Ple del 27 d'abril de 2022- Ordinari

Tipus de convocatòria: Ordinària                                                           
Data i hora: 27 d’abril de 2022 a les 20 hores         
Lloc: Sala de Plens (retransmès en directe pel Canal Codinenc, a Youtube)           

El passat 27 d’abril es va celebrar el Ple Ordinari del mes d’abril de l’ajuntament de Sant Feliu de Codines de manera presencial a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines, retransmès per Canal Codinenc, a Youtube; amb la presència de tots els regidors i regidores, assistits per la Secretària Municipal, la Sra. Anna Maria Acosta Moreno.

ACTIVITAT DE CONTROL

 1. Condol a la família del Sr. Ferran Moreno.

Comentaris: La Sra. Mercè Serratacó fa constar, per part de tota la Corporació, el seu condol per la mort del pare del trabllador de l’ajuntament David Moreno, el Sr. Ferran Moreno.
Que volen expressar el condol de tots ells a la família, perquè ha sigut una pèrdua importantíssima per a ells i volia fer-ho constar en aquest Ple.  
Es farà arribar a la família la notificació d’aquest acord.

 1. Donar compte del contingut de les actes de les Juntes de Govern Local del 16 i 30 de març i del 6 i 13 d’abril de 2022.

PART RESOLUTIVA

 1. Dictamen per a l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 3/2022. HISENDA. EXPEDIENT 858/2022. Votació: 8 vots a favor (6 de Junts per Sant Feliu, 1 de PSC-CP i 1 d'ERC-AM) + 5 vots en contra (5 de Primàries Codines).

Comentaris: El Sr. Manel Vila diu, respecte a les transferències entre partides, diu que en principi és tot del fons de contingència i partides del Capítol I, que es reestructura tot per incloure, a partir del juliol, que és quan hauria d’entrar la nova relació de llocs de treball si s’aprova avui. 
Diu que els agents cívics estan duplicats a la plantilla.      
La secretària de la Corporació explica que el que s’ha fet és incardinar-los dins de la subescala d’administració especial, dins del grup de funcionaris. Que dins de la subescala tècnica hi ha el tècnic superior d’administració especial, hi ha dos llocs que són els que estaven abans a dalt, que serien l’arquitecte i l’enginyer, tècnic d’administració especial que és l’aparelladora. El tècnic mig d’administració especial que són els que ja hi eren, que són altres tècnics de serveis personals, la policia, i sota de la policia hi ha la subescala de serveis especials, els agents cívics.
Que són els mateixos però col·locats dintre de l’escala especial. El Sr. Manel Vila diu que llavors han de ser a la segona línia.           
La secretària de la Corporació diu que sí.    
El Sr. Joan Fontserè diu que volen fer una sèrie de consultes. Que la primera és que la partida de 40.000 euros de Gran manteniment a les instal·lacions esportives volen que expliquin una mica quin és aquest gran manteniment.
El Sr. Manel Vila respon que, en principi, seria acabar les obres de Solanes i refer la pista de futbol sala, que ara s’ha mogut. Que hi ha 40.000 euros més els 26.000 euros que ja tenien, que quasi bé s’aniria a 40.000 euros fer aquestes dues coses. Que també s’ha de posar una cortina de separació al pavelló Lluís Vallcorba per quan juguen als camps petits, que no vagin pilotes d’un costat a l’altre, el mur de petanca que ja s’està fent, això amb els 26.000 euros que ja hi eren i unes adequacions que es necessiten per el vòlei, que està creixent molt i necessiten més espai.           
El Sr. Joan Fontserè diu que, aprofitant que parlaven de gran manteniment, pregunten per com està la situació del parquet del pavelló, aquella qüestió que tenien judicialitzada, per dir-ho d’alguna manera.  
El Sr. Manel Vila respon que creu que això ja ho havien dit. Que a la que van començar-ho van mirar-ho, era molt difícil demostrar que no era exactament el què hi havia al projecte i no s’ha pogut fer gran cosa més.           
El Sr. Joan Fontserè diu que ho donen per tancat, que creu que l’última vegada creu que no ho van dir. 
El Sr. Manel Vila diu que ell diria que l’última vegada ho van dir i si no ho diu ara.          
El Sr. Joan Fontserè pegunta, en referència a la part de Capítol I, que aquests 138.000 euros que disminueixen saldo a què és degut. 
El Sr. Manel Vila pregunta diu disminueixen saldo 138.000 euros...
El Sr. Joan Fontserè diu que la suma és d’aproximadament de 138.000 euros.      
El Sr. Manel Vila diu que se’n va a 190.000 euros aproximadament la disminució. El Sr. Joan Fontserè diu que sense el fons de contingència.           
El Sr. Manel Vila explica que disminueixen saldo perquè es canvien de partides. Que en comptes d’anar al grup C1 van a l’A2, es mouen entre llocs. Que no és que es treguin del Capítol I 130.000 euros.  
El Sr. Joan Fontserè diu que hi ha moviments, per exemple el de la partida 0342131, laboral temporal, que disminueix saldo en 6.600 euros i laboral temporal a la partida 01171131 augmenta en saldo 1.600 euros.           
El Sr. Manel Vila diu que la mateixa partida exacte no hi és a la disminució i a l’augment, que deu canviar el programa.      
El Sr. Joan Fontserè diu que la partida 014311, que en qualsevol cas són moviments entre partides.
El Sr. Manel Vila diu que a les de despeses que augmenten saldo no hi ha la 4311. El Sr. Joan Fontserè diu que d’acord, que no hi ha la 4311.

