Ple del 28 de setembre de 2022- Ordinari

Tipus de convocatòria: Ordinària                                                           
Data i hora: 28 de setembre de 2022 a les 20 hores         
Lloc: Sala de Plens (retransmès en directe pel Canal Codinenc, a Youtube)           

El passat 28 de setembre es va celebrar el Ple Ordinari del mes de setembre de l’ajuntament de Sant Feliu de Codines de manera presencial a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines, retransmès per Canal Codinenc, a Youtube; amb la presència de tots els regidors i regidores, exceptuant el regidor Sr. Joan Fontserè Pujol, de Primàries Codines, que va excusar la seva presència, assistits per la Secretària Municipal, la Sra. Anna Maria Acosta Moreno.

Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del 21 de juliol de 2022. 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de 21 de juliol de 2022.

 

ACTIVITAT DE CONTROL

 1.  

  Donar compte del contingut de les actes de les Juntes de Govern Local del 27 de juliol i del 7, 14 i 21 de setembre de 2022.
  Comentaris: 
  El Sr. Pol Cabutí pregunta sobre unes liquidacions, que li sembla que ja ho van preguntar, però per confirmar que sigui això, de cessió de l’habitatge del carrer Joncar número 9, que hi ha una liquidació, un rebut per un total d’1 euro del juliol i de l’agost uns 160 euros. Si aquest habitatge és el que ja van comentar que és propietat de les Aldees i cedeix a l’ajuntament.
  La Sra. Mercè Serratacó explica que és un habitatge d’una fundació sense ànim de lucre que el cedeixen a gent que necessita habitatge i que en principi no pot pagar masses diners.
  Que la gent que habita paga un tant cada mes i amb això es paguen les despeses que generen de llum i si hi ha alguna altra cosa. Que és una despesa molt baixa i és més una cosa social, que no pas un lloguer.
  Diu que no és propietat de l’ajuntament, que és una cessió que els hi fan.
  El Sr. Pol Cabutí pregunta com estan regulats aquests imports. Que entén que està gestionat des de Serveis Socials. 
  La Sra. Mercè Serratacó diu que és aquesta fundació que fa la cessió per aquest import i així cobreixen les despeses, que és el mínim. 
  El Sr. Pol Cabutí diu que la liquidació l’està emetent l’ajuntament, no la fundació. 
  La Sra. Mercè Serratacó diu que no sap perquè l’han emès, que s’hauria de mirar la liquidació. 
  El Sr. Pol Cabutí diu que indica: liquidació cessió habitatge carrer Joncar número 9, amb un total d’1 euro al mes de juliol. A la Junta de Govern Local del 7 de setembre. 
  La Sra. Mercè Serratacó diu que s’ho miraran per poder-li explicar exactament el perquè d’això. 
  El Sr. Pol Cabutí diu que si fos una fundació amb els criteris de la fundació que està cedint aquest habitatge, entén que no sortiria aquí. 
  La Sra. Mercè Serratacó diu que no, però que pot ser que hi hagi hagut algun ajustament que necessitin justificar. Que si en algun moment ha faltat un euro, ha sobrat un euro, creu que ha d’anar per aquí, però li preguntaran i li explicaran al proper Ple. 
  Els assistents manifesten restar assabentats del contingut de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades els dies 27 de juliol i 7, 14 i 21 de setembre de 2022.

 2.  Donar compte de l’informe 13/2022 relatiu al compte general de les corporacions locals de l’exercici 2020. HISENDA. EXPEDIENT 2074/2021.
  Comentaris: El Sr. Pau Ibars diu que no entén a què es deu aquest tràmit. Que entén que el Compte general del 2020 s’envia al 2021 a Hisenda i no sap si, a més a més, l’han enviat a la Sindicatura de Comptes.
  La Sra. Mercè Serratacó diu que s’ha de fer, que és un tràmit. 
  El Sr. Pau Ibars pregunta si és un tràmit que han fet cada any i a ell no li consta. 
  La secretària de la Corporació explica que és el retorn del tràmit d’aprovació del compte general de 2020 i que a continuació s’aprova el de 2021. 
  El Sr. Pau Ibars diu que d’acord i que per això va un any després. Que no entenia perquè anaven una any tard. Que és el retorn que fa Hisenda. 
  La Corporació manifesta restar assabentada.

