Reglament regulador del servei de subministrament d'aigua potable

EDICTE

Es fa públic, per a coneixement general, que en data 22 de setembre de 2012, l’Ajuntament en Ple va aprovar inicialment el Reglament Regulador del servei de subministrament d’aigua potable.

Atès que en el període d’exposició pública no es varen presentar al·legacions, reclamacions ni suggeriments, l’expedient ha restat aprovat definitivament.

Així mateix es fa públic, mitjançant annex, el text del reglament esmentat, amb l’advertiment que el mateix entrarà en vigor en el termini de 15 dies hàbils comptadors des de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Darrera actualització: 14.10.2020 | 09:00