El Consell Comarcal vol contractar en pràctiques 22 persones beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil

Dimecres, 14 de juliol de 2021 a les 16:30

El termini per presentar les candidatures acaba el 26 de juliol.

​Es busquen titulats universitaris o de grau superior de cicle formatiu en matèries com medi ambient, ciències econòmiques, ciències socials, turisme, comunicació i imatge corporativa, administració i direcció d’empreses, dret, relacions laborals, psicologia, treball social, administració, matemàtiques, enginyeria informàtica, geografia, sociologia, antropologia, ciències polítiques o educació social.

El Consell Comarcal té previst contractar 22 joves del Programa de Garantia Juvenil, amb contracte laboral en pràctiques.

Aquestes contractacions es fan en el marc del Programa Contractació en pràctiques de Joves beneficiaris de la Garantia Juvenil a Catalunya, convocat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) que incentiva la contractació en pràctiques de joves amb formació per millorar la seva ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral i afavorir, d’aquesta manera, la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

La formalització i el nombre de contractes està subjecta a la resolució de la sol·licitud de subvenció per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

La convocatòria es va obrir el dia 2 de juliol i el termini per presentar els CV finalitza el 26 de juliol.

Les especialitats de personal tècnic i suport administratiu que se seleccionaran són les següents: tècnic/a Xarxa Productes de la Terra, tècnic/a del Servei de Turisme, tècnic/a Comunicació Externa i Transparència, tècnic/a de l’Àrea d’Intervenció, tècnic/a Persones i Valors, psicòleg/òloga Àrea Persones i Valors, tècnics/ques per a l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, administratiu/va Àrea Polítiques Socials i d’Igualtat, tècnic Serveis Jurídics, tècnic/a programador/a informàtic/a, auxiliar tècnic/a informàtic, tècnic/a jurista per a l’Àrea de Polítiques socials i Igualtat, tècnic/a Servei de Millora i Estratègia Corporativa-projecte ODS, tècnic/a Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental, administratius/ves Àrea Serveis Personals, tècnic/a Àrea de Joventut, administratiu/va per a l’Oficina d’habitatge, tècnic/a especialitzat en Serveis socials per a l’Oficina d’habitatge, tècnic/a per al desenvolupament de les polítiques d’igualtat: dona, ciutadania i no discriminació, tècnic/a Servei de Millora i Estratègia Corporativa-projecte SAD.

Els requisits són:

·         Ser beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

·         Estar inscrits/es com a demandants d’ocupació no ocupades al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

·         No haver participat a les convocatòries del programa Contractació en pràctiques de Joves beneficiaris de la Garantia Juvenil 2019 o 2020.

·         Acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional requerit pel lloc de treball.

·         Complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques següents:

·         Tenir el títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior.

·         Altres titulacions oficialment reconegudes com equivalents.

·         Certificat de professionalitat, que es podrà obtenir per convalidació de l’experiència professional

·         No haver transcorregut més de 5 anys des de la finalització dels estudis. Aquest requisit no serà d’aplicació pels contractes celebrats amb joves menors de 30 anys o de 35 en el cas de discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.

·         No haver estat contractat en pràctiques un temps superior a 2 anys.

S’ofereix:

·         Contracte laboral en practiques de 6 mesos.

·         Jornada completa de 37,5 hores setmanals, de dilluns a divendres en horari de matins amb una tarda la setmana.

·         Flexibilitat d’entrada al lloc de treball per conciliar la vida familiar, laboral i personal.

·         Retribució aproximada de 1.214 euros bruts mensuals, segons la categoria laboral.I

Les interessades i interessats poden enviar el CV i certificat del nivell C de català indicant com a referència el codi de l'OFERTA a la següent adreça de correu electrònic: piv@vallesoriental.cat

Les contractacions dels joves beneficiaris de la Garantia Juvenil restarà condicionada a la Resolució d’Atorgament de la subvenció per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Darrera actualització: 21.07.2021 | 19:37