La secretària de la Corporació diu que no està com a partides que augmenten saldo. El Sr. Manel Vila diu que canvien de programa perquè deu ser...        
El Sr. Joan Fontserè diu que en qualsevol cas és això, que parteixen d’un moviment de partides perquè a l’altre part incrementen saldo en 108.000 euros.   
El Sr. Manel Vila diu que 108.000 més les de nova creació, que són els 190.000 euros.    
El Sr. Joan Fontserè diu que diuen això perquè va haver un moment a la Comissió Informativa en el què es va parlar que hi havia la regularització d’algunes baixes o algunes jubilacions.         
La Sra. Mercè Serratacó diu que una mica el que s’ha fet és fer una revisió més exacta de tots els saldos que els queden en tots els comptes per poder-ho fer el més afinat possible i el més real possible, per això s’han anat mirant totes les partides i ajustant-les tant com era possible amb la realitat.           
El Sr. Joan Fontserè diu que, com poden comprovar, ells veuen que en una mateixa modificació de crèdits estan tocant temes molt dispars com el tema del gran manteniment o de les instal·lacions esportives, o aquests moviments entre partides pel tema de recursos humans. Que, i més, quan el regidor Manel Vila ho ha comentat, que aquest era un tema de consolidar per després aprovar en la relació de llocs de treball.  
Diu que ells creuen que aquesta votació d’avui d’aquesta modificació de crèdits es suficientment important com per a no haver-la de votar en bloc, votar-la per separat perquè són coses molt dispars, com d’altres vegades fan, però a més són qüestions que una part d’aquesta modificació de crèdits és directament vinculant amb el punt següent de la relació de llocs de treball.          
Que ho van comentar a la Comissió Informativa, que creuen que hauria de ser conseqüència, la modificació de l’escala salarial o de les noves atribucions de sous en aquesta nova relació, de l’aprovació de llocs, i no al revés. Que per tant no hi poden votar a favor perquè és una qüestió que té moltes implicacions, no només en aquest exercici, sinó en el futur, perquè és una relació de llocs de treball, la què després veuran, que implica no només un exercici, sinó que implicarà més d’un exercici i, per tant, ells en aquest sentit manifesten que no votaran a favor, que votaran en contra per aquests motius.
El Sr. Manel Vila diu que de totes maneres el tema del personal ara també estan votant el canvi de la plantilla i aquesta modificació és per dotar la plantilla que estan aprovant al mateix punt. Que en el mateix punt hi ha modificació de crèdits i proposta de modificació de la plantilla.     
Diu que la modificació de crèdits del personal, el moviment de tot això és per adequar-ho a aquesta nova plantilla que estan aprovant en el mateix punt.       
El Sr. Joan Fontserè diu que sí, que correcte, i que és per això que ells fan referència a que la modificació de la plantilla hauria de ser conseqüència de la relació de llocs de treball, no a l’inrevés.    
Que no poden votar els sous d’una plantilla que la presentaran després, i no és una qüestió només de si fos el punt 1 o el punt 2, que és una qüestió de que per concepte hi haurà tota una sèrie de vinculacions amb la relació de llocs de treball que precipitarà cap al tema dels sous, i a ells els hi semblava que era prou important aquesta modificació de crèdits com per poder-la fer diversa de la resta de partides que hi ha i de treballar-la amb l’entitat que té, com perquè després pugui ser aprovat en relació a les conseqüències que tindrà el tema de la relació de llocs de treball.        
La Sra. Mercè Serratacó diu que de fet, com poden veure, el què han fet en certa manera és com una doble modificació, una que és la part de personal, on només hi ha moviments interns un contra l’altre, i l’única cosa que hi ha és el romanent (fons de contingència) que ja hi havia expressament per a això. Que per això ho han separat, perquè és una cosa que per ella mateixa queda tancada, no hi ha més moviment.         
Que llavors l’altre és la modificació de crèdits per a situacions normals, que passen al llarg de l’any, que s’ha d’anar dotant perquè ho entren subvencions o hi ha coses que s’han d’assumir, per això s’ha fet d’aquesta manera, una mica per separar, i a ells els hi ha semblat que era bastant més coherent, si volien fer la relació de llocs de treball i explicar amb què es dota, que hi ha. Que una cosa va lligada amb l’altra és evident, però els ha semblat que s’havia de fer tot alhora, però que són criteris de cadascú i no vol imposar res a ningú.           
El Sr. Joan Fontserè diu que van estar parlant durant la Comissió Informativa i era una qüestió que donava lloc a males interpretacions de la funcionalitat final de la raó, del perquè d’una relació de llocs de treball i, presentat d’aquesta manera, dona lloc a confusió i que ells ho haguessin fent de forma diferent.           
La Sra. Mercè Serratacó diu que el que passa és que la relació de llocs de treball com ja sap, com ja van parlar-ho a la Comissió Informativa, és un tema que des de l’any 2000 no s’havia fet i creien que s’havia de fer, que s’ha de fer amb el compromís que tenen amb la gent de la casa de que al juliol volen tenir les coses ja una mica lligades, i si no fan una relació de llocs de treball en condicions tampoc es poden proveir places.           
Que està pendent també el tema de les estabilitzacions i sí o sí s’havien de posar al dia. Que per tant és un tema de que no es poden encallar gaire i ho han de tenir a punt perquè no surti ningú perjudicat.         
Diu que almenys per part seva han de fer el possible perquè estigui fet al dia tot el necessari.
El Sr. Joan Fontserè diu que en cap cas diuen que volen que no es faci la relació de llocs de treball.       
La Sra. Mercè Serratacó diu que no. 
El Sr. Joan Fontserè diu que recorden que ja a legislatures anteriors van identificar que hi havia una necessitat de definir bé les tasques de certs llocs de treball que havien quedat vacants i que durant aquests quinze anys que no s’ha fet la relació de llocs de treball han canviat moltes qüestions a nivell laboral, i moltes definicions, formacions i responsabilitats, a nivell de llocs de treball i, per tant, ells portaven molt temps dient-lo. Que de fet, al pacte de govern d’aquest ajuntament, entre Junts per Sant Feliu i PSC-CP, sortia com a tal, i ells van reivindicar que fos així, inclús van fer un nivell de com estaven i mai ha estat dut a terme. Que ara que es duu a terme ho celebren ja que ho defensaven des de fa temps, però vincular-ho a la part dels sous abans de fer-ho creuen que no era la manera adient i per això votaran en contra.        
Que no estan en contra de posar leds al camp de futbol, que no facin aquesta lectura perquè no és així, però com que va tot junt no poden votar a favor i votaran en contra.
La Sra. Mercè Serratacó diu que lamenta que no se l’hagi entès bé, que no volia dir en cap moment que ells no estiguessin d’acord amb la relació de llocs de treball, que sí que ho estan i per tant no era això. Que l’única cosa és que ells creien que ho havien de fer ja, que s’havia de fer així per ser més àgils i així ho han presentat.           
El Sr. Pau Ibars diu que tenia la pregunta de les instal·lacions esportives que s’ha resolt i, en referència a la modificació de crèdits normal, demana si es pot comentar en què van els 34.000 euros del Centre Cívic.           
La Sra. Esther Paracolls respon que en la cúpula, que quan plou allò és com les cascades de no sap on, que allò ja clama al cel, s’està podrint tot el ferro i e principi s’ha d’arreglar ja perquè es va deteriorant tot, tan la cúpula com l’aigua que va caient avall.    
El Sr. Pau Ibars diu que, seguint una mica amb el què deia el Sr. Joan Fontserè, també hagués preferit aprovar primer la relació de llocs de treball, que és el que els obliga a fer els canvis de la plantilla, i després fer els canvis de plantilla. Que al final ara estan fent uns canvis que entre totes les cometes del mon, tot i que tots ja ho tenen i ho han vist, ho fan perquè ho decideixen ells, només els tretze regidors, sense tenir més informació, que ja sap que la tenen i que la tindran al punt següent, però és fer les coses amb una mica d’ordre.    
Que precisament perquè estan molt d’acord amb la relació de llocs de treball i creuen que és necessària, gairebé si estan d’acord i voten a favor al punt 2 es veuen moralment obligats a votar a favor també del punt 1, perquè sinó no tindria sentit, almenys és com ho entenen ells, però sí que haguessin preferit fer-ho a l’inrevés i per tant res, el seu vot serà favorable.

 1. Dictamen per a l’aprovació de l’actualització i valoració de la relació de llocs de treball.  RECURSOS HUMANS. EXPEDIENT 1391/2021. Votació: Aprovat per unanimitat. 

