Ple del 26 de maig de 2022- Ordinari

Tipus de convocatòria: Ordinària                                                           
Data i hora: 26 de maig de 2022 a les 20 hores         
Lloc: Sala de Plens (retransmès en directe pel Canal Codinenc, a Youtube)           

El passat 26 de maig es va celebrar el Ple Ordinari del mes d’abril de l’ajuntament de Sant Feliu de Codines de manera presencial a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines, retransmès per Canal Codinenc, a Youtube; amb la presència de tots els regidors i regidores, assistits per la Secretària Municipal, la Sra. Anna Maria Acosta Moreno.

ACTIVITAT DE CONTROL

 1. Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del 27 d’abril de 2022. Votació: aprovada per unanimitat.
   
 2. Donar compte del contingut de les actes de les Juntes de Govern Local del 21 d’abril i 4 i 11 de maig de 2022.
  Comentaris:
  El senyor Joan Fontserè, de Primàries Codines fa referència a l’assabentat del tancament d’un comerç, on la data de l’informe de l’enginyer és juny de 2022, i que entén que és un error. D’altra banda, diu que hi ha una qüestió de fons de l’assabentat d’aquest canvi de nom del comerç, ja que el nom del nou comerciant ja havia tancat al comerç anteriorment. En referència a un restaurant de la Font dels Àlbers.
  La senyora alcaldessa, Mercè Serratacó, confirma que aparegui la data de juny de 2022, efectivament és una errada i ja és revisarà.
  Respecte el tema del nom del titular del comerç esmentat, explica que la persona titular del local que havia traspassat la llicència d’activitat a les persones que ho portaven fins ara, recupera altre cop la llicència d’activitat.

PART RESOLUTIVA

 1. Dictamen per a la presa de possessió del Sr. Marc Barrobés Meix com a regidor de la corporació.  EXPEDIENT 1059/2022.
   
 2. Dictamen per a l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 4/2022.  HISENDA. EXPEDIENT 1078/2022. Votació: 8 vots a favor (6 de Junts per Sant Feliu, 1 de PSC-CP i 1 d'ERC-AM) + 5 abstencions (5 de Primàries Codines).
  Comentaris:
  Es detecta un error material en la redacció de l’esborrany de l’acta, que es corregeix, a la partida de despesa que augmenta saldo 07 3321 22635 d’activitats. Biblioteca, ja que el saldo final no és de 66.822,07 euros sinó 5.850,00 euros. La Sra. Mercè Serratacó diu que en principi són moviments entre comptes i algunes subvencions que havien arribat. El Sr. Pol Cabutí diu que ho van comentar a la Comissió Informativa, que van preguntar, evidentment, i tota la part de subvencions que incorporen els hi sembla perfecte. Pregunta, i vol que quedi constància al Ple també, que aquest gran manteniment d’instal·lacions esportives, aquests 13.700 euros que afegeixen, a què van destinats. El Sr. Manel Vila respon que la majoria van a les obres que s’han d’acabar a Solanes, perquè el pressupost final ha pujat una mica més del que tenien fa un mes. El Sr. Pol Cabutí diu, en representació de Primàries Codines, que s’abstindran. Que tot i que tot ho troben coherent també volen tornar a posar una mica sobre la taula que el pressupost aquest de gran manteniment l’han hagut de pujar ja de 26.000 euros, li sembla, inicial al pressupost, a 80.000 euros, i van sumant del romanent i aquesta dinàmica, d’alguna forma, ja l’assenyalaven l’any passat, i de mica en mica, cert que no és una gran quantitat que els hagi de desestabilitzar, del romanent ja han fet ús dels 550.000 euros aquests i per aquest motiu s’abstindran. El Sr. Pau Ibars diu que volia fer la mateixa pregunta sobre això que ja s’ha aclarit.
  Que com que la resta de subvencions són correctes, que més voldria la biblioteca que tenir 60.000 euros per fer activitats, llàstima que la suma no doni. Diu que és tot correcte i, tot i que sí que està d’acord amb el que comentava el company, el Sr. Pol Cabutí, de que això d’anar agafant romanent és una cosa que ara es pot fer i tenen la sort de que es pot fer, no és una cosa que haurien de fer per sistema, i més per un gran manteniment, que com diu el propi nom hauria d’estar cobert o previst al pressupost de forma inicial, però que votaran a favor de la modificació. El Sr. Manel Vila diu que gran manteniment és el nom però tot el que hi ha aquí son inversions de coses noves. Que és el nom que van dir des de comptabilitat que s’havia de posar.
   
