Pla Especial de Protecció del Patrimoni i Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals

Dimecres, 27 de gener de 2021 a les 00:00

Un Pla Especial de Protecció del Patrimoni i Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals és un document normatiu que permet als ajuntaments protegir el patrimoni més significatiu del municipi.

Serveixen per a la gestió urbanística i la protecció dels elements del patrimoni immoble amb valor historicoarquitectònic i del patrimoni arqueològic, així com del patrimoni natural, ambiental i paisatgístic, que s’incorporaran als plans d‘ordenació urbanística municipal (POUM).

A través de fitxes individualitzades identifica els conjunts i els elements patrimonials rellevants (arquitectònics, arqueològics, paleontològics, socioculturals, etnològics, naturals i ambientals o paisatgístics) i estableix el nivell de protecció al qual estan subjectes, determinant el tipus d’intervencions o actuacions possibles d’acord amb el contingut normatiu del Pla, per tal de garantir la preservació dels valors i de les formes tradicionals d’ocupació humana del sòl.

Els objectius dels catàlegs i plans especials de protecció del patrimoni arquitectònic, històric i ambiental que es redacten des del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona són tres:

  • En primer lloc, reflexionar sobre el que han estat i han significat els llocs a través del temps, analitzant els conjunts urbans, tant des del punt de vista individual com formant part d'una unitat que defineix un paisatge; de la mateixa manera es tracten els conjunts i immobles rurals.
  • El segon objectiu és determinar la singularitat tipològica de trames urbanes, independentment del valor arquitectònic dels seus edificis; d'aquesta manera, es procedeix a fer l'anàlisi urbanística del conjunt que es pretén catalogar.
  • El tercer objectiu és l’estudi del context urbà com a capes superposades a través del temps, tenint en compte els diferents estrats històrics i arqueològics existents

Els catàlegs són una diagnosi de la totalitat dels elements amb valors històrics, artístics, arquitectònics o paisatgístics, urbans i rurals, que conformen el patrimoni del lloc estudiat i que constitueix la base per a la redacció dels Plans Especials de Protecció. Des d'aquest punt de vista, i amb la realitat legislativa actual, els catàlegs esdevenen un instrument bàsic mitjançant el qual els municipis poden exercir la gestió urbanística pel que fa a la protecció del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental, a través de les eines que defineix la llei.

La finalitat és la conservació, la investigació, la difusió i el foment del patrimoni cultural del municipi, de tots aquells béns que mereixen una protecció i una defensa especial, de manera que puguin ésser gaudits pels seus veïns i els puguem transmetre en les millors condicions a les generacions futures.

Darrera actualització: 30.03.2021 | 11:56

Imatges