Comentaris: La Sra. Mercè Serratacó fa una síntesi de les al·legacions que s’han presentat:
Diu que hi ha al·legacions d’un auxiliar administratiu i una administrativa per falta d’accés a la documentació, termini insuficient per presentar al·legacions, això és del que és queixaven, disconformitat en les funcions assignades al lloc del treball, disconformitat amb la classificació del lloc de treball, disconformitat amb la valoració assignada al lloc de treball, que es desestimen.   
Que hi ha una altra al·legació que és d’una administrativa, que també les seves reivindicacions eren que sol·licitava aclarir en quin grup es troba classificat el seu lloc de treball, sol·licitava aclarir la puntuació donada a cada lloc de treball, la disconformitat amb les funcions assignades, disconformitat amb la valoració assignada, que també es desestima.
Diu que també hi ha les al·legacions de cinc policies que estan disconformes amb la valoració assignada en el seu lloc de treball.     
Que també hi ha al·legacions de conductors de residus que tenen disconformitat amb la classificació i categoria assignada al lloc de treball, disconformitat amb funcions assignades al lloc, disconformitat amb la valoració assignada al lloc.
Diu que també hi ha una al·legació d’un tècnic mig que té disconformitat amb la retribució assignada al seu lloc de treball.
Que hi ha un conductor de residus que reclamava per disconformitat amb la jornada assignada al seu lloc de treball i disconformitat amb la valoració assignada al seu lloc que s’estima parcialment la seva reclamació.           
Diu que hi ha un auxiliar tècnic de biblioteca que parlava de valoració del factor jornada partida i que se li estima la seva reclamació.    
Que hi ha un operari de neteja que al·lega per disconformitat en la valoració assignada al seu lloc de treball i també es desestima la seva al·legació.       
Diu que hi ha un auxiliar d’instal·lacions que manifestava disconformitat amb la jornada assignada al seu lloc de treball i també amb la valoració assignada al seu lloc i que s’estima parcialment la seva reclamació.           
Que hi ha un operari de brigada que manifestava que estava disconforme amb les funcions assignades al seu lloc i també se li estima.       
Que hi ha un auxiliar d’instal·lacions que manifestava disconformitat amb la jornada assignada al seu lloc i que s’estima parcialment la seva al·legació.
Diu que hi ha un conductor de residus urbans que la seva manifestació és que està disconforme amb la classificació i categoria assignada al seu lloc i també està disconforme amb la valoració assignada al seu lloc, que es desestima.      
Que hi ha dos conductors també de residus que manifestaven disconformitat amb funcions assignades al seu lloc i amb la valoració assignada al seu lloc, que s’estimen parcialment.
Diu que hi ha una reclamació d’un peó de residus urbans que manifestava disconformitat amb les funcions assignades al seu lloc i amb la valoració assignada també al seu lloc, que es desestima. 
Que hi ha personal d’administració que manifestava disconformitat amb les funcions assignades al seu lloc, incorporació de les funcions del lloc de treball de Secretaria del jutjat de pau i de disconformitat amb valoració assignada al seu lloc de treball, que es desestima la seva al·legació.         
Que també s’incorpora d’ofici al lloc de treball de tècnic informàtic el requisit de disponibilitat, que no estava posat a la valoració que es va fer.    
Diu que a la preacta del Ple veuran que hi ha totes les al·legacions, una per una. 
El Sr. Pau Ibars diu que no entrarà en el detall, que simplement justifica el seu vot en el sentit de què fa 22 anys que van fer l’ultima relació de llocs de treball i per tant creu que era molt necessari actualitzar-la. Que creu que tot i que podrien agafar ells aquest compromís, els que vindran no tenen perquè ser ells i faran el que voldran, però que creu que estaria bé que els futurs membres de la corporació tinguin la deferència d’actualitzar-la en dos o tres anys, de forma recurrent, i no triguin 22 anys, perquè després el problema o moltes de les reclamacions o de les disconformitats que hi ha hagut en aquestes 20 i pico al·legacions, i d’altres que potser no han fet al·legació però que no acaben d’estar conformes amb la seva valoració, creu que es sustenta en part en dir que si això s’ha de quedar així 20 anys més no estan d’acord.       
Diu que creu que si tinguessin tots les perspectives de que la relació de llocs de treball d’una empresa, i al final l’ajuntament és una de les empreses més grans, o la més gran del municipi, és una cosa viva que s’ha d’anar revisant de forma continua, l’ajuntament entendria que això no és pels propers 20 anys sinó que les coses poden anar canviant, però que principalment creu que era molt necessari de moment actualitzar-la i posar-la al dia, i per tant aprovar-la i per això el seu vot serà favorable, tot i que pugui estar potser disconforme amb la metodologia o en el resultat que implica aquesta metodologia, però creu que el principal i el més important és que s’havia de fer aquesta feina, potser una mica més ben feta, potser més mal feta, cada empresa ho hagués fet d’una forma diferent, però com que hi ha més oportunitats de posar-ho al dia i de millorar-ho i espera que no triguin 20 anys més a fer-ho, almenys ara posar-ho al dia, tirar-ho endavant i ja vindran més revisions de la relació de llocs de treball.    
La Sra. Mercè Serratacó diu que sí que ha sigut una feina bastant farragosa, perquè evidentment les condicions i les feines que es feien a l’any 2000 no tenen res a veure a com es fan, ni qui les fa, ni de quina manera es fan les feines ara al 2022.     
Que ha sigut una mica, molt farragós, és complicat sempre perquè és un tema que, encara que parlin de relació de llocs de treball, la gent s’ho agafa com una cosa molt personal sempre i és complicat, però creu que se n’han sortit prou bé i vol deixar constància de què aquest equip de govern signarà un compromís amb els sindicats d’aquest ajuntament, de que es facin revisions si no anuals, biennals, d’aquesta relació, perquè no torni a passar justament això, perquè la relació de llocs de treball, tot i que sembla que és una cosa que quan s’aprova ja no s’ha de moure, no és cert, es pot moure, es pot canviar, es pot modificar, i poden continuar treballant molt temps, i generarà molts menys problemes si són capaços d’anar-ho actualitzant.           
Que aquest compromís per part seva ja el tenen i el portaran a la pràctica seguríssim, perquè creu que és de llei fer-ho perquè realment la gent té tot el dret a saber on està.
El Sr. Pau Ibars pregunta si en cas que s’aprovarà aquesta nova relació de llocs de treball, que entén que sí, quina calendarització o quina idea, entén que no hi ha un calendari fixat com a tal, però quina idea o quina proposta, o quina manera de treure totes aquestes places que s’han de treure per fer-les oficials, que com es vol fer això, en quins terminis i en quins volums, si és que s’ha pensat d’alguna manera. 
La Sra. Mercè Serratacó diu que inicialment el que ara mateix hi ha més pressa perquè s’ha de fer és l’estabilització de llocs de treball i això s’ha de fer segons els van marcant els tempos a mida que van sortint informacions, perquè van de “susto” en “susto”, perquè no està massa definit encara però és el més urgent, que el més urgent ara mateix és el tema de l’estabilització, l’1 de juny.    
Que estan parlant de que d’una part àmplia d’aquesta plantilla de l’ajuntament és podrà fer l’estabilització i com fer-ho els ho diran, que esperen que es pugui presentar la gent que hi té el dret i tothom pugui assolir la plaça que desitja, però que una mica els hi marquen des de fora, des de les normatives.
Diu que el govern actual signarà aquest compromís i espera que la gent que hagi darrera, els que puguin venir, que realment els respectin, perquè realment pensa que la gent de la casa es mereix que tinguin un compromís seriós amb ells perquè quan hi ha hagut problemes, com hi ha hagut aquests dos últims anys, que ha sigut molt difícil, hi ha sigut sempre.
Que pensa, i que ho diu en públic perquè quedi constància, que ells ho saben, ella els hi diu de tant en tant, però pensa que ha de quedar constància al Ple també perquè a vegades la gent de fora no té aquest coneixement del molt compromís que té la gent que treballa dins. Que pensa que se’ls hi deu i s’ha de fer per ells.     
El Sr. Joan Fontserè pregunta com s’ha fet la definició de les tasques dels llocs de treball fins ara.         