 3. Dictamen per a la resolució de cinc al·legacions presentades a l’expedient per a l’aprovació de l’actualització i valoració de llocs de treball. PERSONAL. EXPEDIENT 1391/2021.        Votació: Aprovat per unanimitat.
   
 4. Dictamen per a l’aprovació del calendari de festes locals per al 2023. TREBALL. EXPEDIENT 1048/2022. Votació: Aprovat per unanimitat.            
   
 5. Dictamen d’aprovació del Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines. IGUALTAT. EXPEDIENT 1436/2021. Votació: Aprovat per unanimitat.
  Comentaris:
  El Sr. Pol Cabutí diu que, en representació del grup Primàries Codines, volen felicitar al govern per tenir finalment un Pla intern com aquest. Que creuen que és molt necessari, ara i segurament des de fa molt temps. Que volen deixar constància perquè els ha alarmat una mica un tema que detecta aquest Pla. Que li sembla que és a la pàgina 14, al punt on parla de salut laboral, assetjament i percepció de la discriminació per raons de gènere, aquest Pla recull que hi ha afirmacions, tampoc entrarà en detall, que es produeixen puntualment comentaris sexistes alguna vegada o sovint i el que els ha alarmat d’alguna forma és el comentari de a continuació que diu: “Algunes opinions coincideixen que amb el canvi de la representació d’Alcaldia, ha millorat considerablement l’ambient entorn aquest àmbit.”. Diu que els ha alarmat a la mateixa vegada que volen fer un reconeixement i un agraïment a què aquesta dinàmica hagi canviat i que, d’alguna forma, l’ajuntament sigui ara per la gent que entra un entorn una mica més segur i amigable, en aquest sentit.
  Que no sap si el govern té alguna consideració respecte aquest punt, però ho volien deixar sobre la taula perquè és simptomàtic i segurament tenir un Pla intern d’aquest tipus, 10, 15 o 20 anys enrere, els hagués servit, perquè també les persones que expressen això haguessin tingut eines per fer-hi front o, com a mínim, un suport o una via que d’alguna forma els escoltés i recollís les seves experiències. La Sra. Esther Paracolls explica que el Pla s’ha elaborat a partir d’enquestes amb els treballadors/es i per tant l’opinió de tots és el que queda reflectit al Pla. Que tothom ha fet els comentaris que ha cregut que havia de fer i, per tant, l’empresa el què ha fet és només recollir-los aquí i analitzar-los, marcant quins són els objectius a treballar del pla a seguir. El Sr. Manel Rodríguez diu que té un dubte per desconeixement d’aquest tipus de documents en profunditat. Pregunta si es recull el bullying intern. La Sra. Esther Paracolls respon que no, que és Pla Intern d’Igualtat sobre això, igualtat. El Sr. Manel Rodríguez diu que és per generar consciencia, no tant per protegir-la. La Sra. Esther Paracolls diu que més que res és per treballar la igualtat a tots els nivells, no només per part de dones, perquè quan parlem d’assetjament sexual no només parlen d’això sinó que també es parla a vegades de comentaris sexistes, que es poden fer tant a homes com a dones. Que, per tant, el Pla el què fa és buscar la igualtat tant a nivell professional com de sous, que tots tinguin la mateixa oportunitat d’escalar o de ser als diferents llocs de treball. El Sr. Manel Rodríguez diu que d’acord i li dona les gràcies. El Sr. Pau Ibars diu que no sap si cal dir-ho, però al final aquest Pla només reflexa el que també s’havia viscut en aquesta sala de Plens amb comentaris totalment despectius cap a opinions sexuals dels membres electes. Que més enllà d’això, què volen que surti quan estan preguntant als treballadors. La Sra. Mercè Serratacó diu que, si més no, la voluntat és de que tots cada vegada siguin una mica millors. El Sr. Pau Ibars diu que evidentment també celebra que hagi canviat la situació en aquest aspecte, que faltaria més. La Sra. Mercè Serratacó diu que el que es pretén, evidentment, és que sigui una situació més justa per tothom, i estan parlant tant de persones d’un sexe com d’un altre, i que el tracte sigui com hagi de ser, educat i de persona a persona, i amb total igualtat sempre. Que és l’objectiu que hi ha en aquest Pla.
   