PART RESOLUTIVA

1. Dictamen per a l’aprovació del compte general del pressupost de la corporació corresponent a l’exercici de 2021. HISENDA. EXPEDIENT 1397/2022. Votació: 8 vots a favor (6 Junts Per Sant Feliu, 1 ERC-AM i 1 PSC-CP) i 4 abstencions de Primàries Codines.
Comentaris: 
La Sra. Mercè Serratacó explica que això és el tràmit posterior al que és es va fer a la part de la Sindicatura. Que és el tràmit que toca fer ara. 
El Sr. Manel Rodríguez diu que, en representació de Primàries Codines, el seu vot serà l’abstenció, i que recuperen les paraules que ja va comentar el seu representant a la Comissió Especial de Comptes i que són que es podria millorar la indexació del document perquè la consulta que es fa al públic sigui més fàcil, més senzilla. 
Que reiteren al Ple que, com ja es va dir altres anys, és necessari disposar d’un inventari de bens i immobilitzat actualitzat. Que el Sr. Joan Fontserè els ha demanat any rere any i no s’ha ni previst la partida al pressupost. Que els hi demanen que al proper si us plau ho incloguin. 
Diu que el Sr. Joan Fontserè els va demanar uns dubtes, que una part relativa a temes urbanístics va ser resolta, però que hi ha un compromís que donin resposta als altres. 
Que els ha sorprès que al final de l’informe hi ha uns ratis, uns indicadors, on destaca una xifra important que és el superàvit per habitant, situat en 167 euros, i després la inversió per habitant, que només són 46 euros. 
Diu que, de cara als pressupostos, creuen que el model que s’està fent servir no és el millor per a la ciutadania, i que a veure si es pot revertir una mica. 
La Sra. Mercè Serratacó diu que aquesta diferència entre el superàvit i la inversió és perquè venien amb un romanent que tenien i, a més a més, els anys de pandèmia ja van explicar que no s’havien fet coses i quan els han pagat el que els devien tenien més romanent, però que aquest any segurament rebaixaran molt i equilibraran les dues coses, o s’intentarà si més no.

