Ple del 21 de juliol de 2022- Ordinari

Tipus de convocatòria: Ordinària                                                           
Data i hora: 21 de juliol de 2022 a les 20 hores         
Lloc: Sala de Plens (retransmès en directe pel Canal Codinenc, a Youtube)           

El passat 21 de juliol es va celebrar el Ple Ordinari del mes de juliol de l’ajuntament de Sant Feliu de Codines de manera presencial a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines, retransmès per Canal Codinenc, a Youtube; amb la presència de tots els regidors i regidores, exceptuant el regidor Sr. Joan Fontserè Pujol, de Primàries Codines, que va excusar la seva presència, assistits per la Secretària Municipal, la Sra. Anna Maria Acosta Moreno.

Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del 22 de juny de 2022.
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària del 22 de juny de 2022.

ACTIVITAT DE CONTROL

 1. Donar compte del contingut de les actes de les Juntes de Govern Local del 29 de juny i del 6 i 13 de juliol de 2022.
  Comentaris: El Sr. Marc Barrobés diu que, a un punt de l’acta de la Junta Govern Local del dia 29 de juny, veuen que parla de la necessitat de realitzar la contractació del servei de SIS de Sant Feliu de Codines, hi ha unes partides, que consta dues vegades més el de SIS, però no està en lloc posat què és el SIS.
  La Sra. Esther Paracolls respon que és l’antic centre obert, el servei d’intervenció socioeducativa.
  El Sr. Marc Barrobés diu que tinguin en compte que les sigles de vegades...
  La Sra. Mercè Serratacó diu que fa bé de dir-ho perquè a vegades estan tan acostumats que ja no s’adonen d’això.
  El Sr. Marc Barrobés diu que també a l’acta de la Junta Govern Local del dia 29 de juny es parla de la proposta d’acord de l’ajuntament de Sant Feliu d’adhesió a la primera pròrroga contracte 2019.03-D1 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, veuen que hi ha canvis bastant importants, que es parla d’una única actualització del preu durant tot l’any a quatre actualitzacions trimestrals, que sembla ser que és per minimitzar l’eventual risc d’abandonament de contracte per part dels contractistes, o sigui per assegurar als contractistes i no tant a l’ajuntament.
  Pregunta perquè un tema així no es comenta i es vota en un Ple municipal, sent un canvi tant important.
  El Sr. Manel Vila explica que, en principi és adherir-se a un contracte que ja ha fet l’ACM i per tant en principi no fa falta que passi pel Ple.
  El Sr. Marc Barrobés diu que no sap si tenien previst explicar-ho o si poden parlar després amb al modificació de crèdits.
  La Sra. Mercè Serratacó diu que explicar-ho sempre es pot explicar, però que el fet de que no s’hagi passat pel Ple és per aquest motiu.
  El Sr. Manel Vila diu que és un acord de l’ACM al que s’adhereixen i que no recorda si els últims números els van fer l’any passat o fa dos anys. Que la diferència que hi havia del contracte que ja tenien amb Electra amb aquest no hi havia diferència, que quasi bé els compensava altres coses de Serveis Socials i serveis que els donaven.
  Que amb les pujades que hi han hagut aquest inici d’any la diferència s’ha incrementat moltíssim i adherint-se ara a aquest acord marc han de tenir un estalvi a l’ajuntament.
  El Sr. Pau Ibars diu que no recorda quin dia era, però que pel tema segur que saben per on va, d’un projecte per canviar la lluminària de la Zona Escoles, d’uns 40 i pico mil euros. Demana si poden detallar una mica si només és canviar els fanals o si inclou alguna cosa més, perquè la xifra era sensiblement important.
  El Sr. Manel Vila diu que per l’import ha de ser el canvi de lluminàries del camp de futbol que amb una modificació de crèdits de fa un o dos plens es van dotar una partida per avançar el PUOSC que tenien per l’any vinent. Que és canviar els focus del camp de futbol.
  El Sr. Pau Ibars diu que d’acord, que com creu que posava Zona Escoles creia que era enllumenat públic.
  Els assistents manifesten restar assabentats del contingut de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local, celebrades els dies 29 de juny i 6 i 13 de juliol de 2022.