 6. Dictamen per a l’aprovació del Document Únic de Protecció Civil (DUPROCIM). MEDI AMBIENT. EXPEDIENT 637/2022. Votació: Aprovat per unanimitat.
  Comentaris:
  El Sr. Pol Cabutí diu que ells volien preguntar, que ho van fer també l’altre cop que van aprovar això, li sembla que era al 2019, que si per elaborar aquesta nova versió del document s’ha parlat i s’ha recollit o com a mínim s’ha explicat a les diferent associacions i entitats que involucra: l’ADF, Grup de voluntaris forestals, Ona codinenca... Que de l’altre cop, que van fer com una mica la reivindicació i van demanar una mica el compromís de que aquest pla, més enllà de tenir-lo i de complir amb l’expedient de tenir-lo, creien que estava molt bé poder-lo explicar, no només a aquestes entitats sinó a la ciutadania, poder formar també a tots els agents que han d’intervenir, les tres entitats que ha dit abans. Que recull un seguit de simulacres que es poden fer, al pla, i per tant estaria bé en algun moment fer-ho. Que sap que el dia a dia també els carrega molt, però també està bé per formar-se. Pregunta, perquè es comenta, que als mapes es pot accedir a través de l’enllaç del SITMUN, si aquest accés és públic. Que si els mateixos mapes que es veuen a la versió pública si es pot accedir digitalment sense clau. El Sr. Manel Vila diu que, respecte al primer què deia, si s’ha comentat o no, de la versió que tenien al 2019 s’han fet les modificacions que els demanaven a l’informe per poder-ho homologar i a partir d’aquí que sigui una eina una mica més útil, o que a l’activar el pla sàpiguen que ho tenen i el que tenen definit. Diu que abans de la campanya d’incendis de l’any passat sí que es va fer una reunió amb els grups actuants i amb ADFs i voluntaris, i és va explicar una mica, sobretot la part dels incendis, i tot el tema de simulacres s’haurà de fer un cop homologat. Que un cop homologat demanaran un recurs de la Diputació que és l’aplicació Protecció Civil Operativa Municipal (PCOM), on quedi recollit, tots els canvis es podran fer a l’instant per l’aplicació i també t’ajuda a recollir totes les dades en cas d’emergència, i fer tot el seguiment de l’emergència, que és el que es faria servir per fer els possibles simulacres que defineix el pla per implantar-lo un cop estigui homologat. Que, en referència al SITMUN, si s’entra al SITMUN hi ha un accés privat, que seria per als treballadors de l’ajuntament, a on de cada element vulnerable o de cada casa d’acollida... hi ha les dades personals i un accés públic on pots veure, per exemple a un element vulnerable que pot ser, per exemple, la casa del Paré. Veus que és la casa del Paré però no tens cap altra dada. El Sr. Pol Cabutí li agraeix i diu que ho va provar i quan fas l’accés públic hi ha com una sèrie de moltes, centenars, de capes, i no va arribar a trobar per veure ni que sigui on hi ha les basses. Que s’ha deixat de dir dues coses. La primera és que tenen el punt posat com a Medi Ambient i creu que això hauria d’anar a Seguretat i Protecció Civil. Que sí, que inicialment ha estat Medi Ambient perquè era el PAM d’incendis forestal només, però aquest document és de protecció civil, inclou també pandèmia, que no encaixaria dins de Medi Ambient. Pregunta si, per l’onada de calor, que van tenir ara fa unes setmanes, o la que es preveu per la setmana següent, d’alguna forma s’activa el pla, si han fet alguna cosa, perquè no li va semblar veure tampoc cap informació, com el primer element és informar, de l’onada de calor que van tenir fa una setmana i mitja o setmana passada. El Sr. Manel Vila diu que no recorda si estaven marcats com a groc o no. Que no es va fer cap informació, però l’idea és que, ara que estarà això, reunir-se amb Comunicació, tenir tots de tots els riscos tot a punt per quan s’envia el missatge, s’activa o està en pre-alerta o el que sigui, surtin totes les informacions. El Sr. Pau Ibars diu que ells van fer uns quants apunts a la Comissió Informativa. Que un entén que està corregit, que era que faltava el màstil municipal de la zona Esportiva de Solanes. Que l’altre és que no ha trobat o no ha sabut trobar és que trobaven a faltar l’edifici de l’antic ajuntament, que no sap si hi ha alguna explicació per a això. Diu que hi ha dos temes més formals. Que entén que s’hauria de fer una repassada al document abans de publicar-ho, perquè per exemple, a les dades generals del municipi, consta la xifra actual de població però posa població 6/7/2016, 6400 habitants, i entén que la data és l’antiga, quan la xifra ha de ser actual. Que s’hauria de fer una repassada en aquest sentit de coses que realment estiguin ben col·locades. Que ja que acaben d’aprovar el Pla d’Igualtat hi ha bastants llocs on es considera que el director o el màxim responsable d’aquest pla és l’alcalde, i posar alcalde/essa, i més ara que hi ha una alcaldessa, no estaria de més per posar la cirereta al pastís. La Sra. Mercè Serratacó diu que i tant, que ho faran. El Sr. Pau Ibars diu que sobretot més ara que tenen una alcaldessa. La Sra. Mercè Serratacó diu que aprofitaran a fer una repassada per aquest serrallets, perquè quedi com ben fet. Que, evidentment, lo de la data del 2016 és incorrent, no eren tanta gent al 2016, han augmentat des de llavors. El Sr. Manel Vila diu que l’antic ajuntament, a banda de que ara no està operatiu, en el format que els hi ha donat el document és una mica complicat arreglar-ho o afegir-li. Que com que quan estigui en funcionament haurien de tenir ja l’aplicació aquesta, després en un segon està afegit.
   