La Sra. Mercè Serratacó respon que ella fins ara la gent tenia feines assignades, com que no estava feta la relació la gent assumia les feines que se li anaven dient. Que justament aquí està el gran problema d’això, que no hi havia tasques definides, no hi havia escalafó definit, no hi havia res definit, i per això s’havia de fer aquesta relació, perquè realment feia falta, per organitzar-se.      
El Sr. Manel Vila diu que les tasques que es regulen aquí són bastant genèriques i depèn de la necessitat de l’ajuntament, no és que cadascú digui doncs tu escombres..., no. Que no es defineixen tant molt detalladament, perquè no es fan així normalment. 
El Sr. Joan Fontserè diu que no ho pregunten per això si no que ho pregunten per la conseqüència que deien en el punt anterior, que tenia una relació de llocs de treball, i és com es valorava a nivell de responsabilitat i, a partir d’aquí, quina translació tenia en la part de remuneració, que és el punt d’abans que han dit. Que era òptim de fer la relació, el nivell de responsabilitats, i a partir d’aquí dotar de partida per poder pagar amb relació d’aquell nivell de responsabilitats.    
Que com es podia atorgar aquesta prestació econòmica, per dir-ho d’alguna manera, si no estava del tot adscrit, o si no hi havia una relació determinada com diu ara el Sr. Manel Vila.   
La Sra. Mercè Serratacó diu que de fet hi ha un manual, que és el que li va passar en el seu moment l’empresa, quan havien de començar a fer tota aquesta gestió, perquè és una mica “despersonalitzar-ho”, però és que no es pot fer d’una altra manera perquè no pots anar a una persona, s’ha de fer a un lloc de treball. Que és complicat.      
El Sr. Joan Fontserè diu que és una relació de llocs de treball.        
La Sra. Mercè Serratacó diu que ja ho sap. Que és un tema que és complicat i farragós, perquè realment és molt complicat que algú et digui les feines que fa. Que no és la persona, és el seu lloc. Que és molt difícil, la veritat és que és complicat.  
Que el que fan les empreses és que sigui com anònim d’alguna manera, no posar-hi cara i aquell lloc de treball que ha de fer aquestes feines, perquè més o menys està als nivells de responsabilitat per cada una de les categories que hi ha, tantes hores, tanta feina, i per això ells van marcant unes pautes, que és complicat, que ja ho sap, però justament perquè és tan complicat la “gràcia” del tema és que no queda tancat.     
Que si d’aquí un any o dos pacten que revisen i si algú creu que el seu lloc no se l’ha valorat tal com creu que hauria de fer, es parla, es mira, s’interpreta entre tots. Que el bo de que ho tinguin fet és que podran acabar-ho d’arreglar. Que creo que ara mateix han fet la feina grossa, la que no s’havia fet fins ara que ja la tindran feta i que acanar-ho de perfilar i fer millor creu que és aquesta la intenció, continuar tenint-lo vigent, al dia, i anar- ho arreglant a poc a poc, perquè s’haurà d’arreglar, evidentment. Que totes aquestes coses no hi ha una perfecció absoluta, que en aquest tema saben tots que no existeix, que sempre hi ha un punt, alguna cosa que no s’ha fet prou correctament, i per això després es podrà anar arreglant.    
El Sr. Joan Fontserè diu que la següent pregunta, que evidentment és conseqüència de les dues primeres, és perquè no s’havia fet abans. 
Que ho veuen als informes que hi ha a l’expedient, que no s’havia fet ni en el moment de la municipalització dels serveis de recollida d’escombraries i reitera la pregunta de perquè no s’havia fet.   
La Sra. Mercè Serratacó diu que ella pot respondre de la part que ella coneix, i respondre per la resta li agrada no fer-ho si ho pot evitar.      
El Sr. Joan Fontserè diu que dels altres no, perquè eren govern.     
La Sra. Mercè Serratacó diu que sí, però que ella en aquell moment no li pot dir perquè no es va fer. Que evidentment ningú vol assumir haver de fer una relació de llocs de treball quan saps d’entrada fa molts anys que no s’ha fer, perquè saps que és una feinada i que són molts problemes, saps que és possible que la gent no estigui contenta en el moment que es faci perquè aquestes coses, ho reitera, sempre porten problemes a tot arreu i, a més a més, és una despesa que no sempre s’ha pogut fer.    
Que l’empresa aquesta es va haver de contractar, van pagar perquè els hi fessin i en aquell moment es devia estimar que no s’havia de fer aquesta despesa i ara creuen que sí, l’han fet, que espera que realment serveixi i està contenta de que s’hagi fet, amb els problemes que comporta, però creu que era de llei fer-ho i pensa que els treballadors tenen dret a tenir les seves qüestions laborals el més bé possible si poden i una mica aquest compromís, suposa que per haver treballat molts anys, té una mica aquesta consciència de treballadora i pensa que s’ha de fer i els seus companys estan tots d’acord en que això s’havia de fer.   
El Sr. Joan Fontserè diu que ho han dit abans, que els primers en demanar que hi fos una relació de llocs de treball, que ho han demanat, que evidentment creuen que hi ha d’haver l’estabilització per una qüestió normativa també, i aquest és un pas previ per poder arribar a l’estabilització.     
Que creuen que això ha de tenir el compromís, i agraeixen que així se’ls digui, de la revisió amb certa periodicitat, que anual o biennal, un any passa molt ràpid i dos gairebé també, però sí que demanen i es sumen a aquest compromís i per part seva intentaran que sigui executat en aquest sentit.          
Diu que valoren molt positivament que després de tots aquests anys hi hagi una relació de llocs de treball, que creuen que és una manera d’identificar molt bé quines són les necessitats, no quin és l’ajuntament que tenen, sinó quin és l’ajuntament que necessiten, i no és quin és l’ajuntament que necessiten ara sinó l’ajuntament que necessitaran els propers anys, perquè, com han dit abans, els llocs de treball evolucionen. Que les tecnologies, ho han vist en aquests darrers anys, és una eina més que ajuda en la tasca diària i de la seva responsabilitat aquí, i per tant, vetllaran perquè això sigui així, perquè es vagi revisant.     
Que per totes aquestes qüestions, tot i haver anat demanant moltes vegades als plens com estava la relació de llocs de treball, els hagués agradat no haver d’esperar a la Comissió Informativa, els hagués agradat haver-la pogut treballar, veure abans. Que ells també són regidors, també parlen amb els treballadors i també parlen amb els ciutadans, i al final han de donar explicacions i els hagués agradat poder haver tingut més informació a les etapes prèvies, però tot i així creuen que és una proposta que no es poden girar d’esquena, que no es poden posar de perfil, han de ser-hi, i per tant hi votaran a favor i que estan contents que aquesta petició que fa molts anys que ells l’anaven reivindicant, que es porti a terme.      
La Sra. Laia Jordana diu que, en aquest cas, la Sra. Mercè Serratacó ha parlat d’ella i del PSC-CP com a part del govern, però vol deixar constància que el seu vot serà a favor i que, com a part del govern, subscriu el compromís amb el personal de la casa i amb els sindicats de fer una revisió bianual mínima. Que 22 anys després ha costat, ha costat molt posar en ordre els llocs de feina.
La Sra. Mercè Serratacó diu que ho faran i quedarà bé.     
El Sr. Pol Cabutí diu que vol preguntar, perquè creu que ara és el moment de fer-ho, que ara ho estava revisant i és més un aclariment. Pregunta si en algun moment s’ha valorat, perquè no ho sap veure si és algun d’aquest que estigui previst que pugui assumir aquestes funcions, una figura semblant a un tècnic de turisme. Si en algun moment s’ha valorat sobre la taula i si s’ha descartat per quin motiu.         
Que va una mica amb el què deia el Sr. Joan Fontserè de quin ajuntament necessiten en els propers anys, amb una obertura imminent de Sant Miquel del Fai i en un poble que creu que comparteixen que té un potencial turístic important, potser en una relació de llocs de treball estaria bé, que ho posa sobre la taula avui perquè creu que és el moment de poder discutir aquest tema. Que potser no estan a temps de canviar-ho però sí saber una mica si s’ha fet la valoració i quines són les conclusions d’això. 
El Sr. Manel Vila respon que com a tècnic, tècnic, i únic de turisme, no, que hi ha els tècnics de projectes que porten vàries regidories o àrees. Que de moment hi ha dos, la resta fan molta de la feina administratius amb autorització seva, que la responsabilitat d’un administratiu no és la mateixa que la d’un tècnic, i si s’ha d’ampliar la dotació del tècnic de projectes s’ampliarà pels que facin falta.         

