Ple del 23 de desembre de 2020 - Ordinari

Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 23 / de desembre / 2020 a les 20:00
Lloc: Participació a distància a través de la Seu Electrònica de l'entitat en l'adreça https://santfeliudecodines.eadministracio.cat

El passat 23 de desembre es va celebrar el Ple Ordinari del mes de desembre de forma telemàtica, amb la presència de tots els regidors i regidores, assistits per la secretària municipal.

ACTIVITAT DE CONTROL

  1. El primer punt tractat va ser l'aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària telemàtica del 25 de novembre de 2020.   

  2. Seguidament es donà compte de les actes de les Juntes de Govern Local del 18 de novembre i 2 i 9 de desembre d'enguany.  

  3. Es donà compte del decret de modificació de crèdits, on es va passar part de la subvenció de la Fira de la Carabassa a Fires i Turisme.

PART RESOLUTIVA

  1. Aprovació del Compte General del pressupost de la corporació corresponent a l'exercici 2019. Prèviament a passar pel ple va estar informat per la Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el 30 de novembre de 2020. Votació: 7 vots a favor (JXSFC + PSC) i 6 abstencions (Primàries Codines + ERC).

  2. Aprovació inicial del pressupost per l'exercici 2021. El pressupost per aquest 2021 ascendeix a gairebé 5.100.000€. Votació: 7 vots a favor (JXSFC + PSC), 1 abstenció (ERC) i 5 vots en contra (Primàries Codines).

  3. Modificació de l'assignació a l'alcaldia per assistència a les sessions de la JGL, va ser explicat per la mateixa alcaldessa. Votació: 7 vots a favor (JXSFC + PSC) i 6 abstencions (Primàries Codines + ERC).

  4. Dictamen per a la compareixença en el procediment ordinari 348/2020-A contenciós administratiu 6 de Barcelona sobre la desestimació de la sol·licitud d'atermenament presentada per la Sra. Blondina Ullar Lenker. Votació: Aprovada per unanimitat.

PRECS I PREGUNTES

Les preguntes dels regidors i del públic es poden recuperar a través de l'enllaç de Youtube del vídeo de la sessió.

Darrera actualització: 04.04.2021 | 13:40