Ple del 28 de juliol de 2021 - Ordinari

Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 28 de juliol 2021 a les 19:30
Lloc: Participació a distància a través de la Seu Electrònica de l'entitat en l'adreça https://santfeliudecodines.eadministracio.cat

El passat 28 de juliol es va celebrar el Ple Ordinari del mes de juliol de forma telemàtica, amb la presència de tots els regidors i regidores, assistits per la secretària municipal, la Sra. Anna Maria Acosta Moreno.

ACTIVITAT DE CONTROL

 1. El primer punt tractat va ser l'aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del 22 de juny de 2021.
 2. Es donà compte de les actes de les Juntes de Govern Local del 16 i 30 de juny i del 7, 14 i 21 de juliol d’enguany.
 3. Es donà compte de la tramesa d'informació a l'oficina virtual de coordinació amb les hisendes locals i de l'estat d'execució dels ingressos (2n trimestre 2021). 

PART RESOLUTIVA

 1. Dictamen de nomenament del jutge de pau substitut. Votació: Aprovat per unanimitat.
 2. Dictamen d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm.8 del pressupost de 2021. Votació: 8 vots a favor (6 de Junts per Sant Feliu, 1 de PSC-CP i 1 d'ERC-AM) + 5 vots en contra de Primàries Codines. 
 3. Dictamen d'aprovació provisional de l'expedient de modificació de l'ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter no tributari de l'Escola Bressol per curs 2021-2022. Votació: Aprovat per unanimitat. 
 4. Dictamen d'aprovació del calendari de festes locals de l'any 2022. Votació: Aprovat per unanimitat.
 5. Dictamen d'aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines per a la gestió de la Biblioteca Municipal Joan Petit i Aguilar, any 2021. Votació: Aprovat per unanimitat. 
 6. Dictamen d'aprovació del projecte bàsic per a la rehabilitació integral de l'edifici de l'antic ajuntament. Votació: Aprovat per unanimitat.
 7. Moció presentada per Junts per Sant Feliu de Codines, Primàries Codines, ERC-AM i PSC-CP per la seguretat de la carretera C-59. Votació: Aprovada per unanimitat. 
 8. Moció per a la celebració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2021. Votació: Aprovada per unanimitat. 
 9. Moció presentada per Junts per Sant Feliu de Codines, Primàries Codines, ERC-AM i PSC-CP que insta la cessió dels camions i vehicle tot-terreny dels parcs de bombers i altres en desús, a les federacions i agrupacions de defensa forestal de Catalunya per tal que puguin ser reaprofitats. Votació: Aprovada per unanimitat. 

PRECS I PREGUNTES

Les preguntes dels regidors i del públic es poden recuperar a través de l'enllaç de YouTube del vídeo de la sessió.

Darrera actualització: 23.08.2021 | 12:15

Vídeo - Àudio