L'ús de la mascareta deixa de ser obligatori en la majoria d'espais interiors

Dimecres, 20 d'abril de 2022 a les 09:25

A partir del 20 d'abril ja no cal dur mascareta a la majoria d'espais interiors. Tot i així, es mantenen algunes excepcions:

 • Mitjans de transport públic i de viatgers. En andanes i estacions, no cal dur-la.
 • Hospitals, centres sanitaris i farmàcies.
 • Residències (treballadors i visitants).

Es recomana que també la duguin les persones amb diagnòstic positiu de covid-19 o amb símptomes compatibles i les persones vulnerables que no puguin mantenir una distància de seguretat mínima.

ESPAIS OBERTS / VENTILATS

 • Preferència pels espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats.
 • Ventilació correcta dels espais tancats.

HIGIENE

 • Neteja freqüent de mans.
 • Evitar tossir directament a l'aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l'avantbraç i no tocar-se la cara, nas i ulls.

Les persones que presentin símptomes compatibles amb la covid-19 han de contactar amb el sistema públic de salut.

 

Transport públic

 • Oferta al 100%.
 • S'ha de portar la mascareta en tot moment i no es pot menjar ni beure.
 • Les estacions en espais tancats han d’oferir dispensadors de gel hidroalcohòlic.

Àmbit laboral

Es recomana als titulars dels centres de treball, públics i privats, que adoptin mesures per a la reincorporació progressiva de forma presencial als llocs de treball i fomentin l'ús del teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible.

A més, cal:

 • Mantenir la distància de seguretat.
 • Proporcionar els equips de protecció adequats al nivell del risc.
 • Garantir la ventilació dels espais i edificis.
 • Mesures de neteja i desinfecció.
 • L'ús de la mascareta és obligatori en espais d'ús públic o obert al públic, o en desplaçaments per l'interior del centre de treball. 

Àmbit comercial

 • S'han d'aplicar de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat.
 • Els establiments han d'establir mesures organitzatives de control de les aglomeracions  i complir amb les condicions de ventilació.

Àmbit de l'hostaleria i restauració

 • En espais interiors i terrasses s'ha garantir una distància mínima d'1,5 metres entre els comensals de taules o agrupacions de taules diferents.
 • A l'interior, l'ús de la mascareta és obligatori mentre no es consumeix i s'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 • Es poden dur a terme activitats de ball, en el cas dels salons de banquets i, si escau, com a activitat recreativa musical de caràcter extraordinari a la resta d'establiments de restauració. La realització d'activitats de ball requereix l'ús de mascareta sempre que es duguin a terme en espais tancats, com també en espais a l'aire lliure quan s'hi concentrin més de 1.000 persones.

Àmbit cultural

 • S'ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 • En activitats amb més de 1.000 persones en espais tancats, es recomana mantenir ventilació i qualitat de l'aire reforçades i, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'ha de garantir el control d'aglomeracions.

Congressos, convencions i fires comercials

La celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i activitats assimilables en espais tancats requereix que es garanteixi la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.

Activitats que concentren més de 1.000 persones:

 • En espais tancats es recomana mantenir el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades.
 • Tant en espais tancats com a l'aire lliure s'ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d'aglomeracions.

Àmbit esportiu

 • S'ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats.
 • Es recomana la realització de les activitats grupals a l'exterior sempre que sigui possible.
 • En les activitats esportives en interiors és obligatori l'ús de mascareta (excepte a les piscines).
 • En el cas de curses i activitats exteriors, la sortida ha de ser esglaonada per mantenir la distància i caldrà dur la mascareta sempre que no s’estigui fent l’activitat.
 • En els vestidors s'ha de garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada.

No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d'acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

Competicions esportives

 • En espais tancats s'ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d'aglomeracions i es recomana el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades.
 •  Instal·lacions amb aforament de més de 10.000 persones:
  • Si són a l'aire lliure, fins a un màxim sectoritzat en grups de 10.000 persones per sector i amb un mínim de tres sectors.
  • Si són en espais tancats, fins a un màxim sectoritzat en grups de 5.000 persones per sector i amb un mínim de dos sectors.
  • A cada espai sectoritzat s'ha de garantir el control de fluxos d'accés i sortida i als banys. L'accés del públic, preferentment abonat i local, ha de ser amb seients preassignats.
  • L'accés del públic, preferentment abonat i local, ha de ser amb seients preassignats.
  • S'ha de portar la mascareta en tot moment dins la instal·lació.

Oci nocturn

 • S'ha de garantir la ventilació mínima. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada.
 • L'ús de la mascareta és obligatori mentre no es consumeix.
 • Es permet el ball amb mascareta.
 • S'han d'establir sistemes de control de fluxos que evitin les aglomeracions.
 • Els serveis de bar i de restauració han de complir els requisits de l'apartat "Àmbit de l'hostaleria i restauració".

Actes religiosos i cerimònies civils

(inclosos casaments i cerimònies fúnebres)

 • Cal garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 • Activitats amb més de 1.000 persones, en espais tancats es recomana el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades.
 • Controlar les aglomeracions.
 • Mantenir la distància interpersonal.
Darrera actualització: 20.04.2022 | 09:23