2. Dictamen per a l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 7/2022. HISENDA. EXPEDIENT 1799/2022. Votació: 7 vots a favor (6 Junts Per Sant Feliu i 1 PSC-CP) i 5 vots en contra (4 Primàries Codines i 1 ERC-AM).
Comentaris: 
El Sr. Pol Cabutí diu que no es vol fer pesat, però que això és absurd, això que acaben de fer. Que han estat 15 minuts llegint números, que Loquendo ho fa més ràpid, i per tant, tant per tant ho podrien delegar. 
Que si estan obligats a llegir, que no ho creu perquè hi ha coses que se les salten, a l’acabar creu que no està de més que amb les paraules de la Sra. Mercè Serratacó s’expliqui una mica el que acaben d’aprovar, perquè ells perquè ho tenen al davant i és més entretingut per a veure si s’equivoca en algun número, però ja ho han vist i analitzats tots i per tant a ells no els està aportant res i creu que a ells tampoc.
Diu que bàsicament ho fa ell, però estan aprovant modificacions sobre els pressupostos, que bàsicament hi ha tres blocs, que un són sobretot de transferències entre partides, sobretot de temes salarials, perquè després de l’estudi de la relació de llocs de treball s’han ajustat algunes coses i queda compensat, que surten d’aquí i van allà. Que tenen alguna pregunta sobre això.
Que hi ha un altre bloc, que algunes activitats organitzades han generat més ingressos, unes entrades de l’estiu d’una activitat que ha comportat contractar més monitors, i una cosa paga l’altra i també queda compensat.
Que després hi ha un primer bloc que és el de 30.000 euros, que aquest sí que són 30.000 euros que agafen del romanent i que són els diners que d’alguna forma no han fet servir i han anat acumulant de tres anys, exercicis, i se’ls gasten en algunes coses. 
Diu que, en representació de Primàries Codines, justifica el vot, que un altre cop serà en contra, perquè aquest romanent que es suposa que tenien bloquejat per temes financers i se l’han desbloquejat perquè amb la situació del COVID han sigut més flexibles amb això. Que porten gastats d’aquest romanent 731.000 euros i aquests 31.000 euros de més que es gasten ara se’ls tornen a gastar en manteniment, gasoil, servei de grua, gasoil, gasoil, energia tèrmica, comissions bancàries, interessos, dipòsits bancaris, servei de teleassistència, inversió en material esportiu i gran manteniment d’instal·lacions esportives.
Que excepte els 7.000 euros aquests de teleassistència i inversió en material esportiu, tota la resta són manteniments i cremar combustibles.
Que uns diners que els haurien de servir per estar fent front a una situació els estan posant a manteniment. Que, a més a més, porten 700.000 euros, i permeten que l’ex-alcalde vagi dient que va deixar un milió d’euros i que no han fet res. Que segurament encara estan intentant posar les partides al lloc on toquen, perquè també se les deurien trobar i “donde està la bolita”. Que encara estan ajustant així però ja porten uns anys governant i pensa que podrien ser més ambiciosos i l’única obra o inversió que sembla que hi ha és l’antic ajuntament, que ja han dit molts cops que han posat allà moltíssims diners sense tenir molt clar el que hi faran a dins. Que és abonar el terreny perquè algú també pugui dir que ha deixat diners aquí i no s’ha fet res
Diu que amb això justifiquen el seu vot en contra perquè bàsicament el que canvia del pressupost són aquests 30.000 euros, perquè tota la resta són moviments. 
Que van fer una pregunta a la Comissió Informativa sobre el bloc aquest, sobretot salarial, que es mouen entre un lloc de treball i l’altre i passa això. Que hi ha un punt, que a més coincideix l’import, que a la partida de tractament de residus, que entenen que són els diners que es gasten per desfer-se de la merda que generen com a poble, baixa 16.300 euros, que en principi generen menys o reciclen millor, però pugen 16.300 euros exactament el gasoil dels camions de recollida d’escombraries. Que això els sobta, primer que coincideixi el que han deixat de pagar pel tractament amb el que han pujat de gasoil, i després vol preguntar si realment amb les dades dels residus es constata això, si generen menys, que reciclen millor, que hi ha menys rebuig, que han baixat alguna taxa o què. 
El Sr. Manel Vila diu que, respecte al romanent, com ja van explicar l’últim cop que es van posar diners, la partida de Gran manteniment, instal·lacions esportives, és d’inversió, totes les inversions que s’han fet a Solanes, al pavelló, etc., no és arreglar coses.
Que posar-les al gasoil, com saben tots el gasoil s’ha encarit molt, la previsió del gener no té res a veure amb el que ha costat a dia d’avui. Que és una mica el mateix que el del servei d’escombraries, que el gasoil ha pujat molt i les dades les coneix més la Sra. Montserrat Aguadé, però que li sembla que era d’un 60 i algú per cent de reciclatge. 
La Sra. Montserrat Aguadé diu que no té les dades ara al cap, però que havien pujat i que esperen que les del 2021, que encara no les tenen, perquè els hi donen ara al setembre, octubre, són encara més positives.
El Sr. Pol Cabutí diu que entén que la coincidència aquesta és per equilibrar-ho.
El Sr. Manel Vila diu que la coincidència és perquè en el gasoil necessitaven aquests diners i de l’altre sobraven. 
El Sr. Pol Cabutí pregunta si més o menys seran aquests, perquè segurament si els 16.300 euros aquests del tractament de residus que baixen no són contrastats, hauran d’acabar posant més diners. 
El Sr. Manel Vila respon que sí. Que s’ha calculat el del primer mig any, que més o menys han fet l’extrapolació amb el que es va gastar al final de l’any passat i s’ha estimat que els 16.000 euros aquests sobraran. 
La Sra. Mercè Serratacó diu que quan es van fer els pressupostos, el preu amb el que ha sigut després és el doble, i més que el doble en alguns casos. Que ha sigut realment un desgavell, perquè era impossible poder preveure que ni amb llum ni amb gasoil els números estiguin ben fets, és impossible, perquè creu que ningú, quan es va fer el pressupost en el seu moment, podia haver previst una guerra ni aquests augments que hi ha hagut, ni de materials ni de gasoils. 
Que és el que hi ha, que no és que no ho fessin bé en el seu moment, simplement és que s’ha doblat i s’ho han trobat en tot. Que ja ho van explicar l’altre dia de que s’adherien al contracte d’ACM pel tema de l’electricitat, perquè és tres quarts del mateix. Que en mig any s’han menjat el 66 % del pressupost i per tant alguna cosa s’ha de fer. Que no és que els agradi, però ho han de poder tirar endavant i poder fer la feina. 
El Sr. Pau Ibars diu que del tema de l’energia tèrmica de les escoles sobta una mica, en tant que el gasoil de l’escombradora hi havia 9.000 euros, en posen 415 euros més, els vehicles de la policia hi havia 4.700 euros i posen 1.200 euros, però en el cas de l’escola hi havia 3.000 euros i en posen 6.600 euros. Que no sap si els 3.000 euros aquests com fan normalment que fan el pressupost en funció del tancament de l’any anterior han d’entendre que l’any passat van gastar uns 3.000 en propà de les escoles i aquest any ja porten gastats 6.600 euros més. 
El Sr. Manel Vila diu que això li haurien de demanar millor a la Marta, que és la que ho té més controlat, però també era el primer any que anaven amb gas tota la calefacció de l’escola, separada del pavelló i pot ser que hi hagin desviacions més grosses. 
La Sra. Mercè Serratacó diu que amb el COVID havien de tenir les finestres obertes i la despesa era major. 
El Sr. Pau Ibars diu que ja sap que és complicat fer-ho molts cops, que sí que no reclamat, perquè no es pot reclamar, però si s’ha tramés al Departament d’Educació que hi ha aquests costos totalment disparats.
La Sra. Laura Petit diu que devia ser a finals de març que el Departament els va contestar que ells no podien assumir aquesta despesa a la que s’havien compromès inicialment i els van referir una subvenció de l’Estat i el termini de la subvenció acabava en tres setmanes i cuita corrents va contactar amb un arquitecte del poble que els va fer un estudi valorat en 8.000 euros i s’han presentat a una possible subvenció per valor de 500.000 euros de la qual tindran resposta abans de finals d’any.
Que si tenen sort i sona la flauta doncs endavant i si no ja queda tot l’estudi fet per a altres possibles subvencions.
El Sr. Pau Ibars diu que potser ha anat molt ràpid calculant, però ja entén que al final econòmicament s’organitza amb les partides que augmenten saldo i disminueixen, però ha restat el que no és personal i creu que les transferències entre partides pel que fa al personal resulta que aquestes partides en el seu global disminueixen, si ho ha comptat bé, que no sap si la secretària de la Corporació ho té al cap o no, que si no ho té entén que no passa res. Que no ho sap, que ho ha fet molt ràpid.
La Sra. Mercè Serratacó diu que pot ser que hi hagi una errada, però que quan ho ha mirat ho ha vist equilibrat.
El Sr. Pau Ibars diu que en principi el resum és que aquestes transferències són perquè, en general, han augmentat aquestes partides o no?
El Sr. Manel Vila diu que les de personal, en principi, és per ajustar, que a l’hora de fer tots els canvis, que creu que van ser a la modificació de crèdits de juny, amb la nova relació de llocs de treball, hi van haver alguns errors de partides i ara es posen bé.
El Sr. Pau Ibars pregunta si entre elles són neutres.
El Sr. Manel Vila diu que les de personal són neutres.
El Sr. Pau Ibars diu que ha fet malament les sumes llavors, que ho ha fet ara ràpid i tampoc podia fer un Excel.
Que els 4.000 euros que parlaven abans de la grua els ha comunicat el Sr. Daniel Fonoll pel WhatsApp que era un afegit a la modificació que van veure a la Comissió Informativa, que s’afegien com a concepte partida despesa i que eren deguts al servei de Festa Major.
La Sra. Mercè Serratacó diu que no necessàriament de Festa Major. Que són els serveis que s’han de fer de retirada de cotxes per algun motiu, perquè hi hagi qualsevol acte, qualsevol cosa, però que no comporten multa, no és una multa, és senzillament que han hagut de moure aquests cotxes i lògicament la grua els factura el servei.
El Sr. Manel Vila explica que normalment quan hi ha actes, per exemple Festa Major, que van senyalitzats al Centre Cívic, quan posen les senyals fan fotografies de tots els cotxes que hi ha aparcats, i els que ja hi eren abans de posar la senyal no se’ls hi cobra la multa. Als que han aparcat després sí.
El Sr. Pau Ibars diu que entén que segurament hi haurà un petit decalatge d’uns ingressos de la grua que sí que s’acabaran cobrant, però que com que encara no saben no els posen.
El Sr. Manel Vila diu que sí.
La Sra. Laia Jordana diu que anava a preguntar pel tema de la grua però ja està.
Pregunta si poden fer alguna cosa, perquè els interessos bancaris i les comissions han pujat 1.800 euros. Que no sap si s’ha parlat amb els bancs o s’estan buscant alternatives.
La Sra. Mercè Serratacó diu que li consta i sap segur que s’ha intentat que els bancs no els hi cobrin, però els cobren. Que sí que els cobren per les gestions que fan i també perquè tenen diners. Que enlloc de ser ells que els hi donen ara és al revés això, però no els hi passa només a ells, passa a tot arreu, i és un tema que el sap perquè ho va preguntar ella també, que com és que els hi cobren tant, i és que els hi cobren absolutament per tot. 
Que de totes maneres continuaran apretant el tema i si és possible que els hi treguin comissions endavant. Que és un tema general ara mateix.
La Sra. Laia Jordana pregunta quines activitats d’esports faran amb la partida que augmenta 3.000 euros d’esports.
El Sr. Manel Vila respon que la Pujada en costa i les Tres hores de resistència.
La Sra. Laia Jordana diu que ja que han parlat de residus ha anat un moment a la pàgina web de l’Agència de Residus, que van penjar els resultats del dia 12 de setembre i han crescut de 1915 tones reciclades a 1981 tones i han generat per habitant 8 quilos habitant/any menys. Que el rebuig ha baixat en 100 tones en un any.
La Sra. Mercè Serratacó diu que van millorant.
La Sra. Laia Jordana diu que si volen miren l’any anterior, però que podrien estar-hi hores.