 1. Dictamen per a l’aprovació del text refós del pla especial urbanístic de sector granges. OBRES PÚBLIQUES I URBANISME. EXPEDIENT 2826/2021.    
  Votació: aprovat per unanimitat.

Comentaris: La Sra. Mercè Serratacó diu que això és el que van parlar ja a la Comissió Informativa. Que en principi queda clar que una possible ampliació no afectaria en res en el tema de la variant, i per tant s’ha de passar a aprovació del Ple.    
El Sr. Joan Fontserè diu que aquest tema va passar en una Comissió Informativa anterior, es va revisar per poder determinar si afectava amb el tema de la variant o no, i es va comprovar que no i avui es torna a portar.           
Diu que a la Comissió Informativa de l’altre dia també ho van recordar, que el reordenament d’aquesta part amb aquesta funció de les granges, i per tant ramadera, té una importància cabdal, les granges han estat sempre allà, però evidentment a partir d’aquí, i amb les diferents documentacions que han pogut llegir d’aquesta reordenació, hi ha un tema cabdal que és el tema dels purins, per tant aquí, sí que ells fan especial èmfasi en fer-ne seguiment d’aquesta qüestió, que és evident que és una competència també de la Conselleria d’Acció Climàtica i Ramaderia, li sembla que és ara.          
Que com a principals implicats en la causa creuen que, així com abans han agafat el compromís de fer revisions anuals o bianuals del tema de la RLT, també els agradaria que hi hagués aquest compromís per part seva de fer un seguiment.     
Diu que, tanmateix, vol incidir en la qüestió que es va apuntar en aquella Comissió Informativa al seu moment, i es va tornar a apuntar en aquesta darrera Comissió Informativa, que el reordenament d’aquesta part i la consolidació d’aquesta part del municipi ha de permetre reordenar també el seu entorn. Que en aquella zona on ara tindran per fi ben delimitada la part ramadera, la resta de territori, de terreny que hi ha al voltant, demanarien també que és també un especial seguiment de quin tipus d’activitat es desenvolupa i de quina és l’actuació que es permet segons el planejament. Que en el seu dia ho van identificar i al cap de pocs dies van tenir un incendi d’una nau, d’un aparcament, que li diguin com li vulguin dir, a una activitat que no estava recollida allà i que, a més a més, no gaudia de les qüestions que calia. Que per tant aprofiten també per recordar-ho i per dir que, sent així, creuen que si tenen ben definit el perímetre de la zona granges amb l’activitat que pertoca i que ara aprovaran, el que no poden fer és no definir o no revisar el que s’està fent al voltant.           
Diu, en representació de Primàries Codines, que votaran a favor, precisament per això, per anar ordenant cada vegada més.      
Que és evident que tot això, que és un dels altres temes cabdals, hauria de servir per identificar, igual que durant tots aquests darrers 15 anys no s’ha fet la relació de llocs de treball, tampoc s’ha fet el reordenament urbanístic, i ara van fent pedaços.    
Que tornen a reivindicar aquella petició que és tan seva, que és el tema del POUM, que quan abans s’hi posin abans el tindran. Que ho van demanar quan no hi havia pressió immobiliària, no es va fer, avui tornen a estar en una situació complicada a nivell urbanístic, i aprofiten per demanar que es reprengui el tema del POUM i, evidentment es posen a disposició d’aquest govern per ajudar, perquè així ho creuen, i és necessari per al futur de Sant Feliu, igual que ho és la relació de llocs de treball.    
La Sra. Mercè Serratacó li diu al Sr. Joan Fontserè que sí, que la intenció d’aquest govern és reordenar i endreçar tant com puguin totes les activitats de Sant Feliu, perquè realment ha de ser així, tal com ho marquen tots els reglaments i totes les normes i per tant aniran encaminats a reorientar les coses perquè les facin bé, tots plegats.   
Que el què volen és que Sant Feliu sigui un poble en condicions i que vagi bé a tothom, i per tant hauran de reordenar algunes cosetes i així ho faran. Que en la mida en que sigui possible intentaran posar-se al dia tan aviat com puguin.      
El Sr. Joan Fontserè diu que el POUM no són “algunes cosetes”.    
La Sra. Mercè Serratacó diu que no, que perdoni, que no feia referència al POUM. Que es referia a tot el que ell havia estat explicant.

 1. Dictamen d’adhesió al nou pacte de les alcaldies pel clima i l’energia de compromís de la reducció d’emissions d’acord amb la UE del 55 per cent. MEDI AMBIENT. EXPEDIENT 476/2021.

Votació: aprovat per unanimitat.

