Ple del 27 d'octubre de 2021 - Ordinari

Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 27 d'octubre de 2021 a les 20 hores
Lloc: Participació a distància a través de la Seu Electrònica de l'entitat en l'adreça https://santfeliudecodines.eadministracio.cat

El passat 27 d'octubre es va celebrar el Ple Ordinari del mes d'octubre de forma telemàtica, amb la presència de tots els regidors i regidores, assistits per la secretària municipal, la Sra. Anna Maria Acosta Moreno.

ACTIVITAT DE CONTROL

  1. El primer punt tractat va ser l'aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del 29 de setembre de 2021.
  2. Es donà compte de les actes de les Juntes de Govern Local del 22 de setembre i del 6 i 13 d'octubre d’enguany.
  3. Es donà compte de la tramesa d'informació a l'oficina virtual de coordinació amb les Hisendes Locals i de l'estat d'execució d'ingressos (3r trimestre 2021). 

PART RESOLUTIVA

  1. Dictamen per a la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici de 2022 (Expedient 2469/2021). Votació: 7 vots a favor (6 de Junts per Sant Feliu i 1 de PSC-CP) +  6 abstencions (5 de Primàries Codines i 1 d'ERC-AM).
  2. Dictamen  per a l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm.10 del pressupost de 2021 (Expedient 2403/2021). Votació: 7 vots a favor (6 de Junts per Sant Feliu i 1 de PSC-CP) + 5 vots en contra (Primàries Codines) + 1 abstenció (ERC-AM). 
  3. Dictamen per a l'adjudicació de la prestació del servei de bar-restaurant al local destinat a aquest, en el recinte del Centre Cívic La Fonteta (Expedient 1226/2021). Votació: Aprovat per unanimitat. 
  4. Moció per reclamar més i millor qualitat de tots els serveis i la recuperació del pediatre al CAP de Sant Feliu de Codines. Votació: Aprovat per unanimitat.

PRECS I PREGUNTES
Les preguntes dels regidors i del públic es poden recuperar a través de l'enllaç de YouTube del vídeo de la sessió.

 

Darrera actualització: 09.11.2021 | 09:16

Vídeo - Àudio