Ple del 23 de març de 2022 - Ordinari

Tipus de convocatòria: Ordinària                                                 
Data i hora: 23 de febrer de 2022 a les 20 hores
Lloc: Sala de Plens (retransmès en directe pel Canal Codinenc, a Youtube)

El passat 23 de  març es va celebrar el Ple Ordinari del mes de març de l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines de manera presencial a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines, retransmès per Canal Codinenc, a Youtube; amb la presència de tots els regidors i regidores, exceptuant la regidora Sra. Glòria Sacasas Garriga i el regidor Pol Cabutí Borrell, ambdós de Primàries Codines, que van excusar la seva presència, assistits per la Secretària Municipal, la Sra. Anna Maria Acosta Moreno.

ACTIVITAT DE CONTROL

 1. Es va aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del 23 de febrer de 2022.
 2. L'alcaldessa expressà el condol per la mort del Sr. Tomás Fernández Robles que va treballar des de 1983 al 1996 a l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines, amb cinc alcaldes diferents. Es farà arribar aquest condol a la família.
 3. Es va donar compte del contingut de les actes de les Juntes de Govern Local del 16 de febrer i 2 i 10 de març.
 4. Es va donar compte del decret d’alcaldia 2022-0098 d’aprovació de la liquidació del pressupost de 2021. HISENDA. EXPEDIENT 227/2022.
  Comentaris: El regidor d’ERC, el senyor Pau Ibars, va demanar que s’expliqués amb més detall a la ciutadania el resultat de l’exercici del 2021, perquè que l’Ajuntament tanqui l’any amb un resultat positiu d’un milió d’euros pot generar confusions i malentesos entre la població.
  L’alcaldessa, la senyora Mercè Serratacó, va respondre dient que el tancament de l’any 2021 va ser amb aquest romanent perquè a final de l’any es van rebre molts ingressos inesperats de diferents ens supra-municipals i això va fer que es col·loquessin a la propera modificació de crèdits.
 5. Es va donar compte del decret d’alcaldia 2022-0146 d’aprovació del pla pressupostari a mig termini. HISENDA. EXPEDIENT 530/2022.

PART RESOLUTIVA

 1. Dictamen per a l'aprovació inicial de l‘expedient de modificació de crèdits 2/2022. HISENDA. EXPEDIENT 562/2022. Votació: Aprovat per unanimitat.
  Comentaris:
  El regidor d’ERC, el senyor Pau Ibars, pregunta si hi ha un calendari d’execució sobre les obres de l’antic ajuntament. El regidor d’urbanisme, el senyor Manel Vila, explica que serà durant el segon semestre d’aquest 2022, però que no es té una data tancada.
  El regidor de Primàries Codines, el senyor Joan Fontserè, vol deixar constància de dos temes. D’una banda, parla de la partida de despeses referent al conveni amb PRAHU, i recorda que ja va detallar el seu posicionament sobre aquest conveni i el seu compliment o no, però que en global votaran a favor.
  El segon punt a comentar fa referència a les millores de la xarxa d’aigües i pregunta si aquest fons no provenen del fons de reposició.
  El regidor d’urbanisme, el senyor Manel Vila, explica que vénen del fons del 2022 i del que quedava del 2021.
 2. Dictamen per a l’aprovació provisional de l’ordenança reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. HISENDA. EXPEDIENT 2469/2021. Votació: Aprovat per unanimitat.
 3. Dictamen per a la concessió d’una bonificació d’ICIO de la llicència d’obres per a la rehabilitació de la façana principal de l’edifici del carrer Agustí Santacruz número 64. HISENDA. EXPEDIENT 1249/2021. Votació: Aprovat per unanimitat. 
  Comentaris: El regidor d’ERC, el senyor Pau Ibars, pregunta si es va fer un pagament que no corresponia a l’ICIO o és que es va pagar la meitat. L’alcaldessa, la senyora Mercè Serratacó, contesta dient que ho va pagar l’ICIO perquè inicialment va pagar una quantitat i al final amb la liquidació van poder pagar-ne una de més elevada, però tot i amb la bonificació, la quota és més baixa que la taxa.
 4. Dictamen per a l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter no tributari per l’Escola Bressol Municipal. ENSENYAMENT. EXPEDIENT 583/2022. Votació: Aprovat per unanimitat.
  Comentaris: El regidor d’ERC, el senyor Pau Ibars, demana que s’expliquin més detalladament els canvis de l’ordenança.
  La regidora d’Educació, la senyora Laura Petit, explica que en una reunió amb la directora de l’Escola Bressol Municipal, la tècnica, ella mateixa i l’empresa Cavall de Cartró, es van veure les necessitats de servei de les famílies i que s’havien de modificar i ampliar i que per això s’havia de reajustar l’ordenança.
 5. Dictamen d’adjudicació de la licitació per a la prestació dels serveis de neteja i auditories de qualitat dels edificis de titularitat municipal. SERVEIS MUNICIPALS. EXPEDIENT 2177/2021. Votació: Aprovat per unanimitat.
  Comentaris: El regidor de Primàries Codines, el senyor Joan Fontserè, comenta que tot i que votaran a favor, creu que els imports destinats a la neteja del Museu Municipal i als vestuaris de Solanes són molt ajustats.
  El regidor d’ERC, el senyor Pau Ibars, pregunta pels quasi 33.000 euros de la neteja del CAP i com a reflexió general comenta que es podria aprofitar per fer pedagogia i informar d’alguna manera a la població de totes les despeses que comporta el manteniment i neteja dels equipaments – infraestructures municipals.
  L’alcaldessa, la senyora Mercè Serratacó, respon que es mirarà de publicar tota aquesta informació al portal de transparència.
  La regidora de sanitat, la senyora Laia Jordana, sobre la despesa de la neteja del nou CAP explica que quan es van fer els plecs, l’Ajuntament encara tenia la gestió de la neteja de l’antic CAP, però des del 21 de març de 2022 com que el CAP vell ha tancat, i el nou és titularitat de la Generalitat de Catalunya, la gestió de la neteja la fa directament l’ICS. Per tant, les hores que es destinaven a la neteja del CAP vell s’estudiarà a què i a on es destinaran. La persona de neteja de l’antic CAP es reubicarà en un altre espai municipal.
 6. Moció per a donar Suport a les mesures contra l’exclusió financera. EXPEDIENT 632/2022. Votació: Aprovada per unanimitat.
  Comentaris: El regidor de Primàries Codines, el senyor Joan Fontserè, pregunta si es té informació de com estan operant les entitats bancàries de Sant Feliu de Codines.
  L’alcaldessa, la senyora Mercè Serratacó, explica que estan operant només unes hores concretes amb atenció personalitzada per atendre a la gent gran, no obstant això que tot i això són poques hores.
  Es comenta que no hi ha suficient atenció personalitzada per a la gent gran, però que hi ha municipis propers, com és el cas de Sant Llorenç Savall, on no hi ha atenció personalitzada.