Comentaris: El Sr. Pol Cabutí diu que volien preguntar sobretot si aquest acord, que actualitza el que ja van aprovar, està entès com a acumulatiu o com a substitutiu de l’anterior, perquè a l’anterior d’alguna forma feien referència al Pla aquest d’Acció per a l’Energia Sostenible i pel Clima, que es comprometien des de el moment en que signaven el pacte a elaborar durant els següents dos anys, que li sembla que ja fa un any i “pico”, que van com d’alguna forma signar aquest pacte.    
Que també volen aprofitar a preguntar sobre el Pla aquest i que també té una pregunta que difícilment podran respondre, i que difícilment podria respondre qualsevol regidor de qualsevol ajuntament, que és quin tant per cent porten reduït d’emissions de CO2, però és una pregunta una mica per tots que s’ho qüestionen. Que s’estan posant objectius al 2030, que és d’aquí vuit anys i un 40 % al 2030 és un objectiu molt ambiciós i entén que ara passa a ser un 55 % i això és que cada any han de reduir un 6 % d’emissions de CO 2, que és moltíssim.           
Que des de el 2005 fins ara les emissions de CO2 s’imagina que han augmentat, però d’alguna forma vol dir que si agafen aquests compromisos potser haurien de tenir un pla més que d’Acció per a l’Energia Sostenible i pel Clima, un pla de xoc per a l’Energia Sostenible i pel Clima.     Pregunta sobre així i què fan i que pensen fer. Que en el seu moment van fer una reunió però potser és un dels temes que en bloc com ajuntament s’han de posar i començar a definir polítiques intenses.   
La Sra. Montserrat Aguadé respon, en referència a la pregunta de si el Pla queda anul·lat o obsolet, que en principi sí, perquè si no s’adherien a aquest nou pacte quedarien fora de l’antic, amb el qual queda com anul·lat.          
Explica, en referència a com està el Pla que van aprovar, van demanar un recurs a la Diputació de Barcelona perquè els ajudessin a redactar el Pla. Que han tingut diverses reunions amb ells i els van demanant unes dades per poder redactar el Pla.       
Que a l’última reunió que van tenir els van demanar bastants dades des del 2005, les quals entre la tècnica i ella estan buscant a l’arxiu, buscant projectes i això. Que ells han d’anar entregant a la Diputació i anant fent reunions.        
Que un cop i abans de redactar el Pla o mentrestant es redacta el Pla, quan ja tinguin totes les dades necessàries, els diran quines accions poden anar fent per anar reduint aquests gasos d’efecte hivernacle, aquest CO2 .Que, pel que els van dir, són objectius realistes pel poble on viuen.  
Diu que ara estan recavant tota la informació que els demanen, que no és poca, i van fent reunions amb ells.            
Que sobre quant han reduït no ho saben per això, perquè estan recollint dades des del 2005.
El Sr. Pol Cabutí li agraeix i diu que s’ha deixat de comentar que un dels compromisos és la participació ciutadana en tot aquest procés i ells en el seu moment ho van plantejar, potser com una idea, però que els agradaria insistir que creu que val la pensa involucrar la ciutadania en aquest procés, ni que sigui aportant idees, punts de vista, perquè aquest objectiu super ambiciós sense la implicació de la ciutadania és impossible.            
Que l’ajuntament té capacitat de fer, de regular, però al final qui s’ha de creure la reducció aquesta són els ciutadans, i per tant, no estaria de més igual convocar, ja es veurà quina participació té, però que no sigui per no convocar una taula oberta amb ciutadans, amb entitats, amb partits, a opinar i a parlar sobre això.
La Sra. Montserrat Aguadé diu que sí. Que la idea aquesta els hi sembla bé, però van per passos. Que mirin què han fet, on estan i cap a on han d’anar, abans de poder fer alguna acció participativa.         
El Sr. Pol Cabutí diu que igual els ha passat ara amb la relació de llocs de treball, que deien abans de presentar un Pla i dir que haurien d’haver preguntat abans, és que d’alguna forma no hi perden res, que l’únic que poden perdre es que els convoquin i no tinguin res, però igual, abans de presentar el Pla, ho poden fer, que no sap si està previst amb el recurs de la Diputació en algun moment que hi hagi participació ciutadana abans de presentar el Pla, però pot ser que hi hagi iniciatives ciutadanes privades que es puguin incloure en aquest Pla municipal, no com que l’hagi de fer l’ajuntament sinó com que fa el municipi.     
La Sra. Montserrat Aguadé diu que abans de redactar el Pla, els objectius que poden anar assolint, seran una mica decisió entre la Diputació, que ells els proposen unes accions, i ells les revisen i veuen si són factibles o no. Que arribat a aquest punt podrien fer-ho i tot això serà abans de la redacció del Pla.            
El Sr. Pau Ibars diu que, a nivell també més concret per exemple, creu que una de les coses que es poden fer ja que per sort la ciutadania va un pas per endavant de les administracions, i en aquest cas també, que a les últimes juntes de govern local que han aprovat a l’inici del Ple es veu, que hi ha moltes demandes de llicencies d’obres per a instal·lació de plaques fotovoltaiques.            
Que a vegades són coses que per desconeixement no es fan o perquè fins ara no s’atrevien o no hi havia prous estalvis, perquè evidentment és una inversió alta, però simplement com qui diu, publicar una estadística de els instal·lacions que s’han fet en l’últim any i de fer-ho córrer i d’animar a la gent, que realment és una cosa que surt a compte, i més ara amb els preus que hi ha de la llum i que al final no, el procés de substitució de les calderes de calefacció que hi ha actualment per energies renovables és un pas que s’haurà de fer, i evidentment les calderes col·laboren molt en pujar o baixar aquest CO2. 
Que són dades que si ells que són regidors ja els costa llegir o entrar o revisar les juntes de govern, la gent normal no ho farà, però que han de trobar la manera de fer arribar aquesta informació i dir per exemple que des de principis d’any hi ha trenta cases que s’han posat plaques fotovoltaiques. Que això també t’anima a que si t’ho estàs pensant, o de dir que la gent que ho ha fet es faci una trobada amb tres o quatre persones que s’han instal·lat plaques i gent que potser està dubtant perquè rebin informació de quines empreses els hi ha fet, quant els hi ha costat, quin estalvi tenen.     
Que creu que això té un cost si no zero, reduïdíssim, i alhora ajuda a fer la bola més gran. La Sra. Montserrat Aguadé diu que és bona idea publicar les dades i més com a la junta de govern, l’ultima o fa dues, no ho recorda, que just ho van parlar, que hi havia moltes i just avui al telenotícies deien que falten instal·ladors, que hi ha hagut una gran demanda i faltaven instal·ladors.            
La Sra. Mercè Serratacó diu que recull el suggeriment i aprofitant que li sembla que és el mes vinent que treuen el nou butlletí, sí que podrien publicar el nombre de llicències perquè la gent s’animi una mica a tirar endavant.       
La Sra. Laia Jordana diu que justament, per una publicació que va veure fa unes tres o quatre setmanes, va preguntar als serveis tècnics quantes havien tingut aquest parell d’anys, i li van dir que hi havia hagut 33 sol·licituds, però és una informació que ha quedat desfasada pel que deien que a les últimes juntes de govern hi ha hagut demandes noves.
La Sra. Mercè Serratacó diu que realment a les juntes de govern diria que setmanalment sempre hi ha gent que demana plaques des de com a mínim aquest any. Que pensa que és una bona cosa, una mica també per animar a la gent i si fes falta, perquè no, que es trobin i que puguin parlar, explicar-se com funciona i com ha anat.

 1. Aprovació dels model de conducta dels alts càrrecs dels ens locals. EXPEDIENT 913/2022.
  Votació: aprovat per unanimitat.
 2. Moció en suport de la pagesia front les gelades de l’abril 2022. MEDI AMBIENT. EXPEDIENT 912/2022.   
  Votació: 8 vots a favor (6 de Junts per Sant Feliu, 1 de PSC-CP i 1 d'ERC-AM) + 5 abstencions (5 de Primàries Codines).

ASSUMPTES DIVERSOS

1.- ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA PRESENTADA PER LA REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL PRIMÀRIES CODINES, SRA. GLÒRIA SACASAS GARRIGA        
Votació: Aprovada per unanimitat.

