Ple del 25 de juny de 2020 - Ordinari

Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 25 / de juny / 2020 a les 20:00
Lloc: Participació a distància a través de la Seu Electrònica de l'entitat en l'adreça https://santfeliudecodines.eadministracio.cat

El passat 25 de juny es va celebrar el Ple Ordinari del mes de juny de forma telemàtica, amb la presència de tots els regidors i regidores (excepte per l'absència justificada del Sr. Manel Rodríguez Masagué), assistits per la secretària municipal.

ACTIVITAT DE CONTROL

 1. El primer punt tractat va ser donar compte del contingut de les actes de les Junta de Govern Local del 3, 10 i 17 de juny d'enguany.  

 2. Es donà el condol per la mort del Sr. Joan Fernández i Garcia.

 3. Es donà compte que el dia 10 de juny es va dictar una sentència favorable als interessos de l'ajuntament en el procediment ordinari número 505/2014 del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona.

 4. Es donà compte dels decrets nº 312 de delegació de funcions en els regidors i de nomenament de tinents d'alcalde i nº 314 de designació de membres i delegació de competències en la Junta de Govern Local.

PART RESOLUTIVA

 1. Presa de possessió del Sr. Joan MIralda i Bayona com a regidor de la corporació.

 2. Dictamen per a l'establiment del règim de dedicació i de les indemnitzacions i retribucions dels membres de la corporació. Per assistència a la Junta de Govern Local 200.-€ pels regidors i 395.-€ per l'Alcaldia (que coordina i prepara la sessió); per assistència al Ple de la Corporació 60.-€ pels regidors no integrats a l'equip de govern; per assistència a la Comissió Informativa 35.-€ pels regidors no integrats a l'equip de govern. Votació: 11 vots a favor (JXSFC + PSC + Primàries Codines) i 1 abstenció (ERC).

 3. Dictamen pels nomenaments de representants de la corporació en òrgans col·legiats de les entitats supramunicipals de les quals el municipi de Sant Feliu de Codines en forma part. Com ara el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental o la Xarxa local de Consum. Votació: 7 vots a favor (JXSFC + PSC) i 5 abstencions (Primàries Codines + ERC).

 4. Dictamen per a l'aprovació provisional de la modificació de la taxa que regula els preus de la piscina municipal. Els nous preus a aprovar son: 2,5.-€ adults, 2.-€ joves, 1,5.-€ infantil i 1,5.-€ gent gran, pensionistes i aturats. Votació: Aprovada per unanimitat.

 5. Dictamen per a l'aprovació de la pròrroga del contracte de l'escola bressol municipal. S'autoritza la pròrroga del contracte per a la gestió del servei de l'escola bressol Mestre Jané amb l'empresa Cavall de Cartró Serveis Educatius, S.L. per al curs escolar 2020/2021. Votació: Aprovada per unanimitat.

 6. Moció presentada per Junts per Sant Feliu de Codines, Primàries Codines, ERC-AM i PSC-CP per a la defensa i efectivitat dels drets de les persones LGTBI. Votació: Aprovada per unanimitat.

 7. Moció presentada per Junts per Sant Feliu de Codines, Primàries Codines, ERC-AM i PSC-CP per condemnar tots els actes de violència per raça, ideologia o orientació sexual. Votació: Aprovada per unanimitat.

 8. Moció presentada per Junts per Sant Feliu de Codines, Primàries Codines, ERC-AM i PSC-CP en defensa de l'espai públic. Moció protesta davant de la sentència del Tribunal Suprem que anul·la l'acord del ple de l'Ajuntament de Santa Cruz de Tenerife del 30 de setembre de 2016 on reconeixia la bandera nacional de les Canàries com un dels símbols del poble canari i s'aprovava que s'hissés en un lloc destacat de l'edifici de la pròpia casa consistorial. Votació: 11 vots a favor (JXSFC + Primàries Codines + ERC) i 1 abstenció (PSC).

ASSUMPTES DIVERSOS

 1. Aprovació de les esmenes i al·legacions al Pla Específic de Mobilitat del Vallès, elaborat pel Departament de Territori i Sostenibilitat la Generalitat de Catalunya. Votació: 7 vots a favor (JXSFC + PSC) i 5 abstencions (Primàries Codines + ERC).

PRECS I PREGUNTES

Les preguntes dels regidors i del públic es poden recuperar a través de l'enllaç de Youtube del vídeo de la sessió.

Darrera actualització: 02.02.2021 | 08:49