Ple del 22 de juliol de 2020 - Ordinari

Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 22 / de juliol / 2020 a les 20:00
Lloc: Participació a distància a través de la Seu Electrònica de l'entitat en l'adreça https://santfeliudecodines.eadministracio.cat

El passat 22 de juliol es va celebrar el Ple Ordinari del mes de juliol de forma telemàtica, amb la presència de tots els regidors i regidores, assistits per la secretària municipal.

ACTIVITAT DE CONTROL

 1. El primer punt tractat va ser l'aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària telemàtica del 29 de maig de 2020, de la sessió extraordinària del 5 de juny de 2020 i de la sessió ordinària del 25 de juny de 2020.   

 2. Seguidament es donà compte del contingut de les actes de la Junta de Govern local dels dies 1 i 8 de juliol d'enguany.  

 3. Es donà compte del decret nº 372 de modificació del decret de delegacions del 8 de juny per a l'ampliació de les delegacions per la incorporació del nou regidor.

PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació de la xifra de població de Sant Feliu de Codines a 1 de gener de 2020. Segons la Unitat de Padró de la Diputació de Barcelona és de 6363 habitants. Votació: Aprovada per unanimitat.

 2. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 6/2020. Es proposa l’aprovació de la modificació de crèdits per la incorporació de finançament finalista, minoració d’ingressos i transferències entre partides de despesa. Votació: 8 vots a favor (JXSFC + PSC + ERC) i 5 vots en contra (Primàries Codines).

 3. Nomenament del Jutge de Pau titular. Es declara vacant el lloc de Jutge de Pau substitut. Votació: Aprovada per unanimitat.

 4. Aprovació del text refós del 7 de maig de 2020, per a la modificació puntual de les normes subsidiàries a l'àmbit del passatge Costa Lloberes. Votació: 8 vots a favor (JXSFC + PSC + ERC) i 5 vots en contra (Primàries Codines).

 5. Aprovació del calendari de festes locals per a l'any 2021. Votació: Aprovada per unanimitat.

 6. Aprovació inicial del reglament del Casal de la Gent Gran. Votació: 8 vots a favor (JXSFC + PSC + ERC) i 5 vots en contra (Primàries Codines).

 7. Moció presentada per Primàries Codines per demanar la redacció d'una ordenança viària clara que garanteixi la seguretat jurídica de tots els veïns i veïnes de Sant Feliu de Codines. Votació: No aprovada. 6 vots a favor (Primàries Codines + ERC) i 7 vots en contra (JXSFC.+ PSC).

 8. Moció presentada per Primàries Codines per a la consolidació del Consell d'Infants. Votació: No aprovada. 6 vots a favor (Primàries Codines + ERC), 6 vots en contra (JXSFC) i 1 abstenció (PSC). Dirimeix l’empat en la votació el vot de qualitat de l'alcaldessa.

  El Sr. Pau Ibars (ERC) s'absenta del Ple després del tractament d'aquest punt. 

 9. Moció presentada pels grups Junts per Sant Feliu de Codines, Primàries Codines i ERC-AM de posicionament en contra la pròrroga o ampliació de les concessions de les autopistes AP-2 i AP-7. Votació: Aprovada per unanimitat.

 10. Moció presentada per Junts per Sant Feliu de Codines per a la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura 2020. Votació: Aprovada per unanimitat.

ASSUMPTES DIVERSOS

 1. Sol·licitud de reformació del projecte presentat per la sol·licitud de subvenció del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024. Votació: 7 vots a favor (JXSFC + PSC) i 5 abstencions (Primàries Codines).

 2. Moció per a la suficiència financera dels ens locals. Votació: Aprovada per unanimitat.

 3. Acceptació de la renúncia presentada pel regidor del grup municipal PSC-CP, Sr. Rubén López Zúñiga. Votació: Aprovada per unanimitat.

 4. Acceptació de la renúncia presentada pel regidor del grup municipal Junts per Sant Feliu de Codines, Sr. Joan Miralda Bayona. Votació: Aprovada per unanimitat.

PRECS I PREGUNTES

Les preguntes dels regidors i del públic es poden recuperar a través de l'enllaç de Youtube del vídeo de la sessió.

Darrera actualització: 04.04.2021 | 13:39