PRECS I PREGUNTES

 • Incorporació d’urgència de Moció pel poble Sahrauí. Proposta de moció en relació a les declaracions del Govern Espanyol.
  Proposta de declaració de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el poble Sahrauí i de la Federació d’Associacions Catalanes Amigues del poble Sahrauí i en suport del dret d’autodeterminació del poble Sahrauí.
  Votació: Aprovada per unanimitat.
 • El regidor d’ERC, el senyor Pau Ibars, comenta que ja fa uns plens anteriors es va aprovar una moció per dignificar un espai de dol gestacional i perinatal als cementiris  a proposta d’ERC i ara després d’un any creu que hauria de ser el govern qui presenti una proposta, on ERC col·laborarà en el que calgui, però demana que si us plau no quedi en un calaix.
  L’alcaldessa, la senyora Mercè Serratacó, respon que ja s’està estudiant el tema.
 • El regidor de Primàries Codines, el senyor Ramon Puig, pregunta quina és la situació dels refugiats ucraïnesos a Sant Feliu de Codines i quina és la valoració i estat de la campanya de recollida solidària que es va fer.
  La regidora Laura Petit respon que la campanya de recollida solidària va ser tot un èxit, i que una bona part del recollit es va dur amb un camió que va anar a Barcelona. D’altra banda, des de Serveis Socials hi va haver una urgència de llençols i es va demanar permís al grup de voluntaris per anar a buscar-los, fet que els hi va semblar bé. Hi ha hagut més demandes de material des de Serveis Socials, i se’ls ha subministrat el que necessitaven.
  La regidora també comenta que la passada setmana van tenir una reunió amb la Tècnica de Serveis Socials, la de Cooperació i Creu Roja, per establir un protocol d’actuació pels temes de material, ajuda, ubicació dels refugiats...
  La regidora Esther Paracolls també comenta que juntament amb Creu Roja i les regidories implicades, també s’han mantingut reunions amb el Consell Comarcal per tal d’establir tot un protocol d’actuació en el cas de l’arribada de refugiats. També explica que a Sant Feliu hi ha una família i que a Gallifa també hi ha una família amb 3 nens que venen a les escoles de Sant Feliu.
 • El regidor de Primàries Codines, el senyor Ramon Puig, pregunta per com s’estan desenvolupant les sessions del Consell d’Infants. Comenta que voldrien tenir una mica d’informació per saber com està el tema i també de com està el Pla Local de Joventut.
  La regidora d’educació, la senyora Laura Petit, explica que fa més d’un any es va fer l’acte inaugural del Consell d’Infants, però que és un tema que porta directament la tècnica. S’han recollit neguits i preguntes de la canalla i l’equip de govern els hi ha contestat.
  S’ha proposat de fer una campanya de civisme i estan treballant per fer una segona sessió amb la tècnica i estan sortint moltes idees. És per això que s’està valorant la possibilitat de mirar pressupostos amb una empresa especialitzada perquè aquesta feina no es quedi en res i les propostes es puguin dur a terme.