2.- COMENTARI DE LA SRA. MERCÈ SERRATACÓ EN REFERÈNCIA A LA RESPOSTA REBUDA PEL BANC DE SABADELL SOBRE L’ASSISTÈNCIA DELS BANCS A LA GENT GRAN, ARREL DE LA MOCIÓ APROVADA PER A DONAR SUPORT A LES MESURES CONTRA L’EXCLUSIÓ FINANCERA          
Comentaris: La Sra. Mercè Serratacó diu que els vol fer esment d’un correu que van rebre en resposta a la moció que deien sobre l’assistència dels bancs a la gent gran. Que el Banc de Sabadell els va fer un escrit de resposta, molt maco, que intenta ser irònica. Que els pot llegir tot l’escrit, però en realitat el què els venen a dir és que és una decisió que han pres ells d’anar suprimint agències i atenció personalitzada. Que li diuen que als municipis on ells estaven han mantingut un caixer automàtic, que això per la gent molt gran va molt bé perquè si ho entenen bé i si no també, perquè donen per suposat que tothom amb 80, 90 anys està al dia de les noves tecnologies i no es fa cap embolic amb el caixer. Diu que hi ha punts que són una mica així. Que diuen: Abans del tancament de l’oficina, s’ha realitzat una comunicació específica dirigida a aquest tipus de client (Diu la Sra. Mercè Serratacó que parlen de gent gran) convidant-los a mantenir una cita amb el seu gestor perquè aquest pugui acompanyar-los en l’aprenentatge de les noves formes d’operar i assegurar que pugui continuar realitzant la seva operativa.La Sra. Mercè Serratacó repeteix que li sembla una mica que no diu que es riguin, però quasi. Que li sembla com ridícul que li diguin que han fet cursets per a la gent gran i que això justifica que no hi hagi assistència personalitzada per a la gent gran.
Que, a banda d’això, pensa que el fet que la gent gran, i parlen de gent molt gran, que ha d’anar a caixers és un risc, perquè quan estan sols és un risc de ser atracats, perquè desgraciadament hi ha gent que no pensa en res més que en fer mal i la gent gran és gent fàcil d’atracar.         
Diu que a ella li ha indignat una mica la resposta. Que entén que per a ells és un negoci i que només volen la rendibilitat, però li sembla injust que si durant anys els hi ha anat molt bé gestionar pensions, gestionar nòmines i gestionar els estalvis d’aquesta gent, ara que són grans tanquen el “xiringo” i ja està.
Que sí que és cert que a Sant Feliu de Codines no han tancat, el Banc de Sabadell concretament no ha tancat, però ells fan una resposta genèrica a la moció que era genèrica, en general, i a ella personalment li ha indignat una mica, perquè pensa que la gent gran del nostre país no es mereix aquest tipus de resposta.       
Que volia dir-ho al Ple i si algú vol la còpia de l’escrit els hi passarà, perquè no creu que se l’hagi de guardar només per a ella, però sí que creia que els ho havia de comunicar a tots, perquè tots són els representants de la gent de Sant Feliu.
El Sr. Pau Ibars diu que entén que la resposta aquesta ve de la central del Banc Sabadell, no de l’oficina de Sant Feliu.           
La Sra. Mercè Serratacó diu que sí, que ve de la central, perquè es va fer la notificació de la moció a les centrals dels bancs i és la resposta genèrica que han fet.       
El Sr. Joan Fontserè pregunta si l’oficina local és conscient d’aquesta resposta, van amb còpia, o no ho saben.        
La Sra. Mercè Serratacó diu que ella no ho veu aquí, però entén que és el Banc de Sabadell que els ha de dir si de cas.     
El Sr. Joan Fontserè diu que estaria bé que passessin una còpia a l’oficina perquè entén que l’ajuntament com a tal és client d’aquesta entitat financera. La Sra. Mercè Serratacó diu que sí. Que ell poden expressar’ls-hi el que els sembli.
El Sr. Joan Fontserè diu que ell creu que els hi hauríem d’adreçar a l’oficina d’aquí Sant Feliu.    
La Sra. Mercè Serratacó diu que era molt xocant que estiguis demanant atenció per gent gran i et surtin amb que ja els hi ha fet un curset. Que li sembla que o no tenen gent gran a prop o es deuen pensar que la gent de 90 anys domina el Bizum i aquestes coses molt, i per desgràcia no és així.
Que no té resposta de cap més banc.

3.- LECTURA DE LA SRA. MERCÈ SERRATACÓ DE LA RESPOSTA DEL FRONT POLISARIO ARREL DE MOCIÓ APROVADA  
Comentaris: La Sra. Mercè Serratacó diu que han rebut resposta del Front Polisario també arrel de la moció que van fer per ells. Dona lectura de la resposta, que està en data 7 d’abril:
“Buenas tardes, la delegación saharaui les presenta sus más atentos saludos y les transmite la gratitud y el reconocimiento del  pueblo saharaui por vuestro apoyo y compromiso en apoyar al derecho internacional y la legitimidad para que el pueblo saharaui determine su destino a través de las urnas.

Rogamos hagan extensivo nuestros saludos de solidaridad a todos los miembros del gobierno municipal.

Atentamente, Abidin Bucharaya”