3. Dictamen d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts econòmics a subjectes passius de l’impost sobre béns immobles (IBI) titulars de famílies monoparentals. HISENDA. EXPEDIENT 1851/2022. Votació: Aprovada per unanimitat.
Comentaris: El Sr. Pau Ibars agraeix que això s’hagi dut a terme. Que en aquest aspecte la memòria li falla, i no sap si realment havia sigut idea seva, sap que ho havien comentat alguna vegada, segur que en altres campanyes s’havia comentat el tema de les famílies monoparentals, sobretot quan s’aprovaven les ordenances, perquè hi havia la bonificació per a les famílies nombroses i va quedar més coix el tema de les monoparentals.
Que és va comentar que potser era un pel més complex, més difícil certificar que realment eren famílies monoparentals i al final s’ha arribat a aquestes bases específiques que creuen que poden beneficiar a molta gent i a més gent que realment ho necessita i, per tant, felicitar-los a tots plegats per aprovar aquest punt, que entén que serà per unanimitat.

4. Dictamen relatiu a la bonificació de l’activitat econòmica que es desenvolupa en l’immoble situat al carrer Estricadors número 7, propietat de l’Associcació Centre Excursionista Sant Feliu de Codines. HISENDA. EXPEDIENT 1842/2022. Votació: Aprovada per unanimitat.