 7. Moció per a la defensa i adequació de la normativa que regula les ADF’s. MEDI AMBIENT. Expedient 1092/2022. Votació: Aprovada per unanimitat.
  Comentaris:
  La Sra. Laia Jordana diu que aquesta moció els hi va fer arribar el grup d’ADFs. La Sra. Mercè Serratacó diu que els hi va fer arribar el president perquè ho passessin pel Ple, que els va semblar que era oportú i així ho han fet. Que és com tot, que s’ha d’anar actualitzant i a vegades hi ha coses que no es fan en el seu moment per no se sap quina raó, i que ja que ho veuen ho intenten arreglar una mica.

ASSUMPTES DIVERSOS

 1. MOCIÓ DE SUPORT ALS JUTGES DE PAU. Votació: Aprovada per unanimitat.
  Comentaris:
  La Sra. Mercè Serratacó que aquesta moció li ha fet arribar el Sr. Jutge de Pau de Sant Feliu de Codines, que és de l’Associació Catalana en Pro de la Justícia, i és una moció en suport als jutges de pau. Que han cregut que era interessant donar-hi suport, perquè fins ara creu que els ha anat donant un bon servei al municipi i per això ho han presentat avui aquí. El Sr. Pau Ibars diu que a banda del valor local que té el jutjat de pau, que és molt alt, al final hi ha la reflexió de que prou saturada està la justícia en general, i si la volen fer més eficient, no creu que no contemplar els Jutjats de pau sigui gaire eficient, a no ser que dupliquin o tripliquin el pressupost de Justícia, que no creu que vagin per aquí les tornes. Diu, en representació d’ERC- AM, que evidentment estan a favor.

PRECS I PREGUNTES

Les preguntes dels regidors i del públic es poden recuperar a través de l'enllaç de YouTube del vídeo de la sessió:  https://www.youtube.com/watch?v=BPisJgBXsmM

Darrera actualització: 15.11.2022 | 11:16