BAN Municipal: Sequera maig 2023 de mesures extraordinàries i urgents per afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya

Dissabte, 27 de maig de 2023 a les 17:00

B A N MUNICIPAL
En data de 11/05/2023 es va publicar al DOGC la resolució ACC/1548/2023 de 4 de maig, del director d l’Agència Catalana de l’Aigua, per la qual es modifiquen els estats de sequera pluviomètrica de varies unitats d’explotació i es declara l’entrada en excepcionalitat per sequera hidrològica de les unitats d’explotació 01 Anoia Gaià, 07 Capçalera Ter, 09 Embassament de Darnius-Boadella, 14 Empordà, 16 Llobregat Mitjà, 17 Prades-Llaberia i 18  Serralada Transversal.
Així mateix, en data 22/05/2023 s’ha publicat al DOGC la Llei 9/2023, del 19 de maig, de mesures extraordinàries i urgents per a afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya. Aquesta Llei té per objecte establir les normes i les mesures extraordinàries i urgents per a afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya, i també complementar el Decret llei 1/2023, del 28 de febrer, pel qual s'estableixen mesures extraordinàries i urgents per a fer front a la situació de sequera excepcional en l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya. Aquesta llei, entre d’altres mesures, modifica el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera pel que fa a l’ompliment de les piscines.

Atès que el municipi de Sant Feliu de Codines està inclòs en la unitat 07 Capçalera Ter, cal atendre les següents restriccions:

a) Volum màxim d’aigua per habitant i dia
Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 230 litres per habitant i dia (incloses activitats econòmiques i comercials)

b) Reg (públic i privat)
Queda prohibit regar zones verdes i jardins públics i privats, excepte:

  • Per regs de supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència s’ha de fer amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.
  • El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450m3/he/mes.
  • La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.

c) Piscines
L’ús d'aigua potable per ompliment de piscines queda limitada als casos següents:

  • El reompliment de piscines amb sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
  • En les piscines d'ús públic, definides en l'article 2.2 del Reial decret 742/2013, del 27 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris tècnics sanitaris de les piscines, o en les piscines d'ús privat de tipus 3A, definides en l'article 2.3.a del dit Reial decret, el primer ompliment de piscines de nova construcció o l'ompliment que respongui a obres de rehabilitació de la piscina o de modificació del vas.
  • En centres educatius, l'ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d'infants.
  • En les piscines de les instal·lacions juvenils inscrites en el Registre d'Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut.

d) Neteja de carrers i mobiliari urbà
Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànigues d'aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d'aigua per arrossegar la brutícia. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb
sistemes de neteja d'alta pressió.
Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d'aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l'ús d'aigua no procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable.

e) Neteja de vehicles
La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents:

  • Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua.
  • Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l'ús d'esponja i galleda.
  • També es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d'aquesta categoria s'inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d'aigua possible.

f) Fonts ornamentals
Resta prohibit l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua.
Com a excepció a l'anterior, en llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica es permet el mínim ús de l'aigua imprescindible pel manteniment de la mateixa. En qualsevol cas s'ha d'estudiar i, si és viable, s'ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n'asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d'aigua.

g) Eliminació de pols a l’aire
Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

h) Granges
L'ús en granges d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d'eficàcia equivalent.

Per a més informació podeu consultar la pàgina web: https://aplicacions.aca.gencat.cat/visseq/mapa.html

Sant Feliu de Codines, 25 de maig de 2023
L’alcaldessa,
Mercè Serratacó i Costa

 

Darrera actualització: 26.05.2023 | 13:36