5. Dictamen de ratificació de la modificació d’estatuts del Consorci Besòs Tordera. MEDI NATURAL. EXPEDIENT 1820/2022. Votació: Aprovada per unanimitat.
Comentaris: La Sra. Laia Jordana diu que, li sembla que ho van dir l’altre dia a la Comissió Informativa, tot això implica 78 euros a Sant Feliu de Codines com a despesa.
El Sr. Pau Ibars diu que han gastat més llum el temps que ha estat llegint això, que 78 euros.
La Sra. Laia Jordana diu que a més és repetitiu.
La Sra. Mercè Serratacó li diu a la Sra. Laia Jordana que moltíssimes gràcies.

6. Dictamen per a l’aprovació del reglament d’ús dels equipaments culturals del Centre Cívic La Fonteta. CULTURA. EXPEDIENT 703/2022. Votació: Aprovada per unanimitat. 
Comentaris: El Sr. Pau Ibars diu que ja, que l’al·legació és seva...
La Sra. Esther Paracolls diu que comprendrà que per a l’anonimització no ha llegit ni noms ni DNIs.
El Sr. Pau Ibars diu que cap problema. Que ell va fer la reflexió no en tant que fos impossible saber l’aforament del cívic, que entén que a la sala hi és i si l’informen quan donen permís d’ús de sales encara millor. Que al final són vuit aforaments, que els que fan ús de les sales se’ls acaben sabent de memòria, però com que s’especificava tant el tema dels aforaments i s’és tan estricte en el seu compliment li sobtava que no estiguessin aquí especificats per a cada sala. Que entén que ja està regulat d’una altra manera. 
La Sra. Esther Paracolls diu que generalment no acostumen a especificar els aforaments a dins dels reglaments, però no passa res. Que si es considera que cal, doncs els hi posaran. El Sr. Pol Cabutí diu que, en representació de Primàries Codines, votaran a favor perquè li sembla totalment necessari tenir aquest reglament i li sembla correcte.
Pregunta en referència a quan parla de que estarà prohibit menjar en tot l’espai, en tot l’equipament, excepte si es dona permís exprés, quins són els criteris pels quals o sobre quines activitats, perquè és un tema que en algun cas ha generat potser una mica de polèmica. 
La Sra. Esther Paracolls diu que de fet del menjar i el beure és molt un tema de mesures higièniques. Que això, en funció de cada cas, s’estudiarà si es creu factible o no el poder menjar, perquè la veritat és que s’havien arribat a coure botifarres a dins el teatre.
Que el tema del menjar i beure ho han de regular perquè allà era un descontrol, perquè se celebraven moltes coses i llavors s’ha de estar molt al cas per al tema de la neteja, que l’endemà ha de estar clar què s’ha fet servir, que s’ha fet, que s’ha de netejar. Que les últimes que s’han demanat per menjar i beure s’han fet a fora al vestíbul, al patí de l’skate, a la sortida del teatre o a dalt al bar.
Que és un tema que, si és necessari, es parlarà amb cada entitat i es mirarà d’arribar a un acord, com s’ha fet fins ara.

