Convocatòria d'ajuts de menjador per al curs 2023/2024

Dilluns, 8 de maig de 2023 a les 11:15

Del 9 de maig al 9 de juny, ambdós inclosos, podeu sol·licitar els ajuts de menjador per al curs 2023/2024 per als alumnes per les escoles d’infantil de segon cicle, primària i secundària obligatòria sufragades amb fons públics.

Qui pot sol·licitar l’ajut?
Pots sol·licitar l’ajut si ets el pare, mare, tutor/a legal o la persona encarregada de la guarda i protecció d’infants o adolescents escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics de Catalunya en qualsevol dels cursos de segon i tercer dels ensenyaments de primer cicle d’infantil, en aquelles escoles de titularitat de la Generalitat on s’hagi implementat, i qualsevol dels cursos d’ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris.

Quines dades necessitaré per omplir la sol·licitud?
- DNI, NIE o passaport de tots els membres de la unitat familiar.
- Dades personals: nom, cognoms, domicili, telèfon de contacte…
- Número d’identificació de l’alumne (IDALU). En el cas que no disposis del número en el moment de la sol·licitud podràs presentar-la igualment però degut a que és una dada obligatòria, l’ajut no es resoldrà fins que no aportis el certificat. A l’apartat d’instruccions per omplir la sol·licitud trobaràs enllaç a la pàgina web del Departament d’Educació on pots obtenir-lo electrònicament.
- Relació dels imports d’ajuts d’urgència social i dels ingressos no tributables o exempts percebuts durant l’any 2022, si és el cas. A l’apartat d’instruccions per omplir la sol·licitud trobaràs més informació sobre com fer constar aquests ingressos.
- Signatura de tots els membres de la unitat familiar.

Quina documentació he d’adjuntar?
- Si has autoritzat a la consultes de les dades entre administracions públiques no has de presentar cap dels documents consultables especificats en les bases reguladores i la sol·licitud.
- Si no has autoritzat a la consulta de les dades entre administracions hauràs d’aportar la documentació acreditativa corresponent.
- Si en la darrera convocatòria ja vas presentar al teu Ajuntament de referència la documentació obligatòria i/o complementària corresponent i aquesta segueix sent vàlida no caldrà que l’adjuntis de nou (conveni o sentència de divorci o separació, documentació acreditativa de la representació legal o acolliment, certificat acreditatiu de la distància i/o l’IDALU de l’alumne/s).


Els interessats podeu demanar cita prèvia amb atenció ciutadana de Serveis Socials. Reserva la teva cita aquí.

Consulteu la documentació que cal aportar i ompliu el formulari de sol·licitud.

Darrera actualització: 08.05.2023 | 10:52