Aprovació inicial del Pla parcial urbanístic del sector "Les Escoles"

EDICTE

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 30 de novembre de 2010, va aprovar inicialment el Pla parcial urbanístic del sector "Les Escoles", redactat per l’arquitecte Domènec Parera Coromines.

D’acord amb el que preveu l’art. 73 del Text refós de la Llei 2/2002 d’urbanisme, aquesta aprovació inicial obliga a suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació, reforma o edificació en aquest àmbit.

S’obre un termini d’exposició pública de quaranta-cinc dies, comptadors des de la darrera publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al diari "El Periódico". En aquest termini l’expedient resta a disposició del públic, a la Secretaria de l’Ajuntament, per tal de què es pugui consultar en hores d’oficina, i presentar, si s’escau, reclamacions i/o suggeriments.

Així mateix, el contingut íntegre de la resolució així com el plànol de l’àmbit afectat per l’expedient es poden consultar a la pàgina web municipal www.santfeliudecodines.cat

Sant Feliu de Codines, 29 de desembre de 2010.

L’alcalde

Pere Pladevall Vallcorba

Veure arxiu adjunt: Topogràfic, cadastral i planejament.

Darrera actualització: 14.10.2020 | 09:00