PART RESOLUTIVA

 1. Dictamen per a l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm 6 al pressupost del 2022. HISENDA. EXPEDIENT 1502/2022. Votació: 8 vots a favor (6 Junts Per Sant Feliu, 1 ERC-AM i 1 PSC-CP) i 4 vots en contra de Primàries Codines.
  Comentaris: El Sr. Pau Ibars diu que simplement comenta els temes que va comentar a la Comissió Informativa, perquè constin al Ple i també per tota la gent que els segueix.
  Diu que els 26.000 euros més el 54.750 euros més els 7.000 euros de llum, que en principi no és que es faci cap inversió, que van comentar que és tot consum, diferència de consum. Que repeteixen el que han dit d’altres vegades, que estarien per fer una comunicació més activa en el sentit de que segurament si la gent sap el dineral que els costa la llum algú estalviarà una mica més als equipaments públics i demès.
  Que, en referència al tema de la Generalitat, que sí que els van explicar que aquests quasi 13.000 euros de l’escola bressol, que són per a la gratuïtat de l’I2, que en principi no cobreix tot l’any, i que al final de curs per tant al pressupost 2023 es faran les paus amb el que acabi d’arribar i s’afegiran els diners que han d’afegir com ajuntament.
  Pregunta a la Sra. Laura Petit perquè no recorda si van parlar del tant per cent que cobreix la Generalitat, el tant per cent del cost de cada plaça, aproximadament.
  La Sra. Laura Petit li diu que no li sap dir ara mateix.
  El Sr. Pau Ibars diu que els hi ha donat més diners que aquests que posen. La Sra. Laura Petit diu que sí.
  La Sra. Laura Petit diu que després faran el reajustament.
  El Sr. Pau Ibars diu que més que res perquè com va dir que no es cobria el cost per saber exactament quina part.
  El Sr. Pol Cabutí diu, en representació de Primàries Codines, que ells fan un vot en el fons de la qüestió, que segurament va més enllà d’aquest exercici, d’aquest any. Que votaran en contra més que res perquè si van 10, 15 anys enrere creuen que a les mesures d’estalvi i autosuficiència energètica que s’han portat a terme des dels diferents governs li semblen totalment insuficients, i sense d’alguna forma un full de ruta, sense un pla d’acció que els permeti en un moment així veure’s el mínim afectats amb les pujades de preu de l’electricitat.
  Que volen fer tres preguntes, tres aclariments.
  Diu que la partida aquesta de parcs, carrers i places que pugen 11.500 euros, si no s’equivoca a la Comissió Informativa això no hi era i demana si poden explicar una mica què és.
  Pregunta pel manteniment del cementiri i tanatori, que la partida es duplica, si hi ha alguna acció extraordinària o què passa.
  Que, en referència a la Fira de la carbassa, si els diners que tenien posats i se’n van a Comerç van vinculats a algun tema relacionat amb la Fira de la carbassa per no perdre el fil o si van destinats a altres campanyes de comerç.
  El Sr. Manel Vila explica que la partida de parcs, carrers i places és una partida d’inversió que han sortit uns problemes a un parell de carrers que han de fer una petita inversió de 12.100 euros amb IVA, que a la partida encara hi quedava una mica.
  Diu, en referència al tema del manteniment cementiri, tanatori, que es van començar al tanatori les dutxes que fan servir els de la brigada, que tenien uns plats de dutxa molt petits, on tota l’aigua sortia fora, i cada dia les dones de la neteja tenien una feinada en eixugar l’aigua. Que ja s’ha començat a arreglar-les i amb l’increment dels materials se’ls ha anat una mica. Que s’ha posat un plat de dutxa d’aquests grossos, sencers, que queda pla al terra i així eviten que tota l’aigua surti fora de la dutxa.
  El Sr. Daniel Fonoll diu, referent a la Fira de la Carbassa, que tal com van dir a la Comissió Informativa els organitzadors van decidir aquest any, perquè no hi havia cultivadors de Sant Feliu que haguessin cultivat carbasses, fer un any sabàtic. Que procuraran que tots els cultivadors que l’han fet altre any tornin a fer-ne, i per l’any que ve tornar-hi.
  Diu que, de totes maneres, des del govern s’ha pensat que si es perdia el fil de la carbassa evidentment podia córrer perill l’any vinent, i per tant s’ha decidit aparcar aquests diners a fires i aplicar aquests diners per fer una espècie de Fira de la Carbassa.
  Que hi ha diverses idees, però de moment està tot sobre la taula, no hi ha res definitiu, que quan estigui definitiu ja es publicarà, però una Festa com la Carbassa, activitats amb nens que puguin preparar les carbasses la nit de Tots Sants, poder treballar amb elles, que inclús s’ha pensat en un traspàs de carbasses del Centre Cívic a l’ajuntament amb una cadena de nanos del col·legi, que les vagin passant, a veure qui és el primer que les porta d’un lloc a l’altre.
  Que hi ha vàries activitats en ment. Que hi ha una companyia de teatre també que fa una obra que es diu: “Carbassa”, de titelles. Que està tot sobre la taula per veure què és el que tanquen, que dimarts tenen reunió amb els organitzadors.
  Diu també que s’ha parlat amb restaurants, a veure si aquella setmana poden fer menú amb temes de carbassa i han dit que cap problema, i estigui obert, perquè és la setmana següent de Festa Major i hi haurà més d’un que segurament que estigui tancat, però qui estigui obert no té cap problema en poder-ho fer.
  Que fins i tot s’ha pensat en fer un concurs de tastets de carbassa per la gent, per exemple pastís de carbassa o qualsevol tapa amb carbassa i que hi hagi un jurat que premiï les més bones, les més originals o el que sigui, però fer activitats durant aquell cap de setmana per intentar no perdre la festa i simplement posposar-la un any i ja està.
   