7. Dictamen d’aprovació del Pla Local de Joventut 2022-2025 de Sant Feliu de Codines. JOVENTUT. EXPEDIENT 1845/2022. Votació: 8 vots a favor (6 Junts per Sant Feliu, 1 ERC-AM i 1 PSC-CP) i 4 abstencions (4 Primàries Codines).
Comentaris: El Sr. Pol Cabutí diu que, en representació de Primàries Codines, s’abstindran. 
Que d’entrada volen agrair la bona predisposició de la regidora i la tècnica perquè creu que en aquest cas han avançat molt en les formes i en com se’ls ha convidat a participar d’això. Que han avançat molt, però creuen que no han avançat prou i això fa que segurament l’abstenció és un gest per agrair això, però és un Pla Local de Joventut que segurament hi haguessin votat en contra perquè hi veuen un tema de fons, de l’enfocament amb el què es fa aquest Pla, que no comparteixen, però que quan se’ls ha convidat a participar és quan el Pla ja estava redactat, quan abordar aquest tema de fons significava tornar a començar la feina i segurament, a nivell de recursos i hores de la tècnica, això no era viable o no es veia amb bons ulls.
Diu que si segueixen en aquesta línia de participar i poden participar des d’un inici segurament aquests temes de fons els podran plantejar o posar sobre la taula d’inici.
Que, bàsicament, és una mica el que entre el Sr. Ramón Puig i ell, que són els que han estat més a sobre d’això i han participat a aquestes reunions, han posat sobre la taula. Que quan estan parlant d’un Pla de Joventut el primer que es pregunten és què és Joventut. Que el Pla estableix que Joventut és de 12 a 29 anys, aquesta franja de 17 anys, i el Pla no té blocs diferents per edats. Que ho centralitzen bastant tot i molt en actuacions i projectes que no estan en cada moment dient que segurament dels 12 als 15 anys tenen unes necessitats, unes actuacions i uns projectes a fer, de 16 a 20 o 22 anys en tenen uns altres, i de 22 a 29 anys tenen uns altres. Que si no diferencien en això seguiran encasellats en que el casal de joves no funciona, perquè per exemple va sortir una persona de 26 anys que vol demanar l’ajut del lloguer, on ha d’anar a demanar informació? Que li van preguntar on aniria, que ell té 30 i queda fora, i ell va respondre que no sabia, que a l’atenció ciutadana de l’ajuntament, però sembla que el lloc és el casal de joves, que és un espai que si t’acostes a la porta veus que és un espai on hi ha nanos de 13 anys jugant a la Play station. Que li costa visualitzar un espai així com l’espai on el lloc on has d’anar a informar-te de com demanar l’ajut d’habitatge.
Diu que segurament no és que no estigui ben comunicat, és que és impossible que convisqui la realitat en un mateix espai de adolescents que de gent que està intentant marxar de casa. Que, de la mateixa manera, tenen un franja al mig que al final són els grans oblidats, que són els estudiants, perquè no els hi enganxa ni per un costat ni per l’altre, que també tenen les seves necessitats, sobretot de transport.
Que a l’hora de definir les actuacions una mica més de concreció hagués estat bé dir què faran, per exemple dir que s’intentarà facilitar el transport que sigui, però seria dir què faran.
Que per a ell un Pla Local de Joventut hauria de dir: a la gent que estudia i són estudiants a Sant Feliu de Codines se’ls hi bonificarà o se’ls hi pagarà les seves despeses de transport. Que una mesura així és la que ell espera trobar en un Pla Local de Joventut. Que evidentment diran que costa diners, sí, evidentment no faran un Pla sense dotar-lo d’una partida econòmica, que això és una altra cosa que han demanat, que tampoc hi era, que és que el Pla reflectís tota la part econòmica o els recursos que estan destinant a això.
Agraeix a la Sra. Monstserrat Aguadé i a la tècnica per haver-los inclòs, escoltar-los no només en aquesta sala, que hagin pogut dir això abans del Ple també, però que en aquest cas s’abstindran amb les ganes de seguir participant d’aquesta manera per acabar aconseguint votar a favor en algun d’aquests plans. 
La Sra. Montserrat Aguadé diu que a l’ajut de lloguer sí que s’hi pot apuntar perquè és fins als 36 anys, que ha d’anar a la Generalitat. Que normalment per als joves que ho van a demanar es va posar un lloc, perquè aquí a l’ajuntament potser no tenen temps o van molt col·lapsats per demanar això, llavors hi ha un dinamitzador, que a banda d’estar allà amb els nanos que van a jugar a la Play station té temps per a atendre a una persona que vagi a demanar una sol·licitud.
Que igualment això es publica a les xarxes de l’ajuntament i aquestes sol·licituds es fan via online i per tant no que no creu que sigui tan difícil veure-ho en una web i entrar, però de totes maneres aquest noi està allà per a donar informació a qui ho necessiti. Que no solament es va a jugar a la Play station, que és fan xerrades informatives de diferents àmbits.
Diu que li sorprèn que digui això de les reunions que han tingut perquè es va fer una diagnosi a la qual també van estar convidats per que fessin les seves aportacions. Que quan no estava redactat sinó que tenien una primera redacció van tenir una reunió amb ells, van prendre apunts de les seves consideracions i hi ha algunes que s’han canviat. Que té un correu d’ells on diu: gràcies per tenir en compte les nostres aportacions.
Que sí que és cert que la tècnica i ella han fet un Pla Local de Joventut que s’adapti al municipi, perquè sembla molt bé somiar truites, però han de ser realistes amb les actuacions. Que clar que li agradaria una mesura com la de pagar l’autobús als nanos quan van a l’institut a Caldes al batxillerat, però han de ser realistes amb el que tenen i en un futur si aconseguissin tenir això estaria genial.
Diu, en referència al tema de les franges d’edat, que no ho han separat perquè ho han separat en diferents àmbits, per exemple l’educatiu o el de salut, i dins d’aquests títols han anant posant les accions que es van fent. Que ja s’entén que si per exemple parlen d’habitatge a quina franja s’ubica, que podien haver posat més detallada la franja però ja estan desagregades totes les accions que es fan i ja s’entén i s’imagina quines són unes i quines són altres, però per a la propera sí que es pot posar una mica diferenciat.
Que la franja d’edat que ha dit el Sr. Pol Cabutí dels 12 als 29 anys, no és que se l’inventin ells perquè volen que sigui així, sinó que és la que tenen a Sant Feliu i la que marca també la Generalitat.
El Sr. Pau Ibars agraeix la metodologia de tenir-los en compte des d’un inici, que s’han tingut en compte les modificacions i les aportacions que han fet, de fet el Pla en sí tampoc és molt extens perquè tampoc cal que ho sigui. Que la primera versió tenia 36 pàgines i ara té 42 o 43. Que la primera versió era un Pla per al 2022-2025 i només explicava el que el futur ajuntament volia fer i ells creien que també s’havia de posar en valor el que es feia ara i els recursos que s’hi destinaven, una mica més de bagatge del que hi havia fins ara. Que això es va fer i com ha fet el Sr. Pol Cabutí ho agraeixen.
Diu que el detall de les edats sobta més que res per com està maquetat el document, que al final hi ha accions per àmbit, però realment són per destinataris, que totes són de joves de 16 a 29 anys. Que al final està clar que no faràs una acció en cap dels àmbits que afecti a tots els joves, perquè ja només pels interessos propis han de tenir accions diferents que sí que estan més o menys detallades, segurament podrien arribar a un nivell de detall una mica superior i lligar-ho una mica també a les necessitats o no de pressupost, perquè això ja els vinculés a nivell de pressupost de l’any vinent, destinar-hi uns diners, més enllà de fer-ho al revés, que al final quan fan el pressupost entén que la regidora fa “la carta als reis” i dirà de les accions que té al Pla Local quines pot incloure al pressupost de l’any vinent.
Que si ho fessin amb una mica més d’ambició, com deia el Sr. Pol Cabutí, hauria de ser al revés, que el Pla Local marqués quines accions s’han de dur a terme, quin cost tenen i amb quina temporització.
Diu que per tot això, en representació d’ERC-AM, votaran a favor. Que creuen que el camí és molt bon camí, que el canvi en les formes és molt d’agrair i esperen que el puguin dur a terme en tota la seva totalitat d’accions i de coses que proposa el Pla.
La Sra. Laia Jordana diu que, en representació de PSC-CP, votaran a favor. Que creuen que podrien haver estar treballant sobre el Pla Local de Joventut més mesos i tindrien un document millor, amb moltes més dades, potser amb més aportacions, però potser arribaria un punt que mai el tindrien.
Que és un bon pas. Que pensa el mateix que diu el Sr. Pau Ibars, que al final si mires al detall de cada actuació, per exemple donar a conèixer el casal de joves, entén que la franja ha de ser de 12 a 19 anys. Que hi ha maneres de fer-ho i que suposa que en el moment que es decideixi com arribar a cada fracció d’edat es definiran les accions. Que no és el mateix comunicar a un nen de 12 anys que a un de 19 anys, perquè un de 19 anys ja no és un nen.
Que vol felicitar molt per la feina de la Sra. Montserrat Aguadé, que creu que s’han reunit tres o quatre vegades i en cada reunió han estat més d’una hora. Que ha sortit un document pel que han de felicitar tant a la Sra. Montserrat Aguadé com a la tècnica de Joventut.
La Sra. Montserrat Aguadé puntualitza sobre el que ha dit la Sra. Laia Jordana de que han treballat molts mesos, que entre la formació, la diagnosi, van començar a principis d’any. Que han reunions s’ha anat allargant bastant perquè han intentat que sigui el millor possible. Que ha durat mesos.

