per parcel·les.

*Us recordem que, tal com es preveu a l'article 9.7 de l'Ordenança reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l'Ajuntament declaració del cost real i efectiu d'aquelles, així com els documents que considerin oportuns, a efectes d'acreditar l'expressat cost. A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en el seu defecte, la que consti en el certificat final d'obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d'obres. 

* El règim de comunicació prèvia no ampara la devolució de les fiances presentades, les quals requeriran l'informe tècnic favorable prèvia resolució de la petició pertinent.

 

On es pot fer

Al servei d'Atenció Ciutadana
Adreça: Pl. Josep Umbert Ventura, 2
Telèfon: 93 866 27 68
Fax: 93 866 26 34
Correu electrònic: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h. Dissabte de 10 a 13h

 

Documentació que cal aportar

Darrera actualització d’aquest contingut: 07/08/2019 a les 12:18h
Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

Plaça Josep Umbert Ventura, 2 - 08182

Telèfon: 938 662 768 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

NIF: P-0820900I

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona
Fons Europeu de Desenvolupament Regional