Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

Dissabte, 1 de maig de 2021 a les 10:00

L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, l’objecte del qual és gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Aquest tribut té caràcter finalista i ha de nodrir a parts iguals el Fons climàtic i el Fons de patrimoni natural.

L’impost es gestiona mitjançant padró i és elaborat i aprovat per l’Agència Tributària de Catalunya a partir de les dades de què disposa.

Calendari
- 1 de maig: publicació del padró provisional
- 4 de juny: data límit per presentar al·legacions (sol·licituds de modificació)
- 1 de setembre: publicació del padró definitiu
- A partir del 15 de setembre, inici del període de pagament

La informació disponible en aquesta seu electrònica s'anirà ampliant i permetrà l'accés a la consulta del padró, així com la realització de gestions relacionades.

L’import que correspon a cada vehicle per a l’exercici 2020 es publica en el padró provisional a partir de l’1 de maig del 2021 en aquesta seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya. Abans, però, podeu utilitzar un simulador que calcula l’import pagar a partir del número d’emissions oficials de CO2 del vehicle que informeu: 
Simulador del cost de l’impost segons les emissions de CO2 de vehicle 

  • Qui ha de pagar l’impost?

L’impost l’han de pagar les persones (físiques i jurídiques) que siguin titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya el 2020. També hi estan obligades les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que hi tinguin un establiment, sucursal o oficina i vehicles registrats a Catalunya durant el 2020.

A la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) es pot consultar la taula de trams i, amb el simulador, calcular el cost de l’impost segons les emissions de CO2 del vehicle.

Estan exempts de tributar els vehicles 100% elèctrics, els ciclomotors, els camions o vehicles de més de 3,5 tones, els autocars i els vehicles autoritzats a transportar més de 9 persones (incloent-hi el conductor).

Els vehicles amb matrícula de vehicle històric i els vehicles clàssics gaudeixen de la bonificació del 100% de la quota íntegra i, per tant, tampoc tributen.

  • Calendari de l’impost

L’impost es gestiona mitjançant padró, elaborat i aprovat per l’ATC a partir de les dades de què disposa.

– A partir de l’1 de maig del 2021, es podrà consultar el padró provisional dels vehicles que tributen per l’impost i la quota a pagar a la seu electrònica de l’ATC.

Si es domicilia el pagament de l’impost i se subscriuen les notificacions electròniques, es pot gaudir d’una bonificació del 2%. Si cal fer alguna modificació a les dades del padró, es podran presentar al·legacions fins al 4 de juny.

L’accés amb idCAT Mòbil (o altres sistemes d’identificació digital) permet consultar les dades al padró, presentar al·legacions, domiciliar el pagament, subscriure’s a les notificacions electròniques, pagar la liquidació i presentar reclamacions.

– A partir de l’1 de setembre, es publicarà el padró definitiu i s’iniciarà el període de pagament a través de la seu electrònica de l’ATC. Si no s’opta per fer el pagament per mitjà de la seu electrònica, a partir de l’octubre del 2021 es rebrà una notificació amb l’import i els terminis d’ingrés.

  • Canals d’assistència i informació

El canal preferent és la seu electrònica de l’ATC, atc.gencat.cat/impostco2, on es troba la informació bàsica sobre el tribut, l’accés a la consulta del padró i a tots els tràmits relacionats amb l’impost, i es pot rebre atenció personalitzada amb l’assistent virtual.

Altres canals complementaris són:
- Telèfon 012: per fer consultes generals sobre l’impost.
- Telèfon 93 551 51 51: per consultar el padró, alta de domiciliació i altres gestions.
- Oficines de l’ATC: només en cas d’incidència en el padró, i demanant cita prèvia al 93 551 51 51.

Darrera actualització: 04.05.2021 | 14:21