8. Moció de condemna a l’espionatge politic a Catalunya que prsenta el Ple de l’Ajuntament Primàries Codines. EXPEDIENT 1886/2022. Votació: aprovada per unanimitat. 
Comentaris: La Sra. Laia Jordana diu que el dia de la Comissió Informativa va fer una reflexió en veu alta perquè la moció era molt específica del que havia passat aquí a Catalunya i va demanar que al punt b s’inclogués: “així com a la resta de casos d’espionatge polític a Catalunya i Espanya”. Que considera que tant en passat com en futur, perquè dubta molt que només hagi passat amb el CatalanGate i dubta molt que no torni a passar.
Que té l’esperança que condemnant l’espionatge des de tots els àmbits això no torni a passar. 
El Sr. Pol Cabutí diu que volia parlar precisament d’això, que la Sra. Laia Jordana els hi va demanar afegir això, i li ha picat una mica la curiositat de casos d’espionatge polític que hi ha hagut a l’Estat Espanyol. Que ha trobat per exemple el 12 de juny de 1995 que el diari El Mundo publicava que el CESID (Centre Superior d’Informació de la Defensa) al 1995 portava 10 anys espiant i gravant polítics, empresaris i periodistes, sobretot els periodistes més crítics amb el PSOE, i que això, del 1985 al 1995, va acabar amb la dimissió del vicepresident, Sr. Narcís Serra, fundador del partit de la Sra. Laia Jordana, i del ministre de defensa.
Que ha trobat un altre cas de l’any 1994, que si no s’equivoca hi havia el Sr. Felipe González, on hi ha un cas d’espionatge a Herri Batasuna. Que curiosament parla de que la Audiència Provincial d’Àlaba va condemnar dos exdirectors d’aquest Centre Superior d’Informació de la Defensa, però que el Suprem els va absoldre.
Diu que després tenen el cas de La Camarga, que aquest els toca més a prop, ja el coneixen més i potser no cal explicar-ho, del PP.
Que hi ha el famós de la Fiscalia UAFINA, que va sortir al 2016.
Diu que tot això té un element en comú, que tot espionatge sempre s’ha fet des del govern o des del poder de l’Estat i té una altra cosa en comú que és que sempre ha quedat impune. Que això és una mica el que intenta reflectir i que no sap si la Sra. Laia Jordana pot aportar algun cas en que l’espionatge hagi sigut al revés, perquè ho afegeix precisament com a partit socialista i sorprèn perquè en diversos casos és el partit socialista el que protagonitza, el que comet aquest espionatge.
Que celebraran que voti a favor, però celebrarien encara més que si aquests són els principis dels que estan representant el partit socialista fessin un plantejament o dins del partit o des d’un altre lloc. Que per revertir això les eines internes que deu tenir, però és el que deia l’altre dia, que ho intentes i l’espiada passes a ser tu.
Diu que d’alguna forma està molt bé aprovar mocions ara, però també deixar sobre la taula la gravetat. Celebrar que això, si s’acaba aprovant per unanimitat, s’aprovi, però la gravetat que s’aprovi amb el vot, que sembla irònic, de la representant del partit socialista. 
La Sra. Laia Jordana diu que ella no ha anat a fer ironia. Que si vota a favor és perquè hi creu i creu que no havia de passar ni al partit que representa a Sant Feliu ni a qualsevol partit que governi en algun moment a la Generalitat, a l’Estat o a qualsevol lloc.
Que no ho fa per quedar bé, perquè si no hagués pogut abstenir-se o votar en contra i no haver donat ni cap tipus d’explicacions, però com a Laia Jordana, regidora d’un grup a Sant Feliu de Codines, considera que per ètica personal no pot estar d’acord amb els casos d’espionatge, vinguin d’on vinguin.
La Sra. Mercè Serratacó diu que creu que és una mica de fer tots la reflexió. Que creu que a moció va encaminada a dir que no hi estan d’acord, que no els hi agrada, que no ho volen.
Que no voldria aprofitar aquest moment per dir aquell partit, aquell, aquell i aquell han fet. Que ho han fet els que han estat al govern, els que no han estat no ho han fet, que potser si hi haguessin estat també ho haurien fet, perquè és molt llaminer tenir el poder i no tothom en sap fer un bon ús.
Que li agrada que estiguin tots d’acord en no voler això, però pensa que no s’han de recriminar res a ningú, perquè per desgràcia, a tot arreu, la gent que està amb el poder absolut hi ha moments en que se li va la castanya i fa coses que no ha de fer. Que això ho veuen cada dia a les notícies, no és patrimoni únic d’un sol partit. Que, per tant, si des dels ajuntaments a nivell petit comencen a educar-se tots en no voler-ho potser algun dia aconsegueixen que no passi. Que al menys ella l’ha llegit així la moció, que la voluntat és de dir que el que volen realment és que això no passi, que no els agrada, que no ho volen, perquè creuen que han de ser tots prou lliures de pensar el que vulguem sense sentir-nos espiats mai.
El Sr. Pau Ibars diu que evidentment han de condemnar a l’espionatge, han de defensar els drets civils, que són en aquest cas els de la privacitat, però que fins i tot quan ens espien s’aconsegueixen fer coses que no volen que fem, per tant no tinguin cap dubte que hi ha coses que ni espiant les troben.
La Sra. Mercè Serratacó dona la raó al Sr. Pau Ibars.

