Ple del 24 de febrer de 2021 - Ordinari

Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 24 / de febrer / 2021 a les 20:00
Lloc: Participació a distància a través de la Seu Electrònica de l'entitat en l'adreça https://santfeliudecodines.eadministracio.cat

El passat 24 de febrer es va celebrar el Ple Ordinari del mes de febrer de forma telemàtica, amb la presència de tots els regidors i regidores (excepte per l'absència justificada del Sr. Pau Ibars i Verdaguer), assistits per la secretària municipal.

ACTIVITAT DE CONTROL

  1. El primer punt tractat va ser l'aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària urgent del 20 de gener de 2021 i de la sessió ordinària del 27 de gener de 2021.   

  2. Seguidament es donà compte del contingut de les actes de la Junta de Govern Local del 20 de gener de 2021 i del 3 i 10 de febrer de 2021.  

  3. Es donà compte de la tramesa d'informació a l'oficina virtual de coordinació amb les hisendes locals i de l'estat d'execució d'ingressos (4t trimestre 2020).

PART RESOLUTIVA

  1. Dictamen relatiu a la vigència de la bonificació de la declaració d'especial interès l'activitat econòmica que es desenvolupa en l'immoble situat al carrer Estricadors nº7, propietat de l'associació Centre Excursionista Sant Feliu de Codines. Votació: Aprovada per unanimitat.

  2. Dictamen per a l'adhesió al Pacte de les Alcaldies pel clima i l'energia. Votació: Aprovada per unanimitat.

  3. Dictamen d'aprovació de la pròrroga del Pla Local de Joventut 2017-2020 per a l'any 2021. Votació: Aprovada per unanimitat.

  4. Moció presentada per Junts per Sant Feliu de Codines, Primàries Codines, ERC-AM i PSC-CP de suport als consells esportius davant la discriminació de les mesures preses pel PROCICAT. Votació: Aprovada per unanimitat.

  5. Moció presentada per ERC-AM en suport al conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu per l'1 d'octubre. Votació: 11 vots a favor (JXSFC + Primàries Codines) i 1 abstenció (PSC).

PRECS I PREGUNTES

Les preguntes dels regidors i del públic es poden recuperar a través de l'enllaç de Youtube del vídeo de la sessió.

Darrera actualització: 04.04.2021 | 13:41