Juntes de govern

Legislatura 2023-2027

Composició:

 • Pol Cabutí i Borrell - Alcalde
 • Manel Rodriguez Masagué - Primer Tinent d’alcalde
 • Miquel Palau Cruixent - Segon Tinent d’alcalde
 • Anna Maria Vilarrasa Collet - Tercera Tinenta d’alcalde
 • Maria Tur Cruz - Quarta Tinenta d’alcalde

Periodicitat: Es realitza cada dimecres excepte el 4t dimecres de més que hi ha el Ple municipal.

Naturalesa jurídica
La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcaldessa, està integrat per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats i separats lliurement per aquell, donant-ne compte, posteriorment, al Ple.

Elecció dels seus membres
L'alcaldessa determinarà, mitjançat decret, el nombre de membres de la Junta de Govern Local, així com els regidors que hagin de posseir tal condició. La condició de membre de la Junta de Govern Local és de caràcter voluntari.

A aquest efecte, s'haurà de notificar als regidors designats el decret de nomenament, entenent-se tàcitament acceptat aquest si dins del termini de dos dies hàbils següents no es produeix renúncia expressa, comunicada fefaentment a l'alcaldessa.

Competències
La Junta de Govern Local tindrà assignades les atribucions que aquesta alcaldia de forma expressa delega i que a continuació s’enuncien:

 1. El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència, reconèixer obligacions en els límits de la seva competència, tot això d’acord amb el que preveu la Llei reguladora d’hisendes locals.

 2.  Aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.

 3. Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, els contractes de concessió d’obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan el seu valor estimat no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, incloses les eventuals pròrrogues, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantitat assenyalada. Per determinar el valor estimat s’estarà al que es defineix a l’article 101 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic per a cada tipus de contractes.

 4. La competència per subscriure contractes privats, així com l’adjudicació de concessions sobre els béns de la corporació i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació, en els termes que defineix l’article 100.1 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic -que determina que el límit màxim de despesa que pot comprometre l’òrgan de contractació ha d’incloure l’impost sobre el valor afegit, llevat de disposició en contra- no pot superar el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.

 5. L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos al pressupost.

 6. L’atorgament de les llicències, a excepció que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple.

 7. Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general del municipi no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

 8. La concessió de subvencions o ajuts quina consignació aparegui en el Pressupost, sempre que pel seu import no correspongui l’atorgament al Ple de la Corporació.

 9. Les altres atribucions que expressament li atribueixin les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.

No obstant això, l’Alcaldia es reserva la possibilitat d’exercir les facultats delegades en casos d’urgència, degudament raonada. En aquest supòsit, en donarà compte a la Junta de Govern Local, pel seu coneixement en la primera sessió que celebri.

Darrera actualització: 18.07.2023 | 07:56
Darrera actualització: 18.07.2023 | 07:56