9. Moció que presenta el Govern Municipal de Suport als Guàrdies Municipals i per la seguretat als nostres municipis. EXPEDIENT 1891/2022. Votació: aprovada per unanimitat. 
Comentaris: La Sra. Mercè Serratacó diu que això no és res més que una intenció de posar una mica d’ordre en tots els sistemes que hi ha de policia i vigilància. Que no està en aquest moment gens definit ni gens recolzat i els han demanat que facin una mica el suport, ja que fan una nova llei, perquè tot quedi molt més ben regulat i molt més clar per tots. Que creuen que s’haurien d’adherir.
La Sra. Laia Jordana diu que aprofita que parlen de guàrdies municipals per parlar de la policia municipal.
Demana que quedi en aquest Ple que quan es comencin a preparar els pressupostos de l’any vinent tinguin en compte que la policia municipal necessita més efectius i que facin l’esforç d’intentar el que demanen ja des dels mossos, que ahir va sortir en una reunió que van fer tots d’intentar incrementar la policia municipal.
La Sra. Mercè Serratacó diu que li sembla bé, però parlen en un altre apartat, però que sí, que evidentment. 
El Sr. Pau Ibars diu que és una moció genèrica que no els acaba d’afectar del tot, però igual que quan els mossos reclamen ser en els centres de coordinació estatals i europeus, que volen que hi siguin, com també en aquest cas.
Que si les guàrdies municipals necessiten un plus més de coordinació o una mínima coordinació que no existeix han de votar a favor. Que el tema de la policia dona per un Ple sencer. 
Diu que ell començaria convocant la Junta de Seguretat Local com toca i allà parlen d’aquests temes.

PRECS I PREGUNTES

Les preguntes dels regidors i del públic es poden recuperar a través de l'enllaç de YouTube del vídeo de la sessió: https://www.youtube.com/watch?v=B1gzag705VY

Darrera actualització: 15.11.2022 | 11:37