 2. Dictamen per a la concessió  d’una bonificació de l’ICIO de la llicència 1187/2022 a l’empara de l’art. 6.1 de l’ordenança fiscal 5 reguladora de l’impost. HISENDA. EXPEDIENT 1187/2022. Votació: 7 vots a favor (6 Junts Per Sant Feliu i 1 PSC-CP) i 5 vots en contra (4 Primàries Codines i 1 ERC-AM).
  Comentaris: Comentaris: El Sr. Ramon Puig, en representació de Primàries Codines, diu que votaran en contra d’aquest punt més que res pel que van parlar a la Comissió Informativa de fer un crit cap al Departament de tal com ha funcionat últimament amb els serveis que havien de donar al municipi, a nivell d’educació, i que per tant és aquest el motiu de votar en contra.
  Que no estan en contra que es facin les obres, agraeixen que es facin, que fa molts anys que feien falta, i per tant són necessàries i convenen, com diu al punt aquest, però per fer un crit d’alerta voten en contra d’aquest punt.
  El Sr. Pau Ibars diu el mateix. Que és molt simbòlic perquè al final tindrà poc recorregut i també agraeix la feina de la secretària de la Corporació que els ha posat en el tema de que si realment l’ordenança realment preveu la bonificació és una mica absurd oposar- s’hi, però com a impulsor del vot negatiu en el passat Ple, creu que sí, que està, tot i que és una mica curiós, però en tot cas si es fa una resposta una mica justificada al Departament d’Educació, esperen que tingui alguna repercussió. Que n’han fet mil, com bé va comentar la Sra. Laura Petit, però en tot cas que aquesta mil una, tot i que estan obligats d’alguna manera a acceptar aquesta bonificació, que tingui alguna repercussió més.
  La Sra. Laia Jordana diu que a l’hora de comunicar-ho es podria posar alguna cosa.
  La Sra. Mercè Serratacó diu que en principi es va dir que no perquè si l’ordenança recull que ho han de fer o fan, i van creure que no era necessari, que potser sí, però que no serviria només que per res canviar el tema de la comunicació.
  Que això no vol dir que no es pugui continuar insistint al Departament en tot allò que necessitin i apretar-los el que puguin, però no barrejar una cosa amb l’altra.
  La Sra. Laia Jordana diu que el que faran serà per una banda acceptar i els faran una queixa.
  La Sra. Mercè Serratacó diu que el que convingui. Que si s’han de queixar es queixaran quan toca, que cap problema, però que no van creure necessari que no es barregés una cosa amb l’altra.
 3. Dictamen d’aprovació de l’expedient de contractació per procediment obert, dels serveis de neteja dels edificis del centre educatiu Jaume Balmes. ENSENYAMENT. EXPEDIENT 419/2022. Votació: 11 vots a favor (6 Junts Per Sant Feliu, 4 Primàries Codines i 1 PSC-CP) i 1 abstenció ERC-AM
  Comentaris: El Sr. Pau Ibars diu que és com una mica al·legòric que el punt següent sigui una aprovació pels centres de neteja dels edificis del Centre Educatiu Jaume Balmes per un import altíssim de 465.825,34 €, perquè són molts anys.
  Diu, en representació d’ERC-AM, que en comunió amb el punt anterior i en comunió en que al final són coses que pertanyen molt al dia a dia del govern, i de com s’organitza el govern, s’abstindran en aquest tema, igual que fan sempre quan hi ha coses així, tot i que normalment són a l’inici de la legislatura.

