Convocatòria d'ajuts per al pagament del lloguer 2021

Dijous, 29 d'abril de 2021 a les 00:00

Des del 27 d'abril al 4 de juny de 2021 es pot sol·licitar la subvenció per al pagament del lloguer per a l'any 2021 de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Termini ampliat fins l'11 de juny.

Si pagues un lloguer mensual no superior a 800€ o a 900€ en cas de famílies nombroses i/o discapacitat amb barem favorable (mobilitat reduïda) i t'interessa demanar aquest ajut, tens fins el 4 de juny per sol·licitar-lo.

La tramitació es fa en línia, amb l'idCAT Mòbil, al portal web de la Generalitat de Catalunya o a través de l'Oficina d'Habitatge de Caldes de Montbui.

En cas de tenir dificultats per a realitzar aquesta gestió, l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines ofereix un servei d'ajuda i acompanyament de forma presencial, demanant cita prèvia a través de la Seu Electrònica o al telèfon de Serveis Socials del municipi (938 662 284). Aquesta cita s'atendrà al Centre Social Maria Roca-Umbert, entrada pel carrer Padró.


De què es tracta?

De subvencions per al pagament del lloguer, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

A qui va dirigit?

A titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria:

 1. Tenir la residència legal a Catalunya.
 2. Tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o superiors a 0,3 vegades l'IRSC que no sobrepassin els límits establerts a la base 5 de la convocatòria. Aquest límit no s'aplica als supòsits de víctimes de terrorisme.
 3. Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
 4. No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a 800€, 900€ en cas de famílies nombroses i/o discapacitat amb barem favorable (mobilitat reduïda).
 5. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 6. Estar al corrent del pagament de les rendes en el moment de presentar la sol·licitud.
 7. Pagar el lloguer com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud per mitjà de transferència bancària, ingrés en compte, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la finca. No s'accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic.
 8. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.
 9. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social (es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució).

Què es concedeix?

Un import anual màxim de 2.400€, és a dir, 200€ mensuals com a màxim i un mínim de 20€ per habitatge.

S'ajusta en funció de l'esforç que suposa per a la unitat familiar el pagament del lloguer. Així, la subvenció pot ser del 20% de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos; del 30% de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos; i del 40% de l'import del lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos.


Com sol·licitar en línia els ajuts de lloguer:

Primer de tot, es necessita en qualsevol cas l'idCAT Mòbil, un sistema oficial de verificació de la identitat molt fàcil d'obtenir i que no caduca, útil per multitud de tràmits amb l'administració per Internet. S'obté en línia i només requereix un telèfon mòbil, un correu electrònic, el DNI/TIE i la targeta sanitària. En aquesta notícia adjuntem un fulletó informatiu; la Generalitat ofereix un vídeo explicatiu.

Opcions:

1. Directament a través del portal web de la Generalitat de Catalunya

En aquest enllaç i seguint els passos indicats.

2. Per mitjà de l'Oficina d'Habitatge de Caldes de Montbui 

A través d'una sol·licitud general a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

L'Oficina d'Habitatge de Caldes de Montbui també gestiona presencialment la sol·licitud d'aquesta subvenció. Cal demanar cita prèvia.

Quina documentació necessito?

Cal adjuntar, en qualsevol de les dues opcions, la següent documentació:

 1. Sol·licitud de subvencions per al pagament del lloguer - Convocatòria 2021 (adjuntada en aquesta notícia)
 2. Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya segellada pel banc (adjuntada en aquesta notícia)
 3. DNI/NIE del sol·licitant i dels membres de la seva unitat de convivència
 4. Declaració de l'IRPF del 2019 (en cas de no estar obligat a presentar-la, el certificat de l'AEAT o de pensions o ajuts exempts de tributació)
 5. Contracte de lloguer (a nom del sol·licitant)
 6. Rebuts pagats fins el dia de la presentació (des del gener 2021)
 7. Certificat/volant de convivència. Es pot demanar a l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines, presencialment amb cita prèvia o a través de la Seu Electrònica
 8. Certificat de discapacitat, si és el cas
 9. Títol de família nombrosa, si és el cas
 10. Títol de família monoparental, si és el cas
 11. Acreditació de condició de víctima de terrorisme o d'amenaçat / víctima de violència de gènere / persona jove extutelada, si és el cas
Darrera actualització: 03.06.2021 | 09:27