PRECS I PREGUNTES

1.- INFORMACIÓ DE LA SRA. MERCÈ SERRATACÓ SOBRE LA INAUGURACIÓ CAP SANT FELIU  
Comentaris: La Sra. Mercè Serratacó diu que aprofiten per fer públic, que ja ho han fet a les xarxes i al web municipal, que aquest divendres a l’una del migdia vindrà el Conseller Josep Maria Argimon a inaugurar les instal·lacions del nou CAP de Sant Feliu de Codines.  
Que hi està tothom convidat i serà el tancament d’una reivindicació de fa molts anys de que volien tenir un nou CAP. Que ho han aconseguit, el tenen, ja funciona i faran la inauguració oficial aquest divendres a l’una al nou CAP de Sant Feliu. Que està tothom convidat, que qui vulgui assistir cap problema.
La Sra. Laura Petit diu que com a representants també de la població del poble, hi ha hagut, s’ha manifestat, s’ha fet evident, no només al poble sinó a la resta de Catalunya, les mancances de la nostra sanitat pública. Que creu que haurien d’estar tots super preocupats.         
Que hi ha hagut diferents reunions amb la Plataforma, amb tots els regidors. Que li sembla que es van comprometre a rebre al Sr. Argimon, al Conseller, però també aprofitar aquesta oportunitat única, que creu que és única, per posar de manifest, ja no el seu descontent, si volen ser una mica més políticament correctes, que també es pot manifestar estar descontent de manera educada, sinó la seva preocupació perquè realment la sanitat pública està desmantellant-se a marxes forçades.            
Que recorda que va haver un compromís que li agradaria que quedés ferm i que es pogués fer allò que van dir. Que poguessin rebre a aquest senyor i alhora donar-i el suport perquè es pugui treballar, seguir treballant perquè aquesta sanitat pública no es perdi.         
Diu que com que forma part del govern i per tant forma part d’aquest compromís, li agradaria que es pogués mantenir.  
La Sra. Laia Jordana li pregunta a la Sra. Laura Petit si es refereix que parlin amb ell directament. Que el divendres després de la inauguració se’l rebrà a la sala de Plens i tindran l’oportunitat de parlar amb ell tots els que puguin assistir.
Que suposa que ella també vindrà i podrà manifestar-li. Que li garanteix que ho faran.  
La Sra. Laura Petit diu que no li consta que s’hagi convidat a la Plataforma directament perquè també han treballat de ferm, amb els seus encerts i els seus defectes, com tots, i creu que si es van comprometre amb ells de que es podrien reunir, parlar tranquil·lament de les seves preocupacions, ja no a només nivell de poble sinó a nivell de país, creu que ho han de mantenir.
La Sra. Mercè Serratacó diu que no diu que no es pugui parlar amb el conseller, però creu que el divendres és un acte protocol·lari, un acte d’inauguració i aquest senyor ve aquí a fer aquest acte.            
Que si la Plataforma ha demanat de parlar amb el senyor conseller i li han dit que sí o no o li han donat data a ella tampoc li ha dit ningú, ni que ho hagin demanat a ell. Que la única cosa que sap és que han parlat amb la gent responsable de l’àrea del Vallès, però tampoc li han dit a ella.     
Que es pot parlar amb tothom i es pot fer gestionat bé, sense cap problema, però que ella creu que el divendres quan ells parlin amb aquest senyor parlaran com a govern municipal. Que si hi ha alguna cosa més que hi hagi una Plataforma que hagi de parlar amb ell busquen dia i hora i parlen bé.      
Diu que no creu que és el moment d’imposar a ningú res, i el divendres la reunió... La Sra. Laura Petit diu que és un acord al que van arribar.
La Sra. Mercè Serratacó diu que la reunió de divendres no és per a això. Que aquest senyor vindrà el divendres no per tenir una reunió amb la gent de Sant Feliu en general. Que pensa que cada cosa és el moment que toca.         
Que, al seu entendre, aquest divendres quan vingui a inaugurar s’ha de fer el que toca protocol·làriament, que no vol dir que si estan aquí amb ell, la gent de govern no puguin dir- li el que creguin que l’hagin de dir, però no és un tema d’entrar a debatre res.           
La Sra. Laura Petit diu que no es debat res, que senzillament s’exposa les seves preocupacions.
La Sra. Mercè Serratacó diu que evidentment que el govern municipal, tots del primer a l’últim, el què volen és tenir una sanitat pública en condicions.
La Sra. Laura Petit diu que és això el que demana.  
La Sra. Mercè Serratacó diu que evidentment, però que això ho faran sense necessitat que els hi digui ningú més, és lògic.      
Que si vindrà el Conseller lògicament el que faran és dir-li que volen millorar la sanitat tant com es pugui, evidentment. Que seria de bojos no fer-ho. Que si tenen aquest senyor aquí evidentment que li diran el que els hi sembli que li han de dir per millorar i dir-li que miri de millorar tant com es pugui, però no entrar a muntar una reunió quan no s’ha parlat d’això en cap moment amb el Gabinet del president, que li semblaria com una mica fora de lloc.
La Sra. Laia Jordana diu que una “encerrona”.        
Diu que vol comentar a tots els companys, i ja ho volia fer abans de començar a parlar del CAP, que ella no se quantes vegades ha tornat a enviar un correu electrònic amb còpia a tothom, la Sra. Mercè Serratacó està també adjunta, demanant que està molt bé que hagin obert el CAP, que hagin duplicat el servei de llevadora tal com es va demanar, agraint que tornin a obrir les classes de pre-part i post-part i que comencin a dinamitzar l’aula d’educació sanitària, però dient que el telèfon no funciona, i que reben moltes queixes de ciutadans que estan trucant i que estan trigant entre 40 i 50 minuts on inclús no arriben a a tenir la sort que els agafin el telèfon.   
Que ha tornat a demanar que millorin aquest servei.         
La Sra. Laura Petit li diu a la Sra. Laia Jordana que en cap cas es posa en dubte la seva feina, al contrari. Que és una preocupació que hi ha molta gent al nostre país que malviu per la sanitat pública que estan deixant. Que en cap moment ha dubtat de la seva feina.          
La Sra. Laia Jordana diu que li agrada informar del que fa també. Que no s’ha adonat per al·ludida, però creu que com és un tema que ja tenien a l’antic CAP i que s’havia dit moltes vegades que durant la pandèmia hi havia hagut dificultats, informa que continuen tenint dificultats per contactar per telèfon amb el CAP, i que oficialment ha enviat un correu electrònic perquè havien dit que quan canviessin de CAP això no passaria i continua passant.        
Diu que, de fet, durant la Setmana Santa, només hi ha hagut una persona atenent a la recepció i això és molt poc. Que ella, en nom de tot ciutadà de Sant Feliu, preocupada, els hi ha manifestat i li han donat resposta.   
El Sr. Pau Ibars diu que ell no hi podrà ser per motius laborals, i que van dir-ho quan va venir a fer aquella visita d’obres. Que està també amb el que deia la Sra. Mercè Serratacó, que divendres no és un dia per reunir-se segurament, però també està d’acord amb la Sra. Laura Petit que no han de perdre, una vegada més, una oportunitat per transmetre-li, amb tot el rigor i protocol i bones formes, que segur que mostraran tots els regidors de la Corporació, les seves esperances de que un edifici molt maco buit no serveix per res, i segur que trobaran el moment.          
La Sra. Mercè Serratacó diu que sí, que segur.        
El Sr. Pau Ibars diu que entén que la inauguració és publica i per tant tothom està convidat i l’ajuntament ha fet la seva feina informativa en aquest sentit.

2.- PREGUNTA DEL SR. PAU IBARS SOBRE QUAN ÉS LA JORNADA DE PORTES OBERTES DE L’ESCOLA BRESSOL   
Comentaris: El Sr. Pau Ibars diu que no està segur si la jornada de portes obertes de l’escola bressol ja s’ha fet, si era avui.     
La Sra. Laura Petit diu que l’escola bressol des de la pandèmia el que fan és que fan un dia fix que és avui, però ells van rebent gent des de finals de febrer. Que van rebent gent així individualment, per no haver-ho de fer tot junts.
El Sr. Pau Ibars diu que volia saber si s’havia fet avui com havia anat i quina previsió hi ha, almenys a nivell demogràfic, de cara al curs vinent de possibles noves incorporacions. Si demogràficament van cap a millor o cap a pitjor.
La Sra. Laura Petit diu que van cap a pitjor. Que un cop han passat l’escola bressol les escoles han patit molt, només tenien 52 nanos, alumnes a repartir. Que s’han repartit força bé, però el panorama està bastant fotut a nivell de demografia i, a més a més, ara estant veient com ho faran amb la gratuïtat de P2, perquè com des del Departament d’Ensenyament tampoc els han deixat les coses massa clares, el que sí que tenen clar és que han fixat un preu X, que s’allunya força del preu real de l’alumnat o del que suposa tenir un alumne, i que els diners que falten els haurà de posar l’ajuntament, per tant és una gratuïtat disfressada en certa manera.        
Que estan en tot aquest procés però no tenen encara dades cares i que miraran a veure com ho fan.            
El Sr. Pau Ibars diu que si han fet aquests números entén que el cost que assumeix la Generalitat com a gratuïtat d’aquesta plaça és equivalent al que assumia la família, o és menor o major?   
La Sra. Laura Petit diu que són 1.600 euros per classe i curs, les famílies assumien una miqueta més. Que és un preu que ha anant canviat, que primer ho va entomar la Generalitat, després es va desentendre, després Diputació, al cap de molts anys la Generalitat va tornar a posar diners, i ara es fixa aquest preu que no és un preu real, o almenys no és el preu que ells.., i l’únic que saben és que hauran d’assumir la diferencia de cost. Que els números concrets ja els hi dirà.        
El Sr. Pau Ibars diu que era el concepte general.     
La Sra. Laura Petit diu que creu que va bé saber-los.           
El Sr. Pau Ibars diu que sí, però que no anava ara a buscar euros sinó entendre el concepte i per exemple dir que per sort esperen que demogràficament l’any vinent hi hagin moltes més sol·licituds perquè veuen les dades.
 

Les preguntes dels regidors i del públic es poden recuperar a través de l'enllaç de YouTube del vídeo de la sessió:  https://www.youtube.com/watch?v=7tiahOKv7Lw

Darrera actualització: 15.11.2022 | 11:15