Ple del 30 de setembre de 2020 - Ordinari

Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 30 / de setembre / 2020 a les 20:00
Lloc: Participació a distància a través de la Seu Electrònica de l'entitat en l'adreça https://santfeliudecodines.eadministracio.cat

El passat 30 de setembre es va celebrar el Ple Ordinari del mes de setembre de forma telemàtica, amb la presència de tots els regidors i regidores, assistits per la secretària municipal.

ACTIVITAT DE CONTROL

 1. El primer punt tractat va ser l'aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària telemàtica del 22 de juliol de 2020.   

 2. Seguidament es donà el condol a la família del Dr. Julián de los Pinos García.  

 3. Es donà compte de les actes de la Junta de Govern Local del 15 i 29 de juliol i el 2, 9 i 16 de setembre d'enguany.

 4. Es donà compte de la tramesa d'informació a l'Oficina Virtual de Coordinació amb les Hisendes Locals i de l'estat d'execució dels ingressos del 2n trimestre de 2020.

 5. Es donà compte del decret nº 465 d'aprovació de les línies fonamentals del pressupost per a l'exercici 2021.

 6. Es donà compte del decret d'Alcaldia de modificació de l'expedient de modificació de crèdits nº 5. La modificació consistia en incorporar el romanent de tresoreria per un import equivalent a la totalitat de la previsió del 20% del recurs generat net per a 2020 i no de forma parcial com s'havia fet en un primer moment.

 7. Es donà compte del decret d'Alcaldia de l'expedient de modificació de crèdits nº 7/2020 de generació de crèdit per ingressos finalistes. Arran de l'apliació de la Llei 5/2020, el finançament per part del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya de les escoles bressol municipals, tant pel que representa finançar el cost de la plaça com pel que implica un retorn del finançament que es va deixar d’efectuar a partir del curs 2012-2013.

 8. Es donà compte dels decrets nº 409 i 417 de nomenament dels agents de policia interins amb caràcter d'urgència Adrián Abellán Suárez i Marc Checa Núñez.

 9. Es donà compte del decret nº 426 de nomenament del l'agent de policia interí amb caràcter d'urgència Antonio Hermoso Ortega.

 10. Es donà compte del decret nº 318 d'acomiadament disciplinari.

 11. Es donà compte de la compareixença de l'Ajuntament en el procediment ordinari  501/2019-2B contenciós administratiu 12 de Barcelona, contra la decisió presa per l'Alcalde de data 21-10-2019 i la desestimació per silenci de la sol·licitud de data 12 de desembre de 2018.

 12. Es donà compte de la compareixença de l'Ajuntament en el procediment d'apel·lació de la sentència nº 80 de 10 de juny, dictada pel Jutjat contenciós administratiu nº 3 de Barcelona.

PART RESOLUTIVA

 1. Presa de possessió de la Sra. María Montserrat Aguadé Munill com a Regidora de la corporació.

 2. Presa de possessió de la Sra. Laia Jordana Luna com a Regidora de la corporació.

 3. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits nº 8 al pressupost del 2020. La modificació de crèdits resulta de la incorporació de finançament finalista, minoració d’ingressos, transferències entre partides de despesa. Votació: 7 vots a favor (JXSFC + PSC) i 6 vots en contra (Primàries Codines + ERC).

 4. Aprovació d'un nou conveni amb la concessionària Cassa Aigües i Depuració, SLU per a l'avançament del fons de reposició per a l'execució urgent d'una actuació. Es va veure la necessitat d’incloure tres noves actuacions que varen suposar la signatura d’un nou conveni que va completar l’anterior i es va tramitar amb el número d’expedient 1995/2019. Votació: 7 vots a favor (JXSFC + PSC) i 6 vots en contra (Primàries Codines + ERC).

 5. Aprovació del compte d'explotació del servei de gestió de l'escola bressol Mestre Jané del curs 2018/2019. Votació: Aprovada per unanimitat.

 6. Dictamen per a donar el nom de "Passatge Antoni Ribera" al passatge situat entre l'avinguda Agustí Santacruz i el carrer Sant Joan. Votació: Aprovada per unanimitat.

 7. Moció presentada per Primàries Codines per a la suficiència financera dels ens locals. Votació: No aprovada. 12 vots a favor (JXSFC + Primàries Codines + ERC) i 1 abstenció (PSC).

 8. Moció presentada per Primàries Codines i ERC Sant Feliu per defensar l'apliació del tercer grau sobre l'injust empresonament de polítics catalans. Pendent de votació per revisió del text.

 9. Moció presentada per Primàries Codines per a la integració del nou CAP a Sant Feliu de Codines, facilitant-ne l'accés i suprimint les barreres arquitectòniques fent-lo permeable als codinecs. Votació: Aprovada per unanimitat.

 10. Moció presentada per Primàries Codines per a l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines al "Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l'Energia". Pendent de votació per revisió de les bases de tal pacte.

 11. Moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitació del President de la Generalitat de Catalunya. Votació: 12 vots a favor (JXSFC + Primàries Codines + ERC) i 1 vot en contra (PSC).

ASSUMPTES DIVERSOS

 1. Modificacions a la moció anterior. Votació: No aprovada. 6 vots a favor (Primàries Codines + ERC) i 7 vots en contra (JXSFC + PSC).

PRECS I PREGUNTES

Les preguntes dels regidors i del públic es poden recuperar a través de l'enllaç de Youtube del vídeo de la sessió.

Darrera actualització: 29.01.2021 | 11:15