 4. Dictamen per a l’aprovació provisional de l’expedient de modificació de l’ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter no tributari de l’Escola Bressol Municipal Mestre Jané. ENSENYAMENT. EXPEDIENT 583/2022. Votació: Aprovada per unanimitat.
  Comentaris: El Sr. Pau Ibars pregunta, tot i que diu que els hi van respondre a la Comissió Informativa, quina repercussió, que semblava que era poca, havia tingut aquesta mesura a nivell de matrícula, i si això ha canviat en aquesta setmana i pico que han tingut o no, o si esperen que canviï.
  La Sra. Laura Petit respon que ara mateix hi ha 23 alumnes matriculats, que aquest matí a les 8 del matí ha passat la notícia perquè es pugui penjar. Que, a partir d’aquí, si la gent va trucant aniran afegint nanos. Que de tota manera a l’escola bressol hi ha molta matrícula viva i estan a l’expectativa del que pot passar en els propers mesos.

 5. Moció pel dret a un habitatge digne. EXPEDIENT 1365/2022. Votació: Aprovada per unanimitat. 
  Comentaris: El Sr. Pau Ibars diu que agraeix la feina del companys de Primàries Codines canviant el focus de la moció, que creu que era necessari, important. Demana que el disculpin perquè entre versions i colors potser li va passar per alt i ara, llegida tranquil·lament, si estan tots d’acord, posaria una cirerereta del pastís, que és quan es diu que la funció de l’habitatge social, que promou la Constitució, ell posaria la Constitució i la Declaració Universal dels Drets Humans, que és una declaració, en principi, de rang superior. Que simplement seria afegir això. Que ja saben que se salten sempre la Constitució, però si es salten la Constitució i, a més a més, la Declaració Universal dels Drets Humans, sembla que és encara un pel més greu.
  Diu, en representació d’ERC-AM, que evidentment votaran a favor.
  Es deixa constància que s’afegeix al primer paràgraf de la moció: “així com la Declaració Universal dels Drets Humans”.

