Aprovada la modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals

Dilluns, 30 d'octubre de 2023 a les 15:00

El Ple, celebrat el 26 d'octubre, va aprovar amb 7 vots a favor de Primàries i Junts per Catalunya, 1 abstenció del PSC i 3 vots en contra de Junts per Sant Feliu, la modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals.

- Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals, a proposta de l’ORGT de la Diputació de Barcelona.
- Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'impost sobre béns immobles (IBI), a proposta de l’ajuntament.
- Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques, a proposta de l’ORGT de la Diputació de Barcelona.
- Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, a proposta de l’ORGT de la Diputació de Barcelona.
- Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, a proposta de l’ORGT de la Diputació de Barcelona.
- Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), a proposta de l’ORGT de la Diputació de Barcelona.
- Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d´ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, a proposta de l'ajuntament. 

Pel que fa a l'Ordenança fiscal que regula l'IBI, s'ha proposat modificar els tipus impositius amb el següent: 0,614 els immobles de naturalesa urbana i 0,636 els de naturalesa rústica, suposant un increment del 5% en tots dos casos. Aquesta actualització representa un ingrés de 82.000 euros i es crearà una partida de Pla d'asfaltat que es dotarà d'aquesta quantitat. Es definiran uns preus de contractació per les diferents tipologies d'actuació i els tècnics municipals faran un informe sobre la prioritat d'asfaltat dels carrers del poble.

Conscients que l'augment d'un 5% de l'IBI suposa un esforç per tots/es, la decisió s'ha pres amb responsabilitat per millorar el municipi.

L'objectiu del govern és millorar la qualitat dels serveis que s'ofereixen i gestionar més eficientment les despeses. Per això, es treballa en un Pla de racionalització de la despesa.

Es canviaran les bonificacions de les plaques fotovoltaiques. S'ha aprovat establir una bonificació del 95% en l'Ordenança fiscal reguladora de l'ICIO per l’exercici de 2024, proporcional a l'obra a realitzar i a la quantitat de plaques instal·lades.

En aquest sentit es deixarà de bonificar a través de l'IBI però amb règim transitori per tal que puguin gaudir aquest benefici les persones que ja el tenen concedit el 2023.

A proposta de l'Ajuntament, es modifica l'Ordenança reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d´ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, establint un preu d'ocupació per m2, diferent pel cas que s’ocupi el centre del municipi (20 euros/m2/any) o vorera (15 euros/m2/any). Els elements fixes (marquesines) han de pagar un preu de 40 euros/m2/any.
Així mateix per l’espai ocupat per magatzematge de material fix a la via pública dels establiments de restauració (taules, cadires, parasols, apilats i lligats es fixa un preu de 40 €/m2/any.

Pel que fa a l'Escola bressol, s'han ajustat els preus perquè quedi equilibrat el preu/hora en tots els serveis.
La quota mensual d'escolarització de jornada de matí (de 9 a 12h) passa de 110 euros a 114 euros. El menjador jornada de matí de 100 a 102 euros. I l'escolarització de jornada completa es manté a 190 euros, pel 2n germà a 133 euros.

Podeu veure l'enregistrament del Ple del 26 d'octubre al Canal Codinenc: https://www.youtube.com/c/CanalCodinenc

Darrera actualització: 02.11.2023 | 12:20