Respecte al Pla Local de Joventut, la regidora de joventut, la senyora Montse Aguadé, explica que s’han fet reunions amb les entitats on hi ha joves, amb el jovent i professionals, i es va fer un recull de dades i una diagnosi. Ara, després d’aquesta diagnosi s’està elaborant el Pla. També s’ha demanat un recurs a la Diputació de Barcelona per ajudar a formar la tècnica i elaborar el Pla.
La regidora explica que quan el Pla estigui fet es farà una reunió amb tots els grups implicats per tal de debatre el que s’ha fet i si s’ha de canviar alguna cosa o no.

 • El regidor de Primàries Codines, el senyor Joan Fontserè, pregunta per què encara està encintat el parc infantil que hi ha davant del pavelló municipal.

El regidor, el senyor Manel Vila, respon que es van demanar unes tanques de plàstic reciclat per poder protegir i evitar qualsevol ensurt, però no acaben d’arribar. A més a més, ara se li ha sumat la vaga de transports, però esperen que no tardin gaire. Un cop arribin les tanques ja es té una empresa per tal que les col·loqui per després poder-lo obrir com més aviat millor.

 • El regidor de Primàries Codines, el senyor Joan Fontserè, pregunta com ha anat l’obertura del CAP nou i com està en l'àmbit de serveis, estructural i d’accessos.

L’alcaldessa, la senyora Mercè Serratacó, comenta que el dilluns 21 de març s’ha posat en marxa el nou CAP, sense cap incident. Explica que ha sigut un canvi molt ràpid, ja que se’ns va avisar el dimecres 16 que el dilluns 21 era l’obertura. El que encara no se sap és quan es farà la inauguració oficial.
La regidora de sanitat, la senyora Laia Jordana, comenta que el que més preocupava era la portabilitat del telèfon, perquè el de l’antic CAP era analògic i el del nou és digital. Afortunadament, el trasllat es va fer sense problemes i es manté el mateix número de telèfon.
També preocupava el tema de la recollida, reciclatge i neteja, ja que l’empresa que ho fa també ha canviat. No obstant això, se’ls va explicar i funciona correctament.
Respecte a la qüestió dels serveis, la regida explica que s’han traslladat exactament els mateixos que ja hi havia a l’antic CAP, però des de dilluns 21 de març hi ha hagut una petita modificació que ens ho havien comunicat prèviament. I és que han augmentat un dia la jornada de la llevadora, i, per tant, ara visita 2 dies a la setmana.
També s’obrirà l’aula de pre i postpart, però encara no es tenen les dates.
En referència a la mobilitat i adequació de l’espai, la regidora explica que s’ha pintat un pas de zebra al carrer Antoni Reig, s’està pendent de posar una barana per arribar a la Fonteta (ben aviat), s’ha habilitat un espai per a ambulància el més proper possible a l’entrada del CAP i 4 places més per a metges, infermers i serveis d’atenció domiciliària. D’altra banda, s’està estudiant ampliar la zona d’aparcament del Centre Cívic.

 • El regidor de Primàries Codines, el senyor Joan Fontserè, també comenta que s’havia fet una votació per escollir el nom del CAP on va guanyar l’opció “Doctor de los Pinos”. I pregunta per què s’ha fet una barreja de “CAP Sant Feliu de Codines – Doctor Julian de los Pinos”.
  L’alcaldessa, la senyora Mercè Serratacó, explica que el nou CAP és de la Generalitat i, per tant, són únicament ells els que tenen la potestat de posar el nom que creguin. No obstant això, des de l’ajuntament els hi van dir que hi havia certa inquietud en el poble per escollit el nom del nou CAP i que per això es va fer una votació. Des del Departament de Salut van dir que ho valorarien i un cop se’ls va comunicar l’opció guanyadora, van dir que el que feien era posar el nom del municipi seguit de què s’escollís des del municipi en qüestió. Ens van explicar que utilitzen aquest sistema perquè així els hi resulta més pràctic a l’hora d’ordenar els CAP. I és per això que el nou CAP es diu “CAP Sant Feliu de Codines – Doctor de los Pinos”.
 • El regidor de Primàries Codines, el senyor Joan Fontserè, pregunta si hi ha previsió d’obrir el Parc dels Pinets. El regidor d’urbanisme, el senyor Manel Vila, explica que de moment no.
 • El regidor de Primàries Codines, el senyor Ramon Puig, pregunta com està el tema dels carregadors de cotxes elèctrics.
  El regidor, el senyor Daniel Fonoll, explica que ha sortit una subvenció amb ATM per aquest tema i diu que durant aquesta setmana es tancarà un conveni amb ATM per tal que aportin aquests diners. D’altra banda, Electra Caldense està fent un estudi de la potència necessària per tenir 6 carregadors a Sant Feliu.


Les preguntes dels regidors i del públic es poden recuperar a través de l'enllaç de YouTube del vídeo de la sessió: https://www.youtube.com/watch?v=r8O0x0whjRI

Darrera actualització: 12.04.2022 | 12:07

Vídeo - Àudio