ASSUMPTES DIVERSOS

 1. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP PSC-CP i JUNTS PER SANT FELIU DE CODINES I QUE RECLAMA AL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ UNA INVERSIÓ DEFINITIVA PER AL NOU EDIFICI DE L’ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL CAN VILA. Votació: Aprovada per unanimitat.
  Comentaris: La Sra. Laia Jordana explica que els van fer arribar aquesta moció des de Mollet, des del grup socialista de Mollet del Vallès, perquè són un dels municipis afectats, tenen quatre alumnes a l’escola i la situació era bastant critica perquè un dels edificis s’havia de tancar, no donaven solucions, s’havia de tancar l’1 de juliol i la idea era ubicar-los en una altra escola separats i que era una cosa que, a nivell pràctic, una escola dividida en dos no soluciona, i més quan parlen d’alumnes amb necessitats especials que necessiten les seves rutines i necessiten tenir molt clar on han d’anar, més que un alumne normal.
  Que li consta que la Sra. Laura Petit ahir va anar a una reunió i no sap si tindrà alguna novetat.
  La Sra. Laura Petit explica que ahir va anar a Mollet. Que d’entrada era una reunió on hi havia el director general del projecte, la directora de l’escola secundària, estaven citats els alcaldes i l’AMPA.
  Que va anar ella i els hi va exposar tota la problemàtica i es va afegir a donar el seu suport, suposa que amb l’aprovació de tots ells, i van quedar que totes les actuacions que fessin les secundarien i que els donarien un cop de mà en tant que poguessin. Que la veritat és que la situació està molt fotuda.
  La Sra. Mercè Serratacó diu que evidentment donaran tot el seu suport a una escola d’educació especial, que en aquest cas té alumnes de Sant Feliu, però que si no hi tingués també donarien el suport, perquè és una funció molt important la de l’escola d’educació especial.
  El Sr. Pau Ibars diu a tall de broma que els poden proposar que no els bonifiquin l’ICIO de la reforma quan la facin.

PRECS I PREGUNTES

1. CONDOL AL SR. JOSEP MARIA DEDÉU PER LA MORT DE LA SEVA MARE
2. EXPLICACIÓ DEL SR. MANEL VILA SOBRE VALORACIÓ DE LA RETIRADA DE LA CANONADA DE FIBROCIMENT DEL MOLÍ DE LLOBATERES
3. PREGUNTA DEL SR. PAU IBARS SOBRE COM HA ANAT L’OBERTURA DE LA PISCINA
4. PREC DEL SR. MANEL RODRÍGUEZ PERQUÈ ELS EXPLIQUIN QUIN RETORN HI HA DE LA PRESENTACIÓ QUE ES VA FER DEL PLA INTERN D’IGUALTAT
5. PREGUNTA DEL SR. RAMON PUIG PER SABER EN QUIN PUNT ESTÀ EL TEMA DE LA RUTA DE LES FONTS
6. PREGUNTES DEL SR. POL CABUTÍ SOBRE EL TEMA DE L’HABITAGE
7. PREGUNTA DEL SR. MARC BARROBÉS SOBRE LES MESURES ADOPTADES PER L’ELEVAT RISC D’INCENDI
8. PREGUNTA DEL SR. MARC BARROBÉS SOBRE SI ESTÀ PREVIST REPLANTAR ARBRES EN UN PERÍODE CURT
9. PREGUNTA DEL SR. RAMÓN PUIG SOBRE SI ESTÀ PREVISTA ALGUNA REGULACIÓ O ESTUDI ALS PERMISOS A PISCINES PER SOLUCIONAR POSSIBLES PROBLEMES RELACIONATS AMB LA SEQUERA
10. PREGUNTA DEL SR. POL CABUTÍ SOBRE ELS PUNTS DE RECICLATGE D’OLI, VOLUM QUE ES RECICLA I CONTINUITAT O NO DE CAMPANYA A LES ESCOLES
11. PREGUNTA DEL SR. MARC BARROBÉS SOBRE EL COMPROMÍS QUE VA PRENDRE L’EMPRESA AMB EL LLUM DEL CARRER MONTSERRAT I QUÉ ES POT FER
12. PREGUNTA DEL SR. MARC BARROBÉS SOBRE BAMBES PENJADES A CABLES DE LLUM
13. PREC DEL SR. PAU IBARS PERQUÈ EXPLIQUIN COM VA ANAR LA PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI DE COMERÇ
14. PREGUNTA DEL SR. POL CABUTÍ EN REFERÈNCIA A QUÈ S’INCLOU 

Les preguntes dels regidors i del públic es poden recuperar a través de l'enllaç de YouTube del vídeo de la sessió: https://www.youtube.com/watch?v=tj7AVV21zjc&t=2484s

Darrera actualització: